KSKE 8 To 41/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 To 41/2012

KS v Košiciach, dátum 16.09.2012, sp.zn. KSKE 8 To 41/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8To/41/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210010391 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniela Mitterpáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210010391.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Mitterpákovej a sudcov JUDr. Karola Kučeru a JUDr. Martina Michalanského, v trestnej veci proti obžalovanému H. T. pre prečin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., o odvolaní prokurátora proti rozsudku Okresného súdu Košice II sp. zn. 6T/47/2010 zo dňa 31. 1. 2012 na verejnom zasadnutí konanom v Košiciach dňa 17. septembra 2012 takto

r o z h o d o l :

Krajský súd - predsedníčka senátu podľa § 312 ods. 4 Tr. por. b e r i e na vedomie späťvzatie odvolania okresného prokurátora, krajským prokurátorom.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II napadnutým rozsudkom podľa § 285 písm. b/ Tr. por. oslobodil obžalovaného spod obžaloby prokurátora pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, že

ako konateľ spoločnosti Y. s.r.o. X., toho času so sídlom T. XX, X. dňa 31. 10. 2006 na doposiaľ nezistenom mieste v X. uzavrel ako zhotoviteľ s objednávateľom H. D. zmluvu o dielo, predmetom ktorej bola prestavba a prístavba rodinného domu na ul. F. č. X v X., následne dňa 6. 11. 2006 H. D. bezhotovostným bankovým prevodom previedol na účet spoločnosti Y. H. s.r.o. X. sumu 800.000.- Sk (26 555,13 €) a dňa 19. 3. 2007 zaplatil ako zálohu spoločnosti Y. s.r.o. X. v hotovosti sumu 150.000.- Sk (4 979,08 €) , pričom dňa 3. 5. 2007 obžalovaný ako zhotoviteľ vystavil poškodenému faktúru č. 2007/01 vo výške 389.920.- Sk (12 936,33 €) za vykonané práce, ktorá bola poškodeným ako objednávateľom uhradená dňa 24. 10. 2007, pričom zhotoviteľ - spoločnosť Y. s.r.o. X. zrealizovala práce v zmysle zmluvy o dielo v hodnote 311.392,14 Sk (10 339,64 €) , zakúpila stavebný materiál v hodnote 282.690.- Sk (9 383,60 €) a zvyšnú sumu 745.537,42 Sk (24 747,30 €) obžalovaný nepoužil na dohodnutý účel v zmysle zmluvy o dielo, poškodenému ju nevrátil, ale túto si ponechal pre svoju potrebu, čím takto poškodenému H. D. spôsobil škodu vo výške 745.537,42 Sk (24 747,30 €) ,

keďže skutok nie je trestným činom.

Podľa § 288 ods. 3 Tr. por. súd poškodeného H. D., nar. XX. X.. XXXX, bytom D. č. XXX, okr. X. s nárokom na náhradu škody odkázal na konanie o občianskoprávnych veciach.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie prokurátor okresnej prokuratúry. Namietal, že okresný súd oslobodil obžalovaného spod obžaloby napriek usvedčujúcim záverom znaleckých posudkov len na základe domnienky, že sám poškodený mal povrchný prístup k financovaniu stavebných prác a že poškodený by nepristúpil k ospravedlneniu, ak by sa považoval za obeť podvodu, či sprenevery. Poukázal na to, že znalcom bolo jednoznačne konštatované, že obžalovaný fakturoval poškodenému

viac ako mohol, a že mu nepodložene účtoval nákup niektorých položiek stavebného materiálu, ktorého použitie okresný súd neskúmal.

Z uvedených dôvodov a s poukazom na výpoveď poškodeného, jeho matky a na závery znaleckého posudku navrhol, aby krajský súd zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a sám vo veci rozhodol, alternatívne, aby vrátil vec okresnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

Obhajca obžalovaného vo vyjadrení k odvolaniu prokurátora uviedol, že znalec pri vypracovaní znaleckého posudku nevzal do úvahy, že musel vykonať aj ďalšie práce nad rámec pôvodného rozpočtu a že tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku. Poukázal na to, že Z.. R. T. pri svojom výsluchu pripustil, že mal ako dodávateľ stavby pri kúpe a predaji stavebného materiálu nárok na rabat. Jeho obhajobu v plnom rozsahu potvrdzuje druhý znalec Z.. F., ktorý už mal pri vypracovaní posudku všetky potrebné podklady. Konštatoval, že jeho vzťah s poškodeným bol obchodný a že ho aj riadne ukončili, keď mu 3. 5. 2007 vystavil faktúru a doručil mu dohodu o ukončení, odovzdaní a prevzatí stavebných prác. Poukázal na to, že k nedokončeniu domu poškodeného došlo z toho dôvodu, že poškodenému na to chýbali peniaze.

Z uvedených dôvodov navrhol zamietnuť odvolanie prokurátora ako nedôvodné.

Na verejnom zasadnutí konanom dňa 17. septembra 2012 krajská prokurátorka výslovne prehlásila, že odvolanie okresného prokurátora berie späť.

Podľa § 312 ods. 4 Tr. por. vzatie odvolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu odvolacieho súdu, a ak nebola vec doteraz tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa.

Predsedníčka senátu zistila, že boli splnené zákonné podmienky späťvzatia odvolania a preto rozhodla tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je

prípustný.