KSKE 8 Sd 12/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 12/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200148 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200148.4

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: K. G.T., I.. XX.XX.XXXX, Z. O. Y. XX, XXX XX B. H., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, U.. XX. F. Č.. X, XXX XX Z., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24.11.2011 a rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 11.06.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24.11.2011 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 08.11.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 16.12.2011 sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne XXX XXX XXXX X zo dňa 24.11.2011. Namietala nepriaznivý zdravotný stav, svoju ťaživú sociálno-ekonomickú situáciu, ako i praktiky odbornej referentky M..

Po opätovnom preskúmaní napadnutého rozhodnutia bolo zo strany odporkyne dňa 11.06.2012 vydané nové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX, ktorým Sociálna poisťovňa- ústredie v zmysle ustanovení § 70 ods. 1 a § 82 zákona o sociálnom poistení navrhovateľke priznala invalidný dôchodok v sume 145,30 eur mesačne.

Na pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 24.10.2012, navrhovateľka vzhľadom na vydané zmenové rozhodnutie odporkyne výslovne prehlásila, že je spokojná s novým rozhodnutím odporkyne a svoj návrh berie späť.

Zástupkyňa odporkyne navrhla konanie zastaviť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.