KSKE 8 CoP 51/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 51/2012

KS v Košiciach, dátum 05.03.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 51/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/51/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711208707 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711208707.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú N. R. nar. X.X.XXXX bývajúcu v I. na ulici N.. I. č. XXXX/XX dieťaťa rodičov: N.. D. R. nar. X.XX.XXXX bývajúceho v I. na ulici N.. I. č. XXXX/XX a N. I. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v I. na ulici N.. I. č. XXXX/XX v konaní o schválenie dohody o striedavej osobnej starostlivosti rodičov o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 27.9.2011 č.k. 17P 173/2011-22 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením z 27.9.2011 č.k. 17P 173/2011-22 ustanovil maloletej N. R. nar. X.X.XXXX kolízneho opatrovníka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce na zastupovanie v konaní o schválenie dohody rodičov o striedavej osobnej starostlivosti maloletej.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletej s poukazom na odvolací dôvod § 205 ods. 2 písm. d) O.s.p., že rozhodnutie súdu o opatrovníkovi, ktorý má hájiť záujem dieťaťa pred súdom právne a skutkovo neladí. Žiadal zrušiť napadnuté uznesenie a ustanoviť za opatrovníka maloletej iný úrad, napríklad Trebišov. Zdôraznil, že v návrhu na schválenie dohody rodičov o striedavej osobnej starostlivosti maloletej N. podaného 21.6.2011 namietal zaujatosť úradu práce v Michalovciach, o ktoré doteraz nebolo rozhodnuté. Konštatoval, že okrem maloletej N. má ďalšie tri deti z rozvedeného manželstva a v rovnakom čase prebieha iné konanie na inom súde, v ktorom úrad práce v Michalovciach matke detí spisoval návrh na začatie konania pred súdom, avšak zastupovať záujem týchto jeho maloletých detí pred súdom odmieta. Vyjadril názor, že zastupovanie záujmov maloletej N. úradom práce v Michalovciach v tomto konaní pred súdom by nebolo zákonné a ani objektívne. Úrad práce Michalovce takýmito obštrukciami diskriminuje záujmy jeho štyroch detí, ktoré neurobili úradu a úradníkom v Michalovciach nič také, čo by úrad malo viesť k takémuto konaniu.

Matka maloletej sa k odvolaniu otca nevyjadrila.

Kolízny opatrovník maloletej vo vyjadrení k odvolaniu otca uviedol, že funkcia kolízneho opatrovníka tak, ako to má na zreteli Zákon o rodine, sleduje osobitný záujem dieťaťa v jednotlivých konaniach vo veciach maloletých, kedy dochádza alebo môže dôjsť ku kolízii záujmov dieťaťa a záujmov jeho zákonných zástupcov, v dôsledku čoho sú títo zo zastupovania dieťaťa de iure vylúčení, preto funkcia kolízneho opatrovníka spočíva v povinnosti objektívne chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa v konaní. Ak je za kolízneho opatrovníka ustanovený orgán sociálnoprávnej ochrany detí, poskytuje v procese súdneho konania dieťaťu a jeho rodičom sociálne poradenstvo a pomoc na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov rozporu záujmov medzi nimi, najmä využitím vhodných opatrení v zmysle zák.č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. Zdôraznil, že ustanovený kolízny opatrovník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce svojím konaním pred súdom v konaniach vedených vo veciach starostlivosti súdu o maloletých vždy objektívne chráni práva a právom chránené záujmy maloletých detí. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odmieta osobnú zaujatosť k jednému alebo k druhému rodičovi maloletej.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie otca nie je opodstatnené.

Predmetom konania je návrh otca z 21.6.2011 na schválenie dohody rodičov uzavretej 15.6.2011 o striedavej osobnej starostlivosti maloletej N. R. nar. X.X.XXXX. Keďže účastníkom konania je aj maloleté dieťa, ktoré nie je procesne spôsobilé, podľa § 31 ods. 1 Zákona o rodine, pri takých úkonoch zastupujú maloleté deti rodičia ako ich zákonní zástupcovia. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, však žiaden z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. V takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať ako kolízny opatrovník . Odvolací súd dodáva, že možnosť stretnutia záujmu medzi rodičmi a maloletými deťmi bude vždy prichádzať do úvahy v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, preto súd pre toto konanie vždy ustanoví kolízneho opatrovníka. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká skončením právnej veci (vykonaním právneho úkonu alebo skončením príslušného konania) , v ktorej bol opatrovník ustanovený maloletého zastupovať.

Podľa § 22 ods. 1 zák.č. 305/2055 Z.z. v platnom znení o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva funkciu opatrovníka podľa osobitného predpisu, ktorým je Zákon o rodine, a to na základe rozhodnutia súdu. Týmto orgánom je v danom prípade úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka (§ 73 ods. 2 písm. b) bod 2 citovaného zákona) .

Odvolací súd poznamenáva, že špecializovaný orgán štátnej správy, ktorý na základe rozhodnutia súdu bol ustanovený za kolízneho opatrovníka maloletej N. pre potreby tohto konania a ktorý bude maloletú v tomto konaní zastupovať, podáva v prejednávanej veci správy o výsledku šetrenia výchovných pomerov maloletého dieťaťa na základe žiadosti procesného súdu, ktoré sú jedným z dôkazných prostriedkov slúžiacim procesnému súdu na zistenie potrebného skutkového stavu, ako podkladu pre súdne rozhodnutie o uplatnenom nároku, pričom rodičia majú právo vyjadriť sa k správam vypracovaným kolíznym opatrovníkom vrátane ich objektívnosti.

K námietke zaujatosti vznesenej otcom maloletej voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, odvolací súd zdôrazňuje, že súd má právomoc rozhodovať iba o vylúčení sudcov z dôvodu ich zaujatosti a vylúčení zapisovateľa alebo iného pracovníka súdu, ako aj znalca a tlmočníka (§ 14 ods. 1, 2, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1 O.s.p.) , ale nie o zaujatosti iných osôb alebo orgánov, v danom prípade špecializovaného orgánu štátnej správy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, ktorý na základe rozhodnutia súdu bol ustanovený za kolízneho opatrovníka maloletej N..

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa rozhodol správne a zákonne, keď ustanovil maloletej N. R. nar. X.X.XXXX kolízneho opatrovníka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, pretože miestna príslušnosť sa spravuje sídlom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého obvode má maloleté dieťa obvyklý pobyt.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.