KSKE 8 Sd 41/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 41/2012

KS v Košiciach, dátum 26.06.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 41/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/41/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200630 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200630.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: K. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. XXXX/XX, XXX XX E. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, V.. XX. B. Č.. X, XXX XX C., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.03.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.03.2012 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľovi žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 07.03.2012.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 12.04.2012 navrhovateľ namietal posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom a žiadal prehodnotenie priznanej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Zároveň poukázal na postihnutie dolnej končatiny.

Navrhovateľ však následne na pojednávaní Krajského súdu v Košiciach, nariadenom na deň 27.06.2012, po prečítaní listinných dôkazov (najmä lekárskej správy zo dňa 07.06.2012) výslovne prehlásil, že svoj návrh berie späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.