KSKE 8 Sd 42/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/42/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200664 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200664.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: W. N.J., R.. XX.XX.XXXX, D. R. Q. XX, XXX XX K., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, B.. XX. O. Č.. X, XXX XX D., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 16.02.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 16.02.2012 v zmysle ustanovení § 73 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku.

Navrhovateľka však včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 19.03.2012 prejavila nesúhlas s napadnutým rozhodnutím odporkyne o zamietnutí žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku a žiadala toto rozhodnutie preskúmať zo strany súdu.

V zmysle ustanovenia § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti O.s.p., sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. (§ 246c O.s.p. prvá veta) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 1 O.s.p. sa postupuje podľa tejto (tretej) hlavy v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov. Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne v zmysle ustanovenia § 250l ods. 1 O.s.p. a nasledujúcich, pričom zistil, že skutkové okolnosti, týkajúce sa možnosti zvýšenia výšky invalidného dôchodku, boli zo strany odporkyne po podaní opravného prostriedku opätovne prehodnotené.

Zdravotný stav navrhovateľky bol lekárskym posudkom zo dňa 13.06.2012 opakovane preskúmaný, pričom posudkový lekár vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky v plnom rozsahu a zvýšil navrhovateľkinu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z 50 % na 75 % odo dňa 20.04.2012.

Odporkyňa s ohľadom na výsledky nového lekárskeho posudku zo dňa 13.06.2012 v zmysle ustanovenia § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení novým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 03.07.2017 zrušila rozhodnutie Sociálnej poisťovne- ústredie č. XXX XXX XXXX zo dňa 16.02.2012 o zamietnutí žiadosti navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku, čím opravnému prostriedku navrhovateľky v celom rozsahu vyhovela. Zároveň dňa 02.07.2012 rozhodnutím č. XXX XXX XXXX podľa § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona o sociálnom poistení navrhovateľke zvýšila sumu invalidného dôchodku odo dňa 20.04.2012 na 289,10 eur mesačne.

Ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví. (ustanovenie § 250o O.s.p.)

Z vyššie uvedených dôvodov súd konanie v zmysle ustanovenia § 250o O.s.p. zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.