KSKE 8 Sd 23/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 23/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/23/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200283 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200283.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: F. N., I.. XX.XX.XXXX, Z. I. O. XXX, XXX XX I. O., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, U.. XX. F. Č.. X, XXX XX Z., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 15.12.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 15.12.2011 v zmysle ustanovení § 70 ods. 1, § 82 a § 81 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) priznala navrhovateľke invalidný dôchodok v sume 78,80 eur mesačne odo dňa 01.11.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 18.01.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 19.01.2012, sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne. Argumentovala nízkou výškou priznaného invalidného dôchodku vzhľadom na odrobené roky a príjmy.

Pojednávania, nariadeného na deň 17.04.2012, sa navrhovateľka nezúčastnila, pričom listom zo dňa 02.04.2012, doručeným odvolaciemu súdu dňa 04.04.2012, súdu oznámila, že podaný opravný prostriedok voči rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 15.12.2011 berie späť. Zároveň požiadala a zastavenie konania.

Zástupkyňa odporkyne navrhla rozhodnúť v zmysle prípisu navrhovateľky.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.