KSKE 8 Sd 2/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200032 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200032.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: R. E., F.. XX.XX.XXXX, T. G. XX, XXX XX P., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, K.. XX. I. Č.. X, XXX XX T., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.08.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.08.2011 v zmysle ustanovení § 73, § 112 ods. 4, 6 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) znížila navrhovateľovi sumu invalidného dôchodku odo dňa 10.09.2011 na 127,50 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 06.09.2011, odoslaným na poštovú prepravu dňa 14.09.2011, navrhovateľ namietal lekársky posudok zo dňa 27.06.2011 a domáhal sa opätovného prešetrenia svojho zdravotného stavu. Udal, že jeho zdravotný stav sa nezlepšil, dokonca zhoršil, pričom poukázal i na problémy zamestnať sa pri svojom zdravotnom postihnutí.

Odporkyňa po podaní opravného prostriedku zo strany navrhovateľa preskúmala napadnuté rozhodnutie a zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26.01.2012 podľa § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zrušila rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 09.08.2011 o znížení sumy invalidného dôchodku navrhovateľa odo dňa 10.09.2011 a súčasne rozhodla, že od 10.09.2011 bude pokračovať vo výplate invalidného dôchodku navrhovateľa v sume 137,60 eur mesačne.

Navrhovateľ následne na pojednávaní Krajského súdu v Košiciach, nariadenom na deň 04.04.2012, výslovne prehlásil, že svoj návrh berie späť a že navrhuje konanie zastaviť.

Poznamenal, že nerátal s tým, že bude musieť ísť na piatu operácie a že za daného stavu bude vhodnejšie, ak po zrealizovaní operácie spolu s novými lekárskymi správami odporkyňu opätovne požiada o zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.