KSKE 8 Sd 40/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/40/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200623 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200623.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: B. M., E.. XX.XX.XXXX, I. D. X, XXX XX A., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Q.. XX. W. Č.. X, XXX XX I., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 08.03.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 08.03.2012 v zmysle ustanovení § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) Vám odo dňa 17.02.2010 priznala invalidný dôchodok v sume 140,20 eur mesačne. Zároveň Vám podľa § 82 citovaného zákona a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 404/2010 Z. z. odo dňa 01.01.2011 zvýšila invalidný dôchodok na sumu 142,80 eur mesačne.

Následne vydaným rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.03.2012 Vám podľa § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona o sociálnom poistení zvýšila sumu invalidného dôchodku od 22.11.2011 na 172,00 eur mesačne. Zároveň Vám podľa § 82 citovaného zákona a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z. odo dňa 01.01.2012 zvýšila invalidný dôchodok na sumu 177,70 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 29.03.2012 sa navrhovateľka domáhala opätovného prehodnotenia napadnutého rozhodnutia odporkyne, pričom argumentovala svojim nepriaznivým zdravotným stavom, pre ktorý nemôže pracovať a zaradiť sa na trhu práce.

Navrhovateľka však následne podaním zo dňa 18.07.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 19.07.2012, krajskému súdu oznámila späťvzatie podaného opravného prostriedku, nakoľko v jej veci bolo vyhovené v plnom rozsahu.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.