KSKE 9 Cb 1582/1996 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cb/1582/1996 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7096899939 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7096899939.19

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: A. centrum G. P., U. XX, mesto P., N. oblasť, E., zastúpeného T.. L. B., advokátom, N. XX, B. proti žalovanému: F. R. - I., B. XX, B., P. republika, zastúpeného T.. F. B., advokátom, B. XX, B. o zaplatenie 2 058,00 eur (62 800,00 Sk) s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

N e p r i p ú š ť a zámenu účastníka konania na strane žalobcu.

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Nevracia žalobcovi súdny poplatok za návrh.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca návrhom doručeným súdu dňa 7.2.1996 žiadal, aby súd uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 62 800,00 Sk s 20% úrokom od 2.10.1994 do zaplatenia a náhradu trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku 2 750,00 Sk a trov právneho zastúpenia v sume 1 950,00 Sk, na základe uzavretej kúpnej zmluvy zo dňa 15.9.1994.

Uznesením zo dňa 6.10.2006 súd konanie zastavil a o trovách konania rozhodol tak, že účastníci nemajú právo na ich náhradu. Rozhodnutie odôvodnil skutočnosťou, že žalobca nepreukázal svoju spôsobilosť byť účastníkom konania, a preto nemal aktívnu legitimáciu na podanie návrhu. Odvolací súd na odvolanie žalobcu uznesením zo dňa 28.6.2007 sp.zn. 4 Obo 280/2006 napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie s odôvodnením, že súd prvého stupňa nesprávne konštatoval, že žalobca ako právnická osoba neexistuje, hoci sa nevysporiadal so všetkými listinným dôkazmi. Na záver uviedol, že rozhodnutie je z týchto dôvodov nepreskúmateľné.

Výzvou z 22.2.2008 vyzval súd žalobcu na predloženie dôkazov o skutočnosti, že má spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 O.s.p.. Tejto výzve žalobca nevyhovel, ale podaním zo dňa 14.3.2008 I.. J. U., B. č. XX, B. navrhol, aby súd podľa § 92 ods. 2 O.s.p. povolil vstup Ing. J. U. do konania na strane žalobcu na miesto pôvodného žalobcu, pretože zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 15.3.1996 uzavretej medzi A. centrom G. servis ako postupcom a Ing. J. U. ako postupníkom došlo k postúpeniu pohľadávky, ktorá je predmetom tohto konania.

Uznesením zo dňa 19.3.2009 č.k. 9Cb/1582/1996-145 súd návrhu vyhovel a pripustil zámenu účastníka na strane žalobcu podľa § 92 ods.3 O.s.p.. Proti uzneseniu podal v zákonnej lehote podaním zo dňa 15.4.2009 odvolanie žalovaný.

Uznesením zo dňa 16.9.2009 4Obo/55/2009 Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V uznesení uviedol, že podľa odvolacieho súdu žalobca preukázal, že v čase podania žaloby i v čase postúpenia pohľadávky zmluvou zo dňa 15.3.1996, bol právnickou osobou, ktorá bola rozhodnutím smiljanskej mestskej rady ľudových poslancov zo dňa 14.3.1994 č. 172 zaregistrovaná ako právnická osoba, čo vyplýva z uznesenia o organizácii árendátorov A. centrum G. servis a s týmto názorom korešponduje i nález Ústavného súdu SR 126/06-26. Z uvedeného teda vyplýva, že žalobca, ktorý postúpil pohľadávku J. U., bol subjekt, ktorý existoval v čase postúpenia pohľadávky, t.j. 15. 3.1996, kedy postúpil pohľadávku v prospech J. U.. Ďalej uviedol, že v spise je aj doklad z 25.11.2000, podľa ktorého v P. oblasti G. nie je zaregistrované A. centrum G. servis a preto sa z tohto dokladu javí, že 25.11.2000 uvedená právnická osoba už nebola registrovaná. Vzhľadom k tomu, že J. U. podal návrh na zámenu účastníka na strane žalobcu až podaním doručeným súdu 14.3.2008, t.j. až po 12 rokoch od zmluvy o postúpení pohľadávky , nie je zrejmé či 14.3.2008 bol žalobca ako právnická osoba registrovaný, teda bol spoločnosťou s právnou subjektivitou. Na základe uvedeného odvolací súd vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom súd bude skúmať, či v čase uplatneného návrhu na zámenu účastníka na strane žalobcu, tento subjekt ako právnická osoba s právnou subjektivitou existoval.

V intenciách uznesenia odvolacieho súdu súd požiadal dožiadaním zo dňa 31.3.2011 Ministerstvo spravodlivosti E. o poskytnutie právnej pomoci a podanie správy na zodpovedanie otázok:

1/ či žalobca - spoločnosť A. centrum G. servis, U. XX, mesto P., N. oblasť, E., je ku dnešnému dňu zapísaná v registri spoločnosti. Tiež, aby oznámili akékoľvek zmeny v registri spoločností a zaslali úplný výpis z registra, prípadne uznesenie o výmaze spoločnosti.

2/ či registráciou Uznesenia o organizácii árendátorov A. centrum G. servis , ktorou bol žalobca založený v súlade so Zákonom E. O árende majetku štátnych podnikov a organizácii, má žalobca na základe tejto registrácie aj právnu subjektivitu (spôsobilosť byť účastníkom konania) .

Podaním zo dňa 22.9.2011 doručeným súdu 29.9.2011 Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky zaslalo súdu písomnosti ukrajinských orgánov, ktoré boli zaslané Ministerstvom spravodlivosti E. ako vybavenie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a vykonanie dôkazu ohľadom žalobcu - spoločnosti A. centrum G. servis U. XX, mesto P., E.. Dňa 26.1.2012 bol súdu doručený preklad predmetných listín vyhotovený prekladateľkou z jazyka ukrajinského do jazyka slovenského. Z písomnosti, ktoré boli predložené Ministerstvom spravodlivosti E. vyplýva, že v T. štátnom registri právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov nie sú žiadne záznamy o označenej právnickej osobe, a teda možno vyvodiť, že žalobca ako je označený v návrhu na začatie konania nemá spôsobilosť byť účastníkom konania.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci. Jednou z podmienok konania je i spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.) .

Podľa § 19 O.s.p., spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Podľa § 104 ods. 2 O.s.p. ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví.

Podľa § 92 ods. 2 O.s.p. ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv alebo povinnosti, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ alebo ten na koho tieto práva alebo povinnosti prešli, navrhnúť, aby do konania na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho tieto práva prešli.

Podľa § 92 ods. 3 O.s.p. súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna skutočnosť uvedená v ods. 2 a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa, súhlas odporcu alebo toho, kto má vstúpiť na jeho miesto, sa nevyžaduje. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované.

Podmienkou na to, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania, je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania, teda procesnú subjektivitu. Vo všetkých konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu.

Súd po preskúmaní všetkých dôkazov týkajúcich sa spôsobilosti žalobcu dospel k záveru, že žalobca nemá spôsobilosť byť účastníkom konania a preto dospel k záveru, že nie je splnená podmienka konania, za ktorej môže konať vo veci.

Splnenie podmienky procesnej subjektivity súd skúma aj bez návrhu po celý čas konania, pričom ide o neodstrániteľný nedostatok, ktorý vedie k zastaveniu konania.

Na základe vyššie uvedených skutočností súd konanie podľa § 104 ods. 2 veta druhá O.s.p. zastavil.

Vzhľadom k tomu, že od podania žaloby a teda ani ku 14.3.2008, kedy J. U. podal návrh na zámenu účastníka konania na strane žalobcu, žalobca nebol registrovaný ako právnická osoba a teda nebol spôsobilý byť účastníkom konania, nemohol súd návrhu postupníka na zámenu účastníka konania na strane žalobcu podľa § 92 ods. 2,3 O.s.p. vyhovieť, a preto o tomto návrhu rozhodol tak, že zámenu účastníka konania nepripustil.

Súd rozhodol, že žalobcovi súdny poplatok za návrh nevracia, pretože podľa ust. § 13 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, o vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol zaplatený. Súdny poplatok bol zaplatený kolkovými známkami nalepenými na žalobe dňa 7.2.1996.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.