KSKE 8 CoP 76/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 76/2012

KS v Košiciach, dátum 29.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 76/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/76/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211232122 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211232122.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého S. G. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice II dieťaťa rodičov: Y. E. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v D. na D. ul. č. XX vykonávajúcej trest odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach na Floriánskej ul. č. 18 a C. G. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v Š. I. v objekte O. zastúpeného JUDr. Helenou Knopovou advokátkou so sídlom v Košiciach na Štúrovej ul. č. 20 o návrhu A. A. nar. XX.X.XXXX na zverenie maloletého do jej náhradnej osobnej starostlivosti o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 18.11.2011 č.k. 43P/65/2011-10 a o odvolaní matky a navrhovateľky proti dopĺňaciemu uzneseniu Okresného súdu Košice II z 10.1.2012 č.k. 43P/65/2011-33 takto

r o z h o d o l :

M e n í napadnuté uznesenie v spojení s dopĺňacím uznesením tak, že zveruje maloletého S. nar. XX.X.XXXX do osobnej starostlivosti otca a zaväzuje matku prispievať otcovi na výživu maloletého 30% zo sumy životného minima pre nezaopatrené, neplnoleté dieťa podľa osobitného predpisu vždy do 1. dňa v mesiaci od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením v spojení s dopĺňacím uznesením zveril maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti A. A. a zaviazal matku a otca prispievať jej na výživu maloletého po 26 € mesačne vždy do 20. dňa v mesiaci vopred od 1.1.2012.

Rozhodol tak na základe návrhu A. A., aby jej súd zveril maloletého S. do náhradnej osobnej starostlivosti, pretože jeho matka nečakane nastúpila do výkonu trestu odňatia slobody a otec o neho neprejavuje záujem. Z predložených listinných dôkazov zistil, že rozsudkom Okresného súdu Košice II z 28.3.2008 č.k. 27P/23/2008-21 bol maloletý zverený do osobnej starostlivosti matky a otec bol zaviazaný prispievať na jeho výživu 4.000,- Sk mesačne od 29.1.2008. Zistený skutkový stav posúdil podľa § 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p. a zveril maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky, ktorá je sestrou matky, pretože je to v prospech maloletého.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie tak, že zverí maloletého do jeho osobnej starostlivosti, pretože má k nemu veľmi blízky vzťah, chce sa o neho starať a má na to vytvorené vhodné podmienky. V tejto súvislosti poukázal na to, že býva na farme, kde má s rodinou zariadený 6-izbový byt, z toho jedna izba je pre maloletého, kde má hračky, oblečenie a všetko potrebné pre jeho riadny vývoj. Uviedol, že nemusí pracovať, nakoľko má príjem 500 - 600 € z prenájmu výrobných hál a skladov, a môže sa maloletému venovať počas celého dňa. Poznamenal, že materská škola je aj v mieste jeho bydliska a už zariadil, aby tam maloletý mohol nastúpiť.

Proti výroku o svojej vyživovacej povinnosti voči maloletému podala v zákonnej lehote odvolanie matka, pretože si ju nie je schopná plniť so zreteľom na to, že v ústave na výkon trestu odňatia slobody nie je pracovne zaradená a nepoberá žiadny príjem.

Proti výroku o rozsahu vyživovacej povinnosti otca podala v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľka a navrhla, aby ho odvolací súd zmenil tak, že je povinný prispievať na výživu maloletého v rovnakom rozsahu, ako mu bolo určené v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností.

Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhla potvrdiť uznesenie o zverení maloletého do jej náhradnej osobnej starostlivosti a uviedla, že matke maloletého bola vždy pri výchove maloletého nápomocná. Poukázala na to, že otec maloletého je veľmi nezodpovedný človek, ktorý mal dokonca autonehodu, kde nedal prednosť v jazde a odmietol lekárske vyšetrenie. Navyše, nepomohol matke, ani keď mala rakovinu. Konštatovala, že maloletý sa u nich cíti veľmi dobre, navštevujú s ním detské kútiky a počas Mikuláša s ním boli až na troch Mikulášskych akciách.

Otec vo vyjadrení k odvolaniu matky a navrhovateľky navrhol zmeniť napadnuté dopĺňacie uznesenie, pretože sa viaže na nesprávne rozhodnutie o zverení maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky.

Z dodatočnej správy kolízneho opatrovníka vyplýva, že maloletý pri pohovore s nimi uviedol, že sa s otcom stretáva u starej matky v K. I., kde s ním a jeho priateľkou spáva v jednej izbe. Má ho rád, ale chce žiť s krstnou matkou (navrhovateľkou) v D., kde navštevuje materskú školu. Vie, že jeho matka je vo výkone trestu, pretože ju tam navštevuje s krstnou matkou. Navrhovateľka pri pohovore uviedla, že nesúhlasí so zverením maloletého do osobnej starostlivosti otca, pretože o neho nejavil záujem, stretával a s ním len sporadicky a neplnil si svoju vyživovaciu povinnosť. V súčasnosti sa s ním stretáva dvakrát do mesiaca, príde si po neho v piatok poobede a privedie ho v nedeľu okolo 18.00 hod. Kolízny opatrovník konštatoval, že starostlivosť navrhovateľky o maloletého je príkladná.

Zo správy kolízneho opatrovníka o prešetrení pomerov otca vyplýva, že otec býva s priateľkou, svojou matkou a bratom na okraji obce pri prírode v bývalej administratívnej budove prerobenej na druhom podlaží na 6-izbový byt o rozlohe 160 m2. Maloletý tam má kompletne zariadenú detskú izbu, v ktorej má svoje hračky a oblečenie. Vzhľadom k tomu, že sa od D. nachádza len 18 km, maloletý by nemusel meniť škôlku, ani detskú lekárku. Všetci obyvatelia domácnosti majú záujem, aby maloletý vyrastal v ich rodine, pretože ho majú veľmi radi a na jeho výchovu majú vytvorené vhodné podmienky.

Odvolací súd na základe odvolania otca, matky a navrhovateľky preskúmal napadnuté uznesenie v znení dopĺňacieho uznesenia aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a uznesenie zmenil, pretože podľa § 220 O.s.p. nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 45 ods. 1 Zák. o rodine, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Osobou, ktorej možno maloleté dieťa takto zveriť, sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

Súčasťou rodičovských práv a povinností je aj sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, pričom rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia. Zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti je výnimkou zo zásady, že výchova maloletého dieťaťa je predovšetkým úlohou rodičov, a musí byť vždy opreté o starostlivé a spoľahlivé objasnenie tých okolností, ktoré svedčia pre záver, že žiadny z rodičov nie je schopný náležitým spôsobom zabezpečiť riadnu výchovu dieťaťa.

Odvolací súd preskúmaním všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k predmetu konania dospel k záveru, že boli splnené podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože matka, ktorej bol maloletý zverený do osobnej starostlivosti, nemôže ďalej vykonávať svoje rodičovské práva so zreteľom na to, že nastúpila do ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ale neboli splnené podmienky pre zverenie maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky, pretože neboli osvedčené také okolnosti, ktoré by opodstatňovali záver, že otec maloletého nie je schopný náležitým spôsobom zabezpečiť riadnu výchovu maloletého a umožňovali tak aplikovať výnimku zo zásady, že výchova dieťaťa je predovšetkým úlohou rodičov. Aj keď sa maloletý pred kolíznym opatrovníkom vyjadril, že chce ostať u krstnej matky (navrhovateľky) a zo správy kolízneho opatrovníka vyplýva, že jej starostlivosť o maloletého je príkladná, odvolací súd v tomto štádiu konania nezistil žiadne skutočnosti, pre ktoré by mal uprednostniť formu náhradnej osobnej starostlivosti o maloletého pred prioritnou formou výkonu osobnej starostlivosti o maloletého tým z rodičov, ktorému v tom nebránia žiadne objektívne prekážky za situácie, ak maloletý má k otcovi pozitívny vzťah, otec o neho prejavuje záujem, pravidelne sa s ním stýka a má na jeho riadnu výchovu vytvorené vhodné podmienky tak, ako to konštatoval vo svojej správe kolízny opatrovník. Odvolací súd uvádza, že nariadením predbežného opatrenia ide len o dočasnú ingerenciu súdu a predbežné opatrenie nemá prejudikovať rozhodnutie vo veci samej, ktoré môže byť po úplnom zistení skutkového stavu a vyhodnotení vplyvu tejto dočasnej úpravy na psychický stav maloletého odlišné od dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania. Vzhľadom k tomu, že odvolací súd zveril mal. S. do dočasnej starostlivosti otca, rozhodol aj o vyživovacej povinnosti matky maloletého v minimálnom rozsahu. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na § 62 ods. 3 Zákona o rodine, podľa ktorého je každý rodič povinný bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery plniť si svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že každá povinná osoba musí vždy, aj v prípade ak nie je vo výkone trestu odňatia slobody pracovne zaradená, zabezpečiť výživu dieťaťa v minimálnom rozsahu. Odvolací súd vzhľadom na vyššie uvedený skutkový stav a z neho vyvodené úvahy zmenil napadnuté rozhodnutia súdu prvého stupňa podľa § 220 O.s.p. tak, že zveril mal. S. do osobnej starostlivosti otca a zaviazal matku prispievať otcovi na výživu maloletého 30 % zo sumy životného minima pre nezaopatrené, neplnoleté dieťa podľa osobitného predpisu vždy do 1. dňa v mesiaci od právoplatnosti uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.