KSKE 9 Co 24/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Co 24/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/24/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810208076 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810208076.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa: X. Z., nar. XX.X.XXXX, bytom W. XX, Y., proti odporcovi: Stavebné bytové družstvo, Rožňava, so sídlom Budovateľská 49, Rožňava, IČO: 31 686 966, zastúpenému JUDr. Erikou Simanovou, advokátkou so sídlom Akademika Hronca 9, Rožňava, o náhradu škody, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 21. júna 2011 č. k. 11C/109/2010-103, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie súdu prvého stupňa a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava (ďalej len súd prvého stupňa alebo aj len súd ) uznesením z 21.6.2011 č. k. 11C/109/2010-103 odmietol návrh navrhovateľa. Navrhovateľ sa ním domáhal toho, aby súd vyslovil, že on sa stáva vlastníkom presne identifikovanej budovy odporcu, ako i pozemku pod ním. Odvolával sa na splátkový kalendár uzavretý medzi účastníkmi konania v rámci súdneho zmieru, ktorý sa pravidelne mesačne plní, no napriek tomu v auguste 2004 dlh navrhovateľa voči odporcovi predstavoval sumu 15 450,- Sk. Náhradu škody si uplatňuje od roku 1997, pretože vtedy dňom zápisu do katastra nehnuteľností sa mal stať podvod, ktorý uskutočnil Štefan Kollárik ako splnomocnenec odporcu. Prisúdenia nehnuteľností odporcu do svojho vlastníctva titulom náhrady škody sa domáhal preto, aby bol zavedený takýto precedens pre ďalších účastníkov, ktorí budú v spoločenstve bytových spoločenstiev.

Po vykonaní dokazovania a oboznámení sa s listinnými dôkazmi a výpoveďami účastníkov konania súd prvého stupňa mal za preukázané, že navrhovateľ si uplatnil náhradu škody, ktorá mu vznikla od roku 1997. Odporca okrem toho, že s návrhom nesúhlasil, pretože neporušil žiadnu právnu povinnosť, ktorá by pre neho vyplývala či už z právnych predpisov alebo zo zmluvných vzťahov, v príčinnej súvislosti s ktorými by mohla byť navrhovateľovi spôsobená škoda, vzniesol aj námietku premlčania. S prihliadnutím na znenie § 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktoré aj citoval, súd preto uzavrel, že ak by aj bral do úvahy, že zo strany odporcu došlo k úmyselnému poškodeniu navrhovateľa, desaťročná premlčacia doba by bola uplynula v roku 2007. Vzhľadom na to, že návrh vo veci samej na konajúci súd bol doručený 10.9.2010 konštatoval, že navrhovateľovi nemohol priznať uplatnené premlčané právo, preto jeho návrh odmietol.

V zmysle zásady úspechu zakotvenej v § 142 ods. 1 O.s.p. súd úspešnému žalovanému priznal náhradu trov konania účelne vynaložených na bránenie práva proti neúspešnému navrhovateľovi. Ide o trovy právneho zastúpenia v sume 231,88 €.

Navrhovateľ uznesenie napadol včas podaným odvolaním. Trvá na podanom návrhu v celom rozsahu a v petite návrhu konkretizovanú nehnuteľnosť vo vlastníctve odporcu považuje za primeranú náhradu za jemu spôsobenú škodu. Opisuje svoj zdravotný stav i majetkové pomery, údajné protiprávne počínanie

Š. S. spočívajúce v zápise záložného práva k bytu navrhovateľa, namieta nedostatky vo vyúčtovaní odporcu za roky 2003, 2004 a sfalšovanie úradnej listiny pri odpočte prietokomera Š. S.. Poukazuje na to, že od 1.1.2010 bol dodatočne uznaný za invalidného dôchodcu, že sa vedie exekučné konanie ohľadom predaja jeho bytu, ktorý potrebuje pre osobnú potrebu, bráni sa, že nemôže ísť o premlčanie, ale že ide o schválnosť a úmysel čo najviac ho poškodiť na sociálnych dávkach, na majetku a spôsobiť mu ujmu na zdraví . Predkladá zväzky listinných dôkazov podľa neho preukazujúcich, že konajúca sudkyňa bola uvedená do omylu.

Odporca s odvolaním nesúhlasí a nepovažuje ho za riadne odôvodnené. Navrhuje preto, aby odvolací súd odvolanie podľa § 208 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odmietol, resp. aby rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správny a aby navrhovateľa zaviazal k náhrade trov odvolacieho konania, ktoré vyčíslil sumou 77,29 €.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací po zistení, že odvolanie podal včas účastník konania (§ 201 a 204 O.s.p.) proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný (§ 202 O.s.p.) bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal predloženú vec a dospel k záveru, že uznesenie je potrebné zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Z obsahu spisu odvolací súd zisťuje, že súd prvého stupňa návrh navrhovateľa uznesením odmietol. Dôvodom pre takéto rozhodnutie bolo prihliadnutie na odporcom uplatnenú námietku premlčania.

V zmysle § 152 ods. 1 O.s.p. o veci samej súd rozhoduje rozsudkom, pričom zákon ustanovuje, kedy súd rozhoduje vo veci samej uznesením. Rozhodnutím o veci samej je rozhodnutie o otázke, ktorá je vlastným predmetom konania, vec, o ktorej sa má rozhodnúť podľa konečného návrhu účastníka konania. V tomto rozhodnutí súd vyjadruje svoj právny názor na vec, ktorú prejednáva.

V súdenom prípade nejde o vec, o ktorej by súd v zmysle zákona mohol rozhodnúť uznesením. Ide o vec, o ktorej musí rozhodnúť rozsudkom. Rozsudok musí byť vždy verejne vyhlásený v mene Slovenskej republiky. Uvedie sa pritom výrok rozsudku spolu s odôvodnením a poučením o odvolaní a o možnosti výkonu rozhodnutia (§ 156 ods. 1 O.s.p.) .

Aj keď navrhovateľ v odvolaní nenamieta, že súd o jeho veci nerozhodol rozsudkom, ide o takú vadu konania, na ktorú odvolací súd v zmysle § 212 ods. 3 O.s.p. ex officio prihliada bez ohľadu na to, či ju odvolateľ namieta alebo nie.

V prejednávanej veci sa súd prvého stupňa dopustil závažného procesného pochybenia, keď uznesením návrh navrhovateľa odmietol, teda rozhodol o ňom spôsobom dovoľujúcim usúdiť, že návrh vecne neprejednával (keďže vo výroku nepoužil formuláciu zamieta , ale odmieta ) . Z obsahu odôvodnenia uznesenia však možno nepochybne zistiť, že súd prvého stupňa vykonával dokazovanie (oboznámením sa s listinnými dôkazmi, výsluchom účastníkov konania) a navrhovateľom uplatnený nárok vecne posudzoval, keď prihliadol na odporcom uplatnenú námietku premlčania. V zmysle § 152 ods. 1 O.s.p. o návrhu mal preto rozhodnúť rozsudkom. Uvedená skutočnosť je okolnosťou, pre ktorú odvolací súd napadnuté rozhodnutie musí vždy zrušiť, pretože rozhodnutie vydané v konaní postihnutom tak závažnou procesnou vadou nemôže byť považované za správne. Ide o procesnú vadu, ktorá je odstrániteľná len zrušením rozhodnutia vydaného v konaní, v ktorom k nej došlo.

Odvolací súd preto napadnuté uznesenie zrušil a vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (§ 221 ods. 1 písm. f/, ods. 2 O.s.p.) . V tomto ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa reagovať na žiadosť navrhovateľa o ustanovenie advokáta obsiahnutú v jeho odvolaní a následne príslušným procesným postupom navrhovateľa vyzvať na odstránenie vád návrhu na začatie konania, aby tento mal všetky zákonom požadované náležitosti (§ 42 ods. 3 a 79 ods. 1 O.s.p.) . Pokiaľ súd bude rozhodovať o veci samej, urobí to rozsudkom vyhláseným verejne v mene Slovenskej republiky v zmysle § 152 a nasl. O.s.p. a vysporiada sa aj s pre vec podstatnými námietkami navrhovateľa obsiahnutými v odvolaní.

Toto uznesenie senát Krajského súdu v Košiciach prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších zmien) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.