KSKE 8 Sd 24/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 24/2012

KS v Košiciach, dátum 22.04.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 24/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/24/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200295 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lucia Novysedláková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200295.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: U. Z., R.. XX.XX.XXXX, D. Q. XX, XXX XX R. I., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, B.. XX. O. Č.. X, XXX XX D., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 08.12.2011, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a podanie navrhovateľa.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa podaným opravným prostriedkom, doručeným Sociálnej poisťovni- ústredie dňa 07.03.2012 (odoslaným na poštovú prepravu dňa 06.03.2012) , domáhal preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 08.12.2011 a prehodnotenia výšky priznaného starobného dôchodku zo strany odporkyne.

Podľa bodu 1.1. písm. b) Poštových podmienok Slovenskej pošty, a. s. (List- Vnútroštátny styk- platnosť od 01.01.2012) , vydaných na základe zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, lehota prepravy pre úradné zásielky je D+2 (t.j. dodanie najneskôr druhý pracovný deň po dni podania) .

Navrhovateľ predmetné rozhodnutie, proti ktorému smeroval jeho opravný prostriedok, prevzal v dňoch 19.01.2012 až 23.01.2012 a 30 dňová lehota na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu odporkyne teda s ohľadom na uvedené začala plynúť najneskôr dňa 23.01.2012. Posledný možný deň lehoty na podanie odvolania pripadol na 22.02.2012.

V zmysle ustanovenia § 212 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) sa rozhodnutie účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

V zmysle ustanovenia § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Podľa § 250l ods. 1 O.s.p. podľa ustanovení III. hlavy sa rozhoduje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia. (ustanovenie § 250m ods. 2 O.s.p.)

Napadnuté rozhodnutie správne poučenie o mieste a lehote na podanie návrhu na jeho preskúmanie obsahovalo.

V zmysle ustanovenia § 250p O.s.p., ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Navrhovateľ opravný prostriedok odoslal na poštovú prepravu dňa 06.03.2012 a teda opravný prostriedok podal oneskorene po uplynutí lehoty stanovenej na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia. S ohľadom na vyššie zmienené Poštové podmienky Slovenskej pošty, a. s. sa totiž napadnuté rozhodnutie odporkyne považovalo za doručené v dňoch 19.01.2012 až 23.01.2012. Posledný deň na odoslanie opravného prostriedku pripadol na 22.02.2012.

V konaní bol teda opravný prostriedok navrhovateľa podaný zjavne oneskorene a z tohto dôvodu ho súd v mysle ustanovenia § 250p O.s.p. uznesením odmietol.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.