KSKE 8 Sd 49/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/49/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200790 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200790.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: K. K., R.. XX.XX.XXXX, D. U. XXX, XXX XX I. R. T., U. R. U. N. O. A. T., I. I. J. X, XXX XX J., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, B.. XX. O. Č.. X, XXX XX D., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 19.04.2012 v konaní o predčasnom starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 19.04.2012 č. XXX XXX XXXX.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 19.04.2012 v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku navrhovateľky určená k 23.03.2012 nebola vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

V odôvodnení rozhodnutia odporkyňa v nadväznosti na ustanovenie § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poukázala na podmienky vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok, pričom dodala, že suma predčasného starobného dôchodku navrhovateľky ku dňu 23.03.2012 predstavovala 187,80 eur mesačne, čo nepredstavovalo sumu vyššiu ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. viac ako 227,79 eur.

Odporkyňa s odkazom na citáciu relevantných ustanovení zákona o sociálnom poistení zároveň v odôvodnení napadnutého rozhodnutia podrobne poukázala na spôsob výpočtu sumy predčasného starobného dôchodku u navrhovateľky. Neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia tvoril osobný list navrhovateľky.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 25.05.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 26.05.2012, splnomocnený zástupca navrhovateľky žiadal zrušenie napadnutého rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 19.04.2012 a vrátenie veci na ďalšie konanie. Zároveň si uplatnil náhradu trov konania.

Splnomocnený zástupca navrhovateľky namietal spôsob, ako i výslednú hodnotu výpočtu predčasného starobného dôchodku navrhovateľky, pričom dodal, že pre účely výpočtu výslednej sumy predčasného starobného dôchodku nebola zo strany odporkyne započítaná doba vyplácania podpory v nezamestnanosti za obdobie od 04.01.2012 do 04.05.2012. Ako dôkaz predložil fotokópiu rozhodnutia pobočky Sociálnej poisťovne v J. č. XXXXX/XXXX zo dňa 02.03.2012 o priznaní dávky v

nezamestnanosti. S ohľadom na uvedenú skutočnosť považoval zistenie skutkového stavu zo strany odporkyne za nedostačujúce na posúdenie veci. Žiadal riadne odkontrolovanie spôsobu výpočtu sumy predčasného starobného dôchodku navrhovateľky a následný opakovaný prepočet.

V podanom opravnom prostriedku splnomocnený zástupca zároveň požiadal o odstránenie tvrdosti zákona o sociálnom poistení s ohľadom na skutočnosť, že navrhovateľka ku dňu 23.03.2012 získala 38 rokov a 60 dní dôchodkového poistenia, vychovala štyri deti a celý život ťažko pracovala. Dodal, že v súčasnej dobe je možnosť navrhovateľky zamestnať sa výrazne obmedzená nielen pre jej vek, ale i pre jej nepriaznivý zdravotný stav.

V poradí ďalšou odvolacou námietkou bolo tvrdenie, že výrok napadnutého rozhodnutia odporkyne odkazuje na ustanovenie § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, pričom z obsahu rozhodnutia vyplýva, že rozhodnutie bolo vydané v zmysle § 179 ods. 1 písm. a) citovaného zákona. Tým bola podľa názoru splnomocneného zástupcu navrhovateľky v konaní odporkyne daná taká vada, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Záverom podaného opravného prostriedku splnomocnený zástupca navrhovateľky označil napadnuté rozhodnutie odporkyne za nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť, ako aj pre nedostatok dôvodov, nakoľko podľa jeho tvrdení odporkyňa v odôvodnení rozhodnutia len odkázala na osobný list dôchodkového poistenia navrhovateľky bez toho, aby jeho obsah bol riadnym spôsobom inkorporovaný do rozhodnutia a vyhodnotený.

V odvolaní splnomocnený zástupca navrhovateľky zároveň uviedol, že napadnuté rozhodnutie odporkyne vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci a zistenie skutkového stavu, z ktorého odporkyňa vychádzala, bolo v rozpore s obsahom spisov.

Odporkyňa vo vyjadrení zo dňa 10.07.2012 navrhla s poukazom na skutkový a právny stav napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 19.04.2012 ako vecne správne potvrdiť.

Vo vyjadrení vo vzťahu k odvolacej námietke navrhovateľky (ohľadom nezapočítania doby vyplácania podpory v nezamestnanosti za obdobie od 04.01.2012 do 04.05.2012) odporkyňa konštatovala, že pre určenie sumy predčasného starobného dôchodku je doba vyplácania dávky v nezamestnanosti v roku 2012 bezpredmetná, pretože vyplácanie podpory v nezamestnanosti nie je obdobím dôchodkového poistenia.

K žiadosti splnomocneného zástupcu navrhovateľky o odstránenie tvrdosti zákona dodala, že tejto žiadosti nie je možné vyhovieť, nakoľko odstránenie tvrdosti zákona nie je predmetom preskúmavacieho konania, ako aj z dôvodu, že zákon o sociálnom poistení neupravuje odstránenie tvrdosti zákona.

Odporkyňa vo vyjadrení okrem iného poukázala i na správnosť určenia vymeriavacieho základu za rok 2010 a 2011 a vo vzťahu k odvolacej námietke, týkajúcej sa správnosti výroku rozhodnutia uviedla , že rozhodla správne, ak v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení navrhovateľke zamietla žiadosť o predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku určená k 23.03.2012 nebola vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasledujúcich zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu splnomocneného zástupcu navrhovateľky, ako i zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, nakoľko napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 19.04.2012 je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa krajský súd v plnej miere stotožnil.

Splnomocnený zástupca navrhovateľky na pojednávaní, nariadenom na deň 07.08.2013, zotrval v plnom rozsahu na podanom opravnom prostriedku a opätovne poukázal na údajnú vadu výroku napadnutého

rozhodnutia, nakoľko vo výroku rozhodnutia bol uvedený § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, zatiaľ čo z obsahu rozhodnutia vyplynulo, že odporkyňa rozhodovala podľa § 179 ods. 1 písm. a) bod. 1 citovaného zákona, čo mohlo mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia. Zároveň si uplatnil náhradu trov konania.

Zástupkyňa odporkyne na základe preukázaných právnych skutočností, ktoré vyplynuli z vyjadrenia odporkyne zo dňa 10.07.2012, navrhla napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu potvrdiť.

Poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,

b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a

c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1, 2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. (ustanovenie § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení)

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 9 zákona o sociálnom poistení je rok dôchodkového poistenia 365 dní dôchodkového poistenia.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0, 5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. (ustanovenie § 68 ods. 1 zákona o sociálnom poistení- prvá veta)

V zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 zákona o sociálnom poistení sa priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, ak tento zákon neustanovuje inak. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky, ak tento zákon neustanovuje inak. Obdobie dôchodkového poistenia sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku, s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984, ak tento zákon neustanovuje inak. (ustanovenie § 63 ods. 6 zákona o sociálnom poistení- prvá veta)

Podľa § 11 ods. 2 zákona o sociálnom poistení všeobecný vymeriavací základ v poslednom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia uvedeného v § 63 sa rovná všeobecnému vymeriavaciemu základu za predposledný kalendárny rok rozhodujúceho obdobia.

Za náhradnú dobu, dobu štúdia a dobu výkonu civilnej služby, ktoré sa hodnotia ako doba zamestnania získané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a ktoré trvali celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0, 3, 0, 6 v prípade materskej dovolenky. Ak sa kryjú tieto doby navzájom, patrí osobný mzdový bod vo výške 0, 3, 0, 6 v prípade materskej dovolenky len raz. Ak tieto doby trvali len časť kalendárneho roka, osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní týchto dôb. Pomerná časť osobného mzdového bodu je podiel osobného mzdového bodu patriaceho za tieto doby, ktoré trvali celý kalendárny rok, a počtu dní kalendárneho roka, v ktorom

sa tieto doby získali. Pomerná časť osobného mzdového bodu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. (§ 255 ods. 3 zákona o sociálnom poistení)

V zmysle § 65 ods. 5 zákona o sociálnom poistní žene, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2013 dovŕšila vek 54 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 54 rokov sa pripočíta

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,

b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,

c) v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,

e) v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,

f) v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

g) v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,

h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,

i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov,

j) v roku 2013 deväťdesiat kalendárnych mesiacov.

Krajskému súdu z obsahu dávkového spisu odporkyne vyplynulo, že navrhovateľka žiadosťou spísanou dňa 23.03.2012 odporkyňu požiadala o priznanie predčasného starobného dôchodku odo dňa 23.03.2012. V žiadosti o predčasný starobný dôchodok okrem iného uviedla, že v odo dňa 04.01.2012 je nezamestnaná a neevidovaná.

Vo vzťahu k odvolacej námietke splnomocneného zástupcu navrhovateľky, týkajúcej sa nesprávneho spôsobu výpočtu hodnoty predčasného starobného dôchodku navrhovateľky odvolací súd udáva, že tejto odvolacej námietke nie je možné vyhovieť, nakoľko odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci, postupovala v súlade so zákonom a navyše i matematicky správne, ak navrhovateľke vyrátala sumu predčasného starobného dôchodku tak, ako to podrobne uviedla a rozpísala v odôvodnení napadnutého rozhodnutia.

Suma predčasného starobného dôchodku navrhovateľky bola v súlade s ustanovením § 68 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z. správne určená a vypočítaná ako súčin priemerného osobného mzdového bodu (0,5513) , obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok (38,1644 rokov) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (9,8183 eur) zníženej o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (t. j. mínus 24,78903108 eur) a po zaokrúhlení predstavovala sumu 181,80 eur. V rozhodnutí zo dňa 19.04.2012 odporkyňa zároveň vyslovila, že predčasný starobný dôchodok navrhovateľky sa podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. zvýšil o 3,3 %, čo predstavovalo sumu 6,00 eur mesačne, na 187,80 eur mesačne.

Nakoľko jednou z kumulatívne stanovených podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok v zmysle ustanovenia § 67 zákona o sociálnom poistení (okrem prvej podmienky byť dôchodkovo poistenou osobou najmenej 15 rokov a druhej podmienky, že do dovŕšenia dôchodkového veku musia žiadateľovi o predčasný starobný dôchodok chýbať najviac 2 roky; čo navrhovateľka v oboch prípadoch splnila) je i podmienka, že suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2

násobok sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, odporkyňa postupovala správne a zákonne, keď skúmala splnenie i tejto podmienky.

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 554/2008 Z. z. a podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 194/2011 Z. z. k 23.03.2012 je 189,83 eur mesačne, a teda 1,2 násobok tejto sumy predstavuje sumu 227,79 eur mesačne. Suma predčasného starobného dôchodku navrhovateľky teda nepredstavovala sumu vyššiu ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, a teda navrhovateľka nesplnila poslednú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok.

Podľa názoru odvolacieho súdu odporkyňa postupovala správne a v súlade so zákonom, ak navrhovateľke v zmysle § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zamietla žiadosť o predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku navrhovateľky určená k 23.03.2012 nebola vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

V nadväznosti na odvolaciu námietku splnomocneného zástupcu navrhovateľky, že pre účely výpočtu výslednej sumy predčasného starobného dôchodku navrhovateľky nebola zo strany odporkyne započítaná doba vyplácania podpory v nezamestnanosti v roku 2012 krajský súd (po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu odporkyne) konštatuje, že navrhovateľka v žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku zo dňa 23.03.2012 neuviedla, že odo dňa 04.01.2012 je evidovaná na príslušnom úrade práce ako nezamestnaná, čím odporkyňu zamlčaním týchto údajov uviedla do omylu, z dôsledku čoho odporkyňa nezisťovala vyplácanie dávky v nezamestnanosti.

V tejto súvislosti krajský súd nad rámec uvedeného poznamenáva, že vyplácanie dávky v nezamestnanosti v prípade navrhovateľky nemalo vplyv na určenie sumy predčasného starobného dôchodku. Pre určenie sumy predčasného starobného dôchodku je totiž doba vyplácania dávky v nezamestnanosti v roku 2012 irelevantná, nakoľko vyplácanie podpory v nezamestnanosti nie je obdobím dôchodkového poistenia. Ustanovenie § 60 zákona o sociálnom poistení v spojení s prechodným ustanovením § 255 citovaného zákona výslovne upravuje, ktoré obdobia možno považovať za obdobia dôchodkového poistenia. Nakoľko však doba poberania dávky v nezamestnanosti v roku 2012 (odo dňa 04.01.2012 do 04.05.2012) nie je v zmysle dikcie ustanovenia § 60 zákona o sociálnom poistení obdobím dôchodkového poistenia, krajský súd túto odvolaciu námietku nepovažoval za dôvodnú.

V poradí ďalšou dovolacou námietkou splnomocneného zástupcu navrhovateľky bolo tvrdenie, že výrok napadnutého rozhodnutia odporkyne odkazoval na ustanovenie § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, pričom z obsahu rozhodnutia logicky vyplynulo, že rozhodnutie bolo vydané v zmysle § 179 ods. 1 písm. a) citovaného zákona. I túto odvolaciu námietku však krajský súd považoval za nedôvodnú, nakoľko podľa názoru odvolacieho súdu odporkyňa rozhodla správne o nároku na predčasný starobný dôchodok navrhovateľky, keď vo výroku napadnutého rozhodnutia uviedla ustanovenie § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, nakoľko navrhovateľke zamietla žiadosť o predčasný starobný dôchodok pre nesplnenie jednej z kumulatívne stanovených zákonných podmienok vzniku nároku na túto dôchodkovú dávku. Sociálna poisťovňa- ústredie, ako vecne príslušná, napadnutým rozhodnutím rozhodla o zamietnutí žiadosti navrhovateľky o priznanie predčasného starobného dôchodku v súladu s § 209 zákona o sociálnom poistení, v zmysle ktorého výrok rozhodnutia obsahoval rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo.

Hoci ustanovenie § 179 ods. 1 písm. a) bod. 1 zákona o sociálnom poistení upravuje vecnú príslušnosť Sociálnej poisťovne- ústredia pri rozhodovaní v prvom stupni o dôchodkových dávkach, ktorá bola i nesporne daná, krajský súd neuvedenie ustanovenia § 179 citovaného zákona vo výroku napadnutého rozhodnutia odporkyne nepovažoval za vadu, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia tak, ako to tvrdil splnomocnení zástupca navrhovateľky.

Vo vzťahu k tvrdeniu splnomocneného zástupcu navrhovateľky, že napadnuté rozhodnutie odporkyne je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť, ako aj pre nedostatok dôvodov, nakoľko odporkyňa

v odôvodnení napadnutého rozhodnutia len odkázala na osobný list dôchodkového poistenia navrhovateľky bez toho, aby jeho obsah bol riadnym spôsobom inkorporovaný do rozhodnutia, krajský súd záverom poznamenáva, že súčasťou napadnutého rozhodnutia odporkyne bol i osobný list navrhovateľky, v ktorom sú uvedené: obdobie dôchodkového poistenia, rozhodujúce obdobie na výpočet dôchodku zvýraznené tučným písmom, sumy vymeriavacích základov na určenie poistného na dôchodkové poistenie, všeobecné vymeriavacie základy a osobné mzdové body. Odporkyňa údaje, nachádzajúce sa v osobnom liste dôchodkového poistenia navrhovateľky riadne a správne inkorporovala do odôvodnenia napadnutého rozhodnutia pri výpočte výšky predčasného starobného dôchodku navrhovateľky a navyše v samotnom odôvodnení napadnutého rozhodnutia jasne a výstižne uviedla, že osobný list, ktorý tvoril prílohu rozhodnutia, bol zároveň jeho neoddeliteľnou súčasťou. Z uvedeného dôvodu odvolací súd i túto odvolaciu námietku považoval za nedôvodnú.

Ani ďalšej námietke, respektíve žiadosti splnomocneného zástupcu navrhovateľky o odstránenie tvrdosti zákona nebolo možné vyhovieť, nakoľko odstránenie tvrdosti zákona nie je predmetom preskúmavacieho konania a navyše zákon o sociálnom poistení neupravuje a neumožňuje odstránenie tvrdosti zákona v intenciách, na ktoré sa dovolávala navrhovateľka. Podľa § 289 zákona č. 461/2003 Z. z. je možné rozhodnúť o odstránení tvrdosti zákona len v prípadoch nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré neboli právoplatne skončené pred 01.01.2004 a to podľa právnych predpisov účinných do 31.12.2003.

Splnomocnený zástupca navrhovateľky v podanom opravnom prostriedku záverom bez konkretizácie dôvodov udal, že napadnuté rozhodnutie odporkyne vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci a zistenie skutkového stavu, z ktorého odporkyňa vychádzala, bolo z rozpore s obsahom spisov.

Nakoľko splnomocnený zástupca navrhovateľky v odvolaní vôbec nešpecifikoval, v čom videl tieto pochybenia odporkyne a krajský súd i po preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporkyne k takýmto záverom nedospel, i tejto odvolacej námietke súd nevyhovel, nakoľko ju nepovažoval za dôvodnú.

Odvolací súd s ohľadom na vyššie zmienené skutočnosti dospel jednoznačne k záveru, že odporkyňa pri rozhodovaní o nároku navrhovateľky na predčasný starobný dôchodok nepochybila. Z uvedených dôvodov preto odvolací súd v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 19.04.2012 ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bol v konaní neúspešná, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.