KSKE 9 Co 16/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Co 16/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/16/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211204598 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211204598.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu: V. Q., O. B. S. K. T. V. Z. Č.. XX/XXX, zastúpeného X.. H. Š., advokátom so sídlom vo Svidníku na ulici W. Z. Č.. XXX/XX, za účasti vedľajšieho účastníka: G. K. R. R. W. Z., W.o sídlom v PY. K. T. B. Č.. XX, H.: XX XXX XXX, proti žalovanému: V. E., W..Y..R.., W. W. B. O., Q. K. Č.. XX, H.: XX XXX XXX, zastúpenému P. Q., W.. W. Y..R.., W. W. B. O. na ulici Q. O. Č.. X, H.: XX XXX XXX, za ktorú koná advokát Q.. Q. S., o vydanie bezdôvodného obohatenia, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 10. októbra 2011 č. k. 15C/23/2011-52 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Predmetom konania je vydanie bezdôvodného obohatenia v sume 72,60 € a primeraného finančného zadosťučinenia v sume 245,28 €.

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa uložil žalobcovi povinnosť žalovanému zaplatiť na účet spoločnosti, ktorá ho v konaní zastupuje, trovy právneho zastúpenia v sume 325,18 € do 15 dní od právoplatnosti uznesenia. V odôvodnení uviedol, že tak rozhodol v zmysle § 147 ods. 1 O.s.p. v znení platnom do 31.12.2011 ( účastníkovi alebo jeho zástupcovi môže súd uložiť, aby uhradili trovy konania, ktoré by inak neboli vznikli, ak ich spôsobili svojím zavinením alebo ak tieto trovy vznikli náhodou, ktorá sa im prihodila ) , keďže žalovaný zastúpený advokátom uplatnil separátne trovy v sume 325,19 € titulom jeho účasti na pojednávaní dňa 21.9.2011, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, pretože tieto trovy by mu neboli vznikli, ak by ich žalobca svojím konaním nebol zavinil, teda ak by ospravedlnenie svojej neúčasti na pojednávaní bol doručil súdu včas. Uzavrel, že žalobca ospravedlnenie svojej neúčasti na pojednávaní nariadeného na 21.9.2011 o 13.00 hod. nedoručil súdu včas, pretože ho konajúcemu súdu doručil až v deň nariadeného pojednávania o 10.59 hod., čím žalovanému spôsobil vznik trov v súvislosti s cestou jeho advokáta z Bratislavy do Košíc a späť. Za cestu mu priznal náhradu cestovného vlakom z Bratislavy do Košíc v sume 21,15 € a letecky z Košíc do Bratislavy v sume 79,17 €. S poukazom na § 9 ods. 1, 14 ods. 5 písm. b/, 15 písm. a/, 17 ods. 1 a § 18 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších zmien, žalobcovi uložil povinnosť žalovanému uhradiť trovy právneho zastúpenia za 1 úkon právnej služby za účasť na pojednávaní, ktoré bolo odročené v sume 6,23 €, režijný paušál 7,41 € a náhradu za stratu času stráveného cestovaním z Bratislavy do Košíc v trvaní jedenásť polhodín (11 x 12,35 €) a z Košíc do Bratislavy v trvaní dvoch polhodín (2 x 12,35 €) . Náhradu za cestu lietadlom v porovnaní s nízkou náhradou za stratu času súd posúdil ako efektívnu a účelnú.

Proti tomuto uzneseniu žalobca včas podal odvolanie. Namieta, že z neúčasti na pojednávaní sa musel ospravedlniť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, ktorú nemohol predvídať a že vzhľadom na predmetnú vec a na jeho osobné pomery, súd prvého stupňa ho nemal zaviazať na úhradu separátnych trov. Namieta, že súd prvého stupňa sa vôbec nezaoberal možnosťou aplikácie § 150 ods. 1 O.s.p.

vzhľadom na jeho pomery a na okolnosti súdenej spotrebiteľskej veci. Akceptuje právo žalovaného zvoliť si zástupcu podľa svojho rozhodnutia, avšak vzhľadom na skutočnosť, že žalovaný má pobočku v Košiciach, javí sa mu, že v súvislosti so zastupovaním advokátom z Bratislavy, najmä vzhľadom na cestovné a náhradu za premeškaný čas, ide o trovy, ktoré nie sú účelné na uplatnenie alebo bránenie práva silnej nebankovej spoločnosti proti nemu ako spotrebiteľovi. Tiež sa mu tieto trovy javia šikanóznymi kvôli tomu, že si dovolí brániť sa proti nekalým praktikám nebankového subjektu. Namieta tiež, že súd prvého stupňa sa nevysporiadal so skutočnosťou, že ide o drobný spor, pričom poukázal na § 150 ods. 2 O.s.p. ( ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť - poznámka odvolacieho súdu) . Z uvedených dôvodov navrhol napadnuté uznesenie zrušiť.

Žalovaný poukazuje na to, že nárok na separátne trovy je v zmysle § 147 ods. 1 O.s.p. samostatným nárokom, o ktorom môže súd rozhodnúť aj pred skončením veci, pretože sa neodvíja od úspechu v konaní, ale výlučne od skutočnosti, či došlo k zmareniu úkonu pre zavinenie alebo náhodu. Pritom nehrá úlohu, že dôvod svojej neprítomnosti na pojednávaní žalobca nevedel predvídať, pretože presne na tieto situácie slúži § 147 ods. 1 O.s.p. Poukazuje na to, že od podania žaloby žalobca sa systematicky vyhýbal účasti na pojednávaniach, pričom sa bez včasného ospravedlnenia nedostavil ani 21.9.2011 ani 2.11.2011, hoci si podľa § 87 písm. f/ O.s.p. on zvolil miestnu príslušnosť súdu, v obvode ktorého má bydlisko. Žalovaný odmieta tvrdenie, žeby z jeho strany išlo o šikanu a poukazuje na to, že keby ho bol žalobca včas, t. j. aspoň večer pred pojednávaním informoval o tom, že pojednávania sa nebude môcť zúčastniť, právny zástupca žalovaného by na pojednávanie nebol vycestoval. Uznáva, že žalovaný má v Košiciach regionálnu obchodnú pobočku, ale tá je len pre zákazníkov a nezabezpečuje činnosť právnej agendy. Preto účasť advokáta žalovaného na pojednávaní bola účelná. Vzhľadom na uvedené navrhuje, aby odvolací súd napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací po zistení, že odvolanie podal včas žalobca proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný, postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) posúdil uznesenie súdu prvého stupňa (§ 212 ods. 1 a 3 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné, a preto napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Z obsahu spisu nesporne vyplýva, že na deň 21.9.2011 bolo nariadené pojednávanie. Predvolanie žalobcovi bolo doručené 6.7.2011, jeho advokátovi a rovnako aj vedľajšiemu účastníkovi na strane žalobcu 6.6.2011 a advokátovi žalovaného 20.6.2011. Advokát žalobcu podaním doručeným konajúcemu okresnému súdu 17.8.2011 požiadal o ospravedlnenie svojej neúčasti na spornom pojednávaní z dôvodu kolízie pri zastupovaní v právnej veci iného klienta, vedenej na Okresnom súde Svidník a navrhol, aby súd pojednával v jeho neprítomnosti. Ako vedľajší účastník, tak aj žalobca o ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní požiadali elektronickou formou až v deň pojednávania. Žalobca tak urobil o 10.59 hod. z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, pričom žiadal pojednávanie odročiť. Na súdne pojednávanie nariadené na 21.9.2011 sa dostavil koncipient substitúta advokáta žalovaného Q.. Y. O., ktorý za týmto účelom pricestoval z Bratislavy. Uplatnil si náhradu separátnych trov v zmysle § 147 ods. 1 O.s.p., ktoré vyčíslil osobitným podaním z 22.9.2011 sumou 325,19 € vrátane 20 % DPH. Výšku vynaložených trov cestovného zdokladoval kópiou cestovného lístka vlakom z Bratislavy do Košíc a kópiou letenky z Košíc do Bratislavy v deň odročeného pojednávania.

Podľa § 147 ods. 1 O.s.p. v znení účinnom do 31.12.2011 účastníkovi alebo jeho zástupcovi súd môže uložiť, aby uhradili trovy konania, ktoré by inak neboli vznikli, ak ich spôsobili svojím zavinením, alebo ak tieto trovy vznikli náhodou, ktorá sa im prihodila. Ide o ustanovenie, ktoré je vhodnou sankciou proti tým, ktorí spôsobujú prieťahy v konaní. Ide o náhradu trov na podklade princípu zavinenia, zavineného spôsobenia trov konania, pre ktoré je charakteristické, že ide o skutočnosti, ktoré spôsobujú, že konanie neprebieha tak rýchlo a hladko ako si zákonodarca predstavoval. Cieľom tohto ustanovenia je postihnúť majetkovou sankciou toho, kto spôsobil prieťahy alebo iné nepravidelnosti v konaní. Je v ňom teda vyjadrená zásada zodpovednosti za zavinenie alebo náhodu. Tieto náklady nie je možné považovať za náklady potrebné na úspešné domáhanie sa alebo bránenie práva. Citované zákonné ustanovenie teda sleduje, aby účastníci a ich zástupcovia venovali súdnemu konaniu najväčšiu starostlivosť a pozornosť, aby tak pomohli tomu, aby bol čo najúčelnejšie zistený skutkový stav veci a aby ochrana práv bola

rýchla a účinná. Tak má byť zabezpečené základné poslanie Občianskeho súdneho poriadku (§ 1) , aj to, že účastníkom budú v konaní spôsobené, pokiaľ možno najmenšie trovy. V zmysle § 147 O.s.p. pôjde o zavinenie napr. aj tam, kde muselo byť pojednávanie odročené, napr. aj preto, že sa účastník nedostavil na pojednávanie, nepožiadal riadne a včas o odročenie pojednávania a vytvoril tak prekážku, pre ktorú súd pojednávanie nemohol uskutočniť. Výrok o náhrade trov podľa § 147 O.s.p. môže byť vyslovený kedykoľvek v konaní, ak takéto trovy vzniknú. Tieto trovy nie sú súčasťou celkových trov, naopak ide o trovy, o ktorých je možné rozhodnúť nezávisle na výsledku konania vo veci samej. Ide teda o tzv. separované trovy konania, ktoré je potrebné oddeliť od ostatných trov. Rozhodovanie o trovách konania v zmysle § 147 O.s.p. nie je časovo viazané na rozhodnutie vo veci samej, preto odvolacie námietky žalobcu ohľadom toho, že súd prvého stupňa sa vôbec nezaoberal možnosťou aplikácie § 150 ods. 1 O.s.p., že nezohľadnil pomery žalobcu ani okolnosti súdenej spotrebiteľskej veci, nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého uznesenia. Z hľadiska použitia § 147 ods. 1 O.s.p. je rovnako bez právnej relevancie námietka žalobcu, že k rozhodnutiu o separátnych trovách nemalo dôjsť vzhľadom na predmetnú vec a osobné pomery žalobcu. K aplikácii § 147 ods. 1 O.s.p. došlo na návrh žalovaného z dôvodu, že žalobca skutočnosť, že pojednávania sa nezúčastní a že z toho dôvodu žiada o jeho odročenie, oznámil súdu len dve hodiny pred začiatkom nariadeného pojednávania, o ktorej skutočnosti sa zástupca procesnej protistrany dozvedel až potom, čo sa po vyvolaní veci dostavil do pojednávacej miestnosti, pričom na toto pojednávanie pricestoval z Bratislavy a na cestu vlakom nastúpil v skorých ranných hodinách. Žalobca tak svojím konaním zavinil, že žalovanému vznikli trovy, ktoré by inak neboli vznikli. Na tomto závere nič nemení ani dôvod, pre ktorý sa žalobca z pojednávania ospravedlnil - pracovná zaneprázdnenosť, ktorú nemohol predvídať. Podstatným je totiž jedine to, že k zmareniu úkonu (nariadeného súdneho pojednávania) došlo pre zavinenie žalobcu.

Súd prvého stupňa správne rozhodol aj o výške úhrady trov, pričom postupoval podľa predloženého vyčíslenia advokáta žalovaného, ktoré bolo urobené v súlade s platnou právnou úpravou (§ 9 ods. 1, 14 ods. 5 písm. b/, 15 písm. a/, 17 ods. 1 a 18 ods. 3 citovanej vyhlášky) . Cestovné výdavky boli preukázané kópiou cestovného lístka i kópiou letenky, pričom súd prvého stupňa dostatočne odôvodnil aj to, prečo je v danom prípade účelné žalovanému prisúdiť aj úhradu výdavkov za cestu lietadlom.

Vzhľadom na správne a presvedčivé dôvody súdu prvého stupňa, odvolací súd napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil a v celom rozsahu sa stotožňuje s dôvodmi uvedenými v napadnutom uznesení a na tieto v zmysle § 219 ods. 2 O.s.p. poukazuje.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č.757/2004 Z. z. v znení neskorších zmien) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.