KSKE 8 Sd 19/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/19/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200224 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200224.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: E. R., O.. XX.XX.XXXX, V. R. N. XX, XXX XX E., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, H.. XX. R. Č.. X, XXX XX V., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.01.2012 v konaní o vdovskom dôchodku a o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.01.2012 v konaní o sirotskom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 09.01.2012 č. XXX XXX XXXX X ohľadom vyplateného sirotského dôchodku a p o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 09.01.2012 č. XXX XXX XXXX X ohľadom vyplatenia vdovského dôchodku.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.01.2012 v zmysle ustanovenia § 236 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. rozhodla o povinnosti navrhovateľky vrátiť neprávom vyplatený vdovský dôchodok v celkovej sume 445,00 eur do 30 dní odo dňa doučenia napadnutého rozhodnutia. Ďalším rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.01.2012 odporkyňa navrhovateľke v zmysle § 236 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. uložila taktiež povinnosť vrátiť i neprávom vyplatený sirotský dôchodok v celkovej sume 300,40 eur.

V odôvodneniach napadnutých rozhodnutí odporkyňa zhodne argumentovala, že prijímaním vdovského a sirotského dôchodku v dobe od 12.11.2011 do 11.01.2012 navrhovateľka spôsobila, že sa jej vdovský (v celkovej sume 445,00 eur) , ako i sirotský dôchodok (v celkovej sume 300,40 eur) poskytol neprávom. Odporkyňa ďalej dodala, že dňa 08.12.2011 obdržala overenú fotokópiu potvrdenia o zanechaní štúdia navrhovateľkinej dcéry dňom 25.10.2011 na P. I. M. H. X. E. a že vo formulári Potvrdenie o štúdiu z 15.07.2011 navrhovateľka bola poučená o podmienkach trvania postavenia nezaopatrenosti dieťaťa a o sústavnej príprave dieťaťa na povolanie. V nadväznosti na uvedené taktiež dôvodila, že navrhovateľka o podmienkach trvania postavenia nezaopatrenosti dieťaťa a o sústavnej príprave dieťaťa na povolanie poučená bola a že vedela alebo za týchto okolností musela predpokladať, že dňom ukončenia štúdia, t. j. dňom 25.10.2011, nárok na výplatu sirotského dôchodku v zmysle § 9 a § 76 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. zanikol a vdovský, ako i sirotský dôchodok sa za obdobie od 12.11.2011 vyplácal neprávom.

Vzhľadom k tomu, že navrhovateľka prijímala vdovský a sirotský dôchodok aj za obdobie od 12.11.2011 do 11.01.2012, odporkyňa uložila navrhovateľke napadnutými rozhodnutiami povinnosť vrátiť neprávom

vyplatenú sumu na vdovskom a sirotskom dôchodku podľa § 236 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. tak, ako to uviedla vo výrokovej časti rozhodnutí.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 31.01.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 03.02.2012, navrhovateľka namietala povinnosť vrátiť vyplatený vdovský, ako aj sirotský dôchodok. Uviedla, že ukončenie dcérinej školy odporkyni ihneď oznámila a zároveň túto skutočnosť oznámila i na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež dodala, že na základe rozhodnutí odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 22.11.2011 o zastavení výplaty sirotského dôchodku od 12.01.2012 a o zastavení výplaty vdovského dôchodku od 12.01.2012 požiadala o dávku v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v E. s tým, že na základe uvedených právoplatných rozhodnutí odporkyne jej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny priznal požadovanú dávku až odo dňa 11.12.2011. Navrhovateľka záverom opravného prostriedku poznamenala, že nakoľko jej v novembri a v decembri 2011 nebola poskytnutá dávka v hmotnej núdzi, preplatok na vdovskom a sirotskom dôchodku nevie vrátiť, keďže nemá z čoho.

Z vyjadrenia odporkyne zo dňa 01.03.2012 vyplynulo, že odporkyňa zotrvala na dôvodoch uvedených v preskúmavaných rozhodnutiach a napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.01.2012 o povinnosti vrátiť preplatok na vdovskom dôchodku a rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.01.2012 o povinnosti vrátiť preplatok na sirotskom dôchodku navrhla ako vecne správne potvrdiť. Odporkyňa vo vyjadrení skonštatovala, že navrhovateľka si oznamovaciu povinnosť splnila, avšak táto skutočnosť neznamená, že v prípade splnenia si oznamovacej povinnosti povinnosť vrátiť neprávom vyplatený dôchodok vzniknúť nemôže. Podľa názoru odporkyne totiž v zmysle ustanovenia § 236 od. 1 písm. b) zákona 461/2003 Z. z. v znení zákona č.310/2006 Z. z. povinnosť vrátiť neprávom vyplatenú dávku vzniká aj v prípade, že príjemca vedel alebo z okolností prípadu musel predpokladať, že sa dávka vyplatila neprávom.

Odporkyňa taktiež uviedla, že z dôvodu systémovej náročnosti nie je možné výplatu dávky fakticky zastaviť od výplatného termínu nasledujúceho po zániku nároku na výplatu dávky (t. j. od 25.10.2011) a z uvedeného dôvodu výplata vdovského a sirotského dôchodku bola v prípade navrhovateľky právoplatnými rozhodnutiami zastavená až od 12.01.2012. Podľa § 112 ods. 6 zákona o sociálnom poistení sa totiž výplata dávky zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Prípisom (vrátane príloh) zo dňa 19.03.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 19.03.2012, navrhovateľka v nadväznosti na vyjadrenie odporkyne zo dňa 01.03.2012 súdu podrobne popísala celý proces, týkajúci sa priebehu jej konania vo veci sirotského a vdovského dôchodku odo dňa 30.06.2011, t. j. odo dňa prijatia navrhovateľkinej dcéry na vysokú školu, až po súčasné súdne konanie. Opätovne zdôraznila, že všetky potrebné doklady vždy včas odporkyni doručila a žiadne dávky v jednom mesiaci od dvoch inštitúcií nepoberala a nežiadala. Zároveň vopred ospravedlnila svoju neúčasť na pojednávaní a súhlasila s rozhodnutím vo veci v jej neprítomnosti.

Krajský súd v Košiciach, ako vecne a miestne príslušný, preskúmal napadnuté rozhodnutia odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, nakoľko napadnuté rozhodnutia odporkyne sú v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa súd v plnej miere stotožnil.

Navrhovateľka sa na pojednávanie krajského súdu, nariadené na deň 28.03.2012, nedostavila, pričom svoju neúčasť vopred ospravedlnila prípisom zo dňa 19.03.2012.

Zástupkyňa odporkyne vzhľadom na skutkové a právne dôvody navrhla preskúmavané rozhodnutia odporkyne potvrdiť ako vecne správne.

Zmysle ustanovenia § 236 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak:

a) nesplnil povinnosť uloženú týmto zákonom,

b) prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila, alebo

c) vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila.

Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak:

a) sa stará o nezaopatrené dieťa,

b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo

c) vychovala aspoň tri deti,

d) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,

e) dovŕšila dôchodkový vek. (ustanovenie § 74 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.)

Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká aj dňom, ktorým dieťa prestalo byť nezaopatreným dieťaťom. (ustanovenie § 76 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. tretia veta)

Podľa § 9 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov nezaopatrené dieťa podľa je dieťa:

a) do skončenia povinnej školskej dochádzky,

b) po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak:

1. sa sústavne pripravuje na povolanie,

2. pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo

3. pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. (§ 10 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)

V zmysle § 27 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon ) sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl:

a) materská škola,

b) základná škola,

c) gymnázium,

d) stredná odborná škola,

e) konzervatórium,

f) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

g) základná umelecká škola,

h) jazyková škola.

Vzdelávanie v školách podľa odseku 2 písm. b) až f) sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie okrem škôl podľa § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) .

Preskúmavanými rozhodnutiami zo dňa 09.01.2012 odporkyňa predpísala navrhovateľke k náhrade preplatok na vdovskom i sirotskom dôchodku v zmysle ustanovenia § 236 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. s odôvodnením, že ho zavinila vedomým prijímaním oboch dôchodkov, vyplácaných v období od 12.11.2011 do 11.01.2012, hoci vedela alebo za týchto okolností musela predpokladať, že sa jej vdovský, ako aj sirotský dôchodok vyplácal neprávom.

Pre posúdenie zákonnosti napadnutých rozhodnutí bolo pre odvolací súd podstatné, či navrhovateľka skutočne vedela alebo musela predpokladať, že sa jej vdovský a sirotský dôchodok odo dňa 12.11.2011 vyplácal neprávom, nakoľko jej tieto dávky nepatrili. Krajský súd pritom nepovažoval za sporné, že navrhovateľka si svoju oznamovaciu povinnosť (včasným predložením potvrdenia o zanechaní vysokoškolského štúdia svojou dcérou dňom 25.10.2011) splnila.

Vychádzajúc z dávkového spisu odporkyne krajský súd považoval za preukázané, že z vysvetlenia, uvedeného na druhej strane rozhodnutí č. XXX XXX XXXX X zo dňa 27.07.2011 o zastavení vyplácania tak vdovského, ako aj sirotského dôchodku od 12.09.2011 vyplýva, že sirotský dôchodok patrí nezaopatrenému dieťaťu, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Z upozornenia na druhej strane rozhodnutí taktiež vyplynula i povinnosť príjemcu dôchodkov ohlásiť písomne do ôsmych dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre trvanie nároku na dôchodok. Obsahovo podobné poučenie bolo i súčasťou formulára Potvrdenie o štúdiu zo dňa 15.07.2011, v ktorom bola navrhovateľka poučená o podmienkach trvania postavenia nezaopatrenosti dieťaťa a o sústavnej príprave dieťaťa na povolanie (§ 9 a § 10 zákona o sociálnom poistení) .

Navrhovateľka žiadosťou zo dňa 30.06.2011 požiadala o nepozastavenie vdovského a sirotského dôchodku a o pokračovanie v ich vyplácaní z dôvodu, že jej dcéra dňa 31.05.2011 ukončila štúdium na M. F. P. Š. F.. N. R. U. a pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na M. H. X. E. s tým, že zápis sa uskutoční dňa 02.09.2011. Navrhovateľka odporkyni doložila rozhodnutie o prijatí jej dcéry na vysokoškolské štúdium v dennej forme štúdia z 27.06.2011, ako i vysvedčenie o maturitnej skúške z 31.05.2011.

Odporkyňa následne vydanými rozhodnutiami č. XXX XXX XXXX X z 23.09.2011 uvoľnila navrhovateľke výplatu sirotského a vdovského dôchodku od 12.09.2011.

Listom zo dňa 31.10.2011, doručeným odporkyni dňa 03.11.2011, navrhovateľka oznámila, že jej dcéra zanechala vysokoškolské štúdium na P. I. M. H. X. E. dňom 25.10.2011.

Následne odporkyňa rozhodnutiami č. XXX XXX XXXX X zo dňa 22.11.2011 rozhodla o zastavení výplaty sirotského a vdovského dôchodku od 12.01.2012 v zmysle § 76 a § 112 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Rozhodnutiami č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.01.2012 odporkyňa uložila navrhovateľke vrátiť preplatok tak na vdovskom (v celkovej sume 450,00 eur) , ako aj sirotskom dôchodku (v celkovej sume 300,40 eur) s odkazom na dikciu ustanovenia § 236 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z..

Krajský súd s ohľadom na zistené skutočnosti mal za preukázané, že navrhovateľka vedela, za akých podmienok jej patrí vdovský a sirotský dôchodok a teda vedela, respektíve na základe uvedených okolností musela vedieť, že ukončením vysokoškolského štúdia zo strany navrhovateľkinej dcéry navrhovateľke zanikol nárok tak na sirotský, ako aj na vdovský dôchodok s tým, že splátky za dni 12.11.2011 až 11.01.2012 jej boli vyplatené neprávom. Tým, že navrhovateľkina dcéra zanechala dňa

25.10.2011 štúdium, prestala spĺňať podmienku nezaopatrenosti dieťaťa podľa § 9 zákona č. 461/2003 Z. z..

Odvolací súd navyše udáva, že samotná navrhovateľka nikdy nespochybnila, že by jej platby na účet poukázané neboli a napriek vedomosti, že jej dôchodky nepatria, tým, že platby poukázané na účet nevrátila, naplnila skutkovú podstatu § 236 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z..

Povinnosť vrátiť neprávom vyplatenú dávku vzniká v zmysle ustanovenia § 236 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. aj v prípade, že príjemca dávky vedel alebo z okolností musel predpokladať, že sa dávka vyplatila neprávom.

Navrhovateľka bola poučená o podmienkach trvania nezaopatrenosti dieťaťa podľa § 9 a o sústavnej príprave na povolanie podľa § 10 zákona o sociálnom poistení. Z tohto dôvodu krajský súd považoval za dostatočne preukázané, že navrhovateľka vedela alebo musela predpokladať, že dňom ukončenia štúdia jej dcéry nárok na výplatu vdovského dôchodku a sirotského dôchodku podľa § 9, 74 ods. 3 písm. a) a § 76 ods. 3 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľke zanikol. Vdovský i sirotský dôchodok sa jej odo dňa 12.11.2011 vyplácali neprávom.

Krajský súd v nadväznosti na uvedené poukazuje i na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4So/183/2007 zo dňa 29.04.2008, ktorý v svojom rozhodnutí uviedol, že ...To, že odporkyňa poukazovala platby ešte 08.02.2005 a 08.03.2005, hoci sa už 31.01.2005 dozvedela o dôvode na zastavenie výplat, vzhľadom na vyššie uvedený záver, že navrhovateľka vedela, resp. musela z okolností predpokladať, že jej sirotský a vdovský dôchodok od 08.02.2005 nepatria, nezbavuje navrhovateľku povinnosti vrátiť neprávom vyplatené sumy na dôchodkoch....

Súd vzhľadom na uvedené skutočnosti napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.01.2012 ohľadom vyplateného sirotského dôchodku a rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.01.2012 ohľadom vyplateného vdovského dôchodku považoval za vecne správne a dostatočne doložené vykonaným dokazovaním. Napadnuté rozhodnutia odporkyne preto v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bola v konaní neúspešná, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.