KSKE 8 CoP 49/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 49/2012

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 49/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/49/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211226832 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211226832.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého U. O. nar. X.XX.XXXX bývajúceho s matkou zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice IV dieťaťa rodičov W. W. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v O. na Ž. ul. č. XX a H. O. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Č. H. v F. na H. ul. č. X v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 13.12.2011 č.k. 25P/205/2011-27 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a v r a c i a vec na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné od otca pre mal. U. naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Košice II z 12.4.2011 č.k. 25P/299/2010-34 zo 70 Eur na 100 Eur mesačne od 1.9.2011, ktoré ho zaviazal prispievať matke vždy do 15. dňa toho - ktorého mesiaca vopred. Dlžné výživné 90 Eur za obdobie od 1.9.2011 do 30.11.2011 povolil otcovi splácať s bežným výživným v mesačných splátkach po 10 Eur pod následkom straty výhody splátok.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že zamietne návrh matky na zvýšenie výživného, pretože mu jeho pomery nedovoľujú, aby na mal. U. prispieval viac ako 70 Eur mesačne, aj keď by veľmi chcel. V tejto súvislosti poukázal na to, že k 2.1.2012 s ním jeho zamestnávateľ rozviazal dohodu o prevedení práce. Z uvedených dôvodov si hľadá prácu a zatiaľ pracuje na náhodných brigádach ako roznášač novín. Uviedol, že matka odmietla jeho návrh ísť pracovať za 300 Eur mesačne s odôvodnením, že pracovať nepotrebuje a nechce.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhla potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. Poukázala na to, že sa jej zhoršila finančná situácia, a jej príjem pozostáva z dávok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, z výživného a z dohody o vykonaní prác v rozsahu 308 Eur, z ktorých jej po zaplatení nájomného 200 Eur a škôlky nezostane ani na uspokojovanie ich potrieb v nevyhnutnom rozsahu.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Odvolací súd na základe odvolania otca preskúmal napadnutý rozsudok aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. ho zrušil a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec vrátil v rozsahu zrušenia na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Podľa § 120 ods. 2 O.s.p. vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli. Podľa ods. 3 cit. ustanovenia, ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.

Z § 120 ods. 2 O.s.p. nepochybne vyplýva, že v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu je súd povinný dbať na to, aby skutkový stav zistil čo najúplnejšie. Rozhoduje, ktoré z navrhovaných dôkazov treba vykonať a vykoná aj iné dôkazy, než sú navrhované. Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že súd prvého stupňa sa neriadil dôsledne §-om 120 ods. 2 O.s.p., ktorý platí pre konania, ktoré môže súd začať aj bez návrhu, ktorým je nesporne aj konanie o zvýšenie výživného pre mal. dieťa, kedy súd má povinnosť zisťovať skutkový stav veci aj bez návrhu účastníkov konania a napriek tomu, konajúci súd vykonaným dokazovaním nezistil reálne možnosti, schopnosti a majetkové pomery otca, významné pre rozhodnutie o jeho vyživovacej povinnosti voči mal. dieťaťu a v tomto smere si osvojil jeho tvrdenia, že v spoločnosti MightyCall s.r.o. Praha zarobí 12-13.000,- Kč bez toho, aby ich riadnym spôsobom verifikoval a vyžiadal si opisy jeho mzdových listov. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že výsluch účastníkov konania má svoje opodstatnenie najmä tam, kde skutočnosť, ktorá je predmetom dokazovania nie je možné dokázať vykonaním iného dôkazu. Ak ale možno tvrdenie účastníka konania verifikovať listinnými dôkazmi, je povinnosťou súdu prvého stupňa, obzvlášť v nesporových konaniach, tak v záujme mal. dieťaťa spraviť, t.j. porovnať ho s opismi mzdových listov povinných, prípadne s inými listinnými dôkazmi, pri existencii ktorých nadobúda tvrdenie, resp. výsluch účastníka len podporný význam. Skutočnosť, že otec predložil dohodu o provedení práce s dohodnutou odmenou 15.000,- Kč bez ďalšieho neosvedčuje, že tam pracuje s čistým mesačným príjmom 12-13.000,- Kč, pretože dohoda nezohľadňuje prípadné odmeny otca za nadčasy, príplatky a pod. Dopustil sa aj ďalšieho pochybenia, ak zvýšil vyživovaciu povinnosť otca voči mal. U. spätne pred dňom podania návrhu, t.j. od 1.9.2011 a nezaoberal sa dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, ktoré bránili matke podať návrh skôr. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na ust. §-u 77 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého výživné možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania, z čoho nepochybne vyplýva, že ak dôjde návrh súdu v priebehu mesiaca a ku dňu jeho podania sú splnené podmienky na priznanie výživného, za tento mesiac súd prizná len alikvotnú sumu určeného mesačného výživného. Za minulý čas možno výživné priznať len výnimočne, najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, a to len pre maloleté dieťa ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Konajúci súd preto tým, že dôsledne nevykonal dokazovanie na zistenie podstatných skutočností potrebných pre rozhodnutie o výživnom pre mal. dieťa, a tým, že nesprávne určil počiatok zvýšenej vyživovacej povinnosti otca, nesprávne vec právne posúdil, čím založil dôvod na zrušenie napadnutého rozsudku podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p.. Odvolací súd musel preto zrušiť napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a podľa odseku 2 cit. zák. ust. vec mu vrátiť na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou vykonať dôsledne dokazovanie v naznačenom smere, predovšetkým zistiť reálne príjmové a majetkové pomery otca, prípadne v širšom rozsahu, ak sa ukáže byť vzhľadom na odvolanie otca potrebným, zistený skutkový stav posúdiť podľa všetkých relevantných ustanovení Zákona o rodine, opäť rozhodnúť o návrhu matky na zvýšenie výživného pre mal. U. s tým, že v prípade, ak znova dospeje k záveru, že sú splnené podmienky pre zvýšenie výživného bude povinný zákonne stanoviť počiatok zvýšenej vyživovacej a rozsudok odôvodniť v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bol spätne preskúmateľný, zrozumiteľný, presvedčivý a logicky správny.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.