KSKE 8 CoP 90/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 90/2012

KS v Košiciach, dátum 25.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 90/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/90/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811210848 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811210848.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti W.: S.O. nar. XX.X.XXXX a V. nar. XX.XX.XXXX zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave deti rodičov I. W.Y. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v M. na B. ul. č. XX a V. W. nar. XX.X.XXXX bývajúceho vo F. na ul. I.. M. č. XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Rožňava z 23.1.2012 č.k. 5P/107/2011-39 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné od otca pre mal. deti naposledy upravené rozsudkom Okresného súdu Rožňava z 30.1.2006 č.k. 10C/180/2005-27 tak, že zvýšil výživné pre každé z maloletých detí z 82,98 Eur na 150 Eur mesačne, ktoré je povinný prispievať matke mal. detí vždy do 15. dňa toho - ktorého mesiaca vopred od 1.1.2012 a zamietol návrh na zvýšenie výživného od 1.9.2011 do 31.12.2011. O trovách konania rozhodol tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na ich náhradu.

Odvolací súd po oboznámení sa s obsahom spisu zistil, že vo veci nie sú splnené podmienky odvolacieho konania, pretože súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom nerozhodol o celom predmete konania.

Z výroku napadnutého rozsudku vyplýva, že súd zvýšil vyživovaciu povinnosť otca voči mal. deťom od 1.1.2012, ktorú si je povinný plniť do 15. dňa toho - ktorého mesiaca vopred. Rozhodol tak 23.1.2012.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že konajúci súd pochybil, ak nerozhodol o dlhu na výživnom, ktorý otcovi vznikol za január 2012, pretože v čase jeho rozhodovania, t.j. 23.1.2012 už bolo splatné výživné za mesiac január. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že účelom kogentnej úpravy zročnosti výživného na mesiac dopredu (§ 76 ods. 1 Zák. o rodine) je, aby v čase eventuálneho vzniku výdavkov už na začiatku mesiaca mal oprávnený k dispozícii prostriedky na ich uspokojenie.

Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa rozhodnúť o celom predmete konania, t.j. o dlhu na výživnom za január 2012 dopĺňacím rozsudkom podľa § 166 O.s.p. v súlade s § 152 ods. 2 O.s.p., doručiť ho účastníkom konania a po uplynutí lehoty na podanie odvolania vec opätovne predložiť odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní otca s novou predkladacou správou.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.