KSKE 8 Sd 61/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 61/2012

KS v Košiciach, dátum 17.09.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 61/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/61/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200999 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200999.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: Q.. B.Y. E., K.. XX.XX.XXXX, O. S. XX, XXX XX S., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, T.. XX. U. Č.. X, XXX XX O., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 03.05.2012 v konaní o vdovskom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 03.05.2012 v zmysle ustanovení § 74 a § 112 ods. 4 a 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. zastavila navrhovateľke odo dňa 10.06.2012 výplatu vdovského dôchodku.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 30.05.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 01.06.2012, sa navrhovateľka domáhala preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 03.05.2012. Argumentovala, že dovŕšila vek 57 rokov a vychovala 2 deti. Ako doklad o tejto skutočnosti priložila fotokópie rodných listov oboch svojich detí, ako i čestné prehlásenie, že je ich biologickou matkou.

V zmysle ustanovenia § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti O.s.p., sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. (§ 246c O.s.p. prvá veta) .

Podľa § 250l ods. 1 O.s.p. sa postupuje podľa tejto (tretej) hlavy v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov. Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne v zmysle ustanovenia § 250l ods. 1 O.s.p. a nasledujúcich, pričom zistil, že odporkyňa novým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 17.07.2012 v zmysle § 112 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zrušila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredia č. XXX XXX XXXX X z 03.05.2012 o zastavení výplaty vdovského dôchodku, čím opravnému prostriedku navrhovateľky v plnom rozsahu vyhovela. Odporkyňa v odôvodnení nového rozhodnutia argumentovala splnením zákonných podmienok nároku na výplatu vdovského dôchodku zo strany navrhovateľky.

Ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví. (ustanovenie § 250o O.s.p.)

Z vyššie uvedených dôvodov súd konanie v zmysle ustanovenia § 250o O.s.p. zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.