KSKE 8 CoP 65/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 65/2012

KS v Košiciach, dátum 15.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 65/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/65/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211205114 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211205114.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci maloletého J. Y. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, pracovisko Košice II, dieťaťa rodičov: G. R. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v X. na B. ulici č. XX a J. Y. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v X. č. XXX v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 24.11.2011 č.k. 25P 77/2011-48 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 24.11.2011 č.k. 25P 77/2011-48 zveril maloletého J. Y. nar. XX.X.XXXX do osobnej starostlivosti matky s tým, že obaja rodičia sú oprávnení maloletého zastupovať a spravovať jeho majetok a otca zaviazal prispievať na výživu maloletého J. 75 € mesačne od právoplatnosti rozsudku vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca dopredu matke maloletého.

Proti tomuto rozsudku, proti výroku o výživnom podala odvolanie matka maloletého s odôvodnením, že súdom určené výživné je nedostatočné a príjem otca predložený v priebehu konania sa nestotožňuje s jeho skutočným príjmom. Navrhla, aby odvolací súd zvýšil výživné o 20 € až 25 € mesačne.

Odvolací súd po prejednaní veci podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. a) O.s.p. dospel k záveru, že odvolanie matky je oneskorene podané a preto ho podľa ust. § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol.

Podľa § 204 ods. 1 vety prvej O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Podľa § 158 ods. 2 O.s.p., rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku sa doručuje účastníkom, prípadne ich zástupcom do vlastných rúk.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 O.s.p.) .

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Odmietnutie odvolania z dôvodu, že bolo podané oneskorene predpokladá nepochybné zistenie, že rozhodnutie bolo účastníkovi riadne doručené, a že odvolanie bolo podané po uplynutí odvolacej lehoty. Záver o podaní odvolania po uplynutí odvolacej lehoty je však vylúčený v prípade, ak odvolací súd zistí, že vo výroku napadnutého rozhodnutia sú chyby v písaní, v počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti.

Odvolací súd z obsahu spisu, konkrétne z údajov na doručenke nepochybne zistil, že matka maloletého osobne prevzala napadnutý rozsudok 27.12.2011 a odvolanie podala osobne na Okresnom súde Košice II 12.1.2012. Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania matke začala plynúť na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia 28.12.2011 a uplynula 11.1.2012. Pretože matka podala odvolanie 12.1.2012, teda po zákonom určenej lehoty, odvolací súd ho ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol bez preskúmania vecnej správnosti napadnutého rozsudku, vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.