KSKE 8 Sd 5/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 5/2012

KS v Košiciach, dátum 15.03.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 5/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200077 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200077.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: U. E., U.. XX.XX.XXXX, R. D. X, XXX XX L. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Z.. XX. K. Č.. X, XXX XX R., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.10.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.10.2011 v zmysle ustanovení § 73 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) rozhodla, že navrhovateľovi naďalej patrí invalidný dôchodok od 01.06.2011 v sume 337,40 eur mesačne.

Opravným prostriedkom zo dňa 25.10.2011 sa navrhovateľ domáhal opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.10.2011.

Následne vydaným zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 31.01.2012 odporkyňa v zmysle ustanovení § 73, § 112 ods. 4, § 274 a § 82 zákona o sociálnom poistení zvýšila navrhovateľovi sumu invalidného dôchodku od 18.01.2012 na 481,90 eur mesačne, čím opravnému prostriedku navrhovateľa v celom rozsahu vyhovela.

S ohľadom na vyššie zmienené skutočnosti navrhovateľ v podaní zo dňa 07.03.2012 (navrhovateľ v zmienenom podaní pravdepodobne mylne uviedol dátum 07.03.2010) , odoslanom na poštovú prepravu dňa 09.03.2012, krajskému súdu oznámil, že je s novým lekárskym posudkom a následne vydaným novým rozhodnutím odporkyne spokojný a že svoj návrh berie v celom rozsahu späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.