KSKE 8 CoP 425/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 425/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 425/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/425/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810204421 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810204421.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti J. T. nar. XX.X.XXXX a K. nar. XX.X.XXXX zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave deti rodičov Y. J. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v G. na Z. ulici č. X a T. J. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v G. na I. ulici č. XX zastúpeného JUDr. Martinom Salokom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Zvonárskej ulici č. 8 v konaní o zvýšenie a zníženie výživného o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Rožňava z 21.8.2012 č.k. 7P 265/2010-238 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom 21.8.2012 č.k. 7P 265/2010-238 znížil výživné od otca pre maloletého T. na 60 € mesačne a maloletého K. na 40 € mesačne od 1.1.2012 do budúcna, ktoré ho zaviazal prispievať vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred k rukám matky maloletých detí. Návrh matky na zvýšenie výživného od 1.1.2012 zamietol. Dlžné výživné 520 € pre maloletého T. a 600 € pre maloletého K. spolu 1.120 € za obdobie od 1.6.2010 do 31.8.2012 povolil otcovi splácať v splátkach po 60 € spolu s bežným výživným od právoplatnosti rozsudku k rukám matky pod následkom straty výhody splátok. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie matka maloletých detí osobne na Okresnom súde Rožňava 27.9.2012.

Pred prejednaním veci samej odvolací súd skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 204 ods. 2 O.s.p., odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia rozsudku.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 O.s.p.) .

V tejto veci nejde o situáciu podľa § 204 ods. 2 O.s.p., preto bolo potrebné skúmať, či bola dodržaná 15-dňová lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Podľa § 158 ods. 2 O.s.p. sa rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku doručuje účastníkom, prípadne ich zástupcom do vlastných rúk.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania (§ 103 O.s.p. a § 211 ods. 2 O.s.p.) bolo nepochybne zistené, že rozsudok, proti ktorému bolo podané odvolanie, bol matke doručený 7.9.2012 (č.l. 246 spisu) . Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania jej začala plynúť na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia (§ 57 O.s.p.) 8.9.2012 a uplynula 22.9.2012 (sobota) . Pretože koniec lehoty pripadol na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie odvolania bol nasledujúci pracovný deň, t.zn. pondelok 24.9.2012. Matka maloletých detí podala odvolanie osobne na Okresnom súde Rožňava 27.9.2012, teda po uplynutí zákonom určenej lehoty, preto ho odvolací súd ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol bez preskúmania vecnej správnosti napadnutého rozsudku vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová