KSKE 8 CoP 5/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 5/2012

KS v Košiciach, dátum 27.03.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 5/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611203179 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611203179.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci maloletého navrhovateľa Q. C. nar. XX.X.XXXX bývajúceho u matky v A. G. Z. na Y. R. č. XXXX/X zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Odborárov č. 53 proti odporcovi O. Č. nar. X.X.XXXX bývajúceho v A. G. Z., J. I. č. XXX/X v súčasnosti Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 15, Trenčín a za účasti vedľajšej účastníčky - matky T. C. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v A. G. Z. na Y.I. R. č. XXXX/X v konaní o určenie otcovstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 20.10.2011 č.k. 6C 39/2011-51 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutom výroku o výživnom pre maloletého Q. C. nar. XX.X.XXXX a vo výroku o dlhu na výživnom.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 20.10.2011 č.k. 6C 39/2011-51 určil, že odporca O. Y. nar. X.X.XXXX je otcom maloletého Q. C. nar. XX.X.XXXX z matky T. C. nar. XX.X.XXXX. Zveril maloletého Q. do osobnej starostlivosti matky a otca zaviazal prispievať na jeho výživu od 15.92008 minimálnym výživným, t.j. 30% zo životného minima určeného pre nezaopatrené maloleté dieťa vždy do 15. dňa v mesiaci matke maloletého. Dlžné výživné 927,42 € od 15.9.2008 do 30.9.2011 zaviazal otca zaplatiť matke maloletého do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. O trovách konania medzi účastníkmi rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Rozhodol, že Slovenská republika nemá právo na náhradu trov štátu - znaleckého dokazovania vo výške 414,80 €.

Proti výrokom rozsudku o výživnom a dlžnom výživnom podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom na odloženie splatnosti výživného z dôvodu, že sa nachádza v nemocnici pre obvinených.

Matka maloletého sa k odvolaniu otca nevyjadrila.

Kolízny opatrovník maloletého vo vyjadrení konštatoval, že prvostupňový súd správne vyhodnotil všetky dostupné informácie a dôkazy a najmä prihliadol na záujem a potreby maloletého Q.. Navrhol odvolanie otca zamietnuť a rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdiť ako vecne správne.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, preto je odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa v napadnutej časti presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa vysporiadal s námietkami otca uplatnenými v odvolaní, ktoré tvorili jeho obranu už v priebehu konania na súde prvého stupňa a otec ani v priebehu odvolacieho konania neuviedol žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by mali za následok iné rozhodnutie o výživnom. Pretože súd prvého stupňa zákonne rozhodol o výživnom pre maloletého Q. a výživné určil v súlade s ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. účinného od 1. apríla 2005, podľa ktorého každý rodič bez ohľadu na svoje skutočné schopnosti a možnosti je povinný prispievať na maloleté dieťa alebo nezaopatrené plnoleté dieťa 30% zo sumy aktuálneho životného minima, t.zn., že minimálne výživné je povinný platiť aj rodič, ktorý nemá žiaden príjem, správne určil počiatok plnenia vyživovacej povinnosti a správne vypočítal dlh na výživnom, odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých výrokoch o výživnom a dlhu na výživnom podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení obmedzil na skonštatovanie správnosti dôvodov rozsudku súdu prvého stupňa v napadnutej časti.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.