KSKE 9 CoE 18/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9CoE/18/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899379 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899379.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: K. O., R.. XX.X.XXXX, D. C. J. R. B. Č. Č.. X, proti povinnému: F. K., R.. X.X.XXXX, naposledy bytom C. J. R. B. B. Č.. X, od 2.7.2007 v K. Č. J. - R. S., pre vymoženie 132,78 € s príslušenstvom, vedenej pred súdnym exekútorom S.. X.. J. K. pod sp. zn. Ex 1049/2003, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 11. apríla 2011, č. k. 34Er/893/2003-8 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie súdu prvého stupňa a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vydaným vyšším súdnym úradníkom zastavil exekúciu a oprávneného zaviazal uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 49,30 €.

O zastavení exekúcie rozhodol v zmysle § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku na základe podnetu súdneho exekútora zo dňa 6.4.2011 na zastavenie exekúcie z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

O trovách exekúcie rozhodol v zmysle § 203 ods. 2 Exekučného poriadku a vzhľadom na to, z akého dôvodu exekúciu zastavil, na úhradu priznaných trov zaviazal oprávneného. Trovy exekútora v sume 49,30 € pozostávajú z náhrady hotových výdavkov 21,41 €, paušálnej odmeny za 7 úkonov v sume 23,24 € a 20% DPH z paušálnej odmeny (4,65 €) .

Proti tomuto uzneseniu oprávnený včas podal odvolanie. Nestotožňuje sa s výrokom uznesenia o zastavení exekúcie. Tvrdí, že povinný pracuje ako taxikár, stanovište má pred hotelom Hilton, pozná jeho telefónne čísla a poskytol ich aj pre účely tohto exekučného konania. Povinný je preto podľa neho schopný a údajne aj ochotný zaplatiť vymáhanú pohľadávku oprávnenému. Z uvedených dôvodov žiada napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Súdny exekútor navrhuje napadnuté uznesenie potvrdiť ako vecne správne. Podľa neho odvolacie dôvody oprávneného sú nepreukázateľné a je dôvodné pochybovať o ich správnosti, pretože skutočnosť, že by povinný pracoval a mal pravidelné príjmy, nebola zistená lustráciou ani v obchodnom ani v živnostenskom registri ani na Sociálnej poisťovni. Povinný teda nemá žiaden legálny príjem. Trvá na tom, že povinný je nemajetný a nie je ani žiaden predpoklad, že sa to niekedy zmení. Podľa neho je preto správne exekúciu pre nemajetnosť povinného zastaviť a nenavršovať trovy exekúcie ďalším a ďalším zisťovaním jeho majetku, ktoré trovy vzhľadom na ustálenú judikatúru a novelu § 203 ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.1.2012 v prípade, že povinný zanikne prirodzeným spôsobom, bude musieť zaplatiť v každom prípade oprávnený.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1 a 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie je potrebné zrušiť. Uznesenie súdu prvého stupňa je totiž nepreskúmateľné pre

nedostatok dôvodov, čím došlo v konaní k tzv. inej vade, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a na ktorú odvolací súd v zmysle § 212 ods. 3 O.s.p. prihliada z úradnej povinnosti.

Odôvodnenie uznesenia musí podávať výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku uznesenia. Účelom odôvodnenia je preukázať správnosť uznesenia a odôvodnenia súčasne a musí byť prostriedkom kontroly správnosti postupu pri preskúmaní rozhodnutia v odvolacom konaní.

Z odôvodnenia napadnutého uznesenia nie je zrejmé, ako súd dospel k záveru o naplnení zákonného dôvodu pre zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku, t. j. že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. V tomto smere odkazuje iba na návrh exekútora na zastavenie exekúcie bez uvedenia konkrétnych skutkových zistení, z ktorých by vyplýval záver o nemajetnosti povinného.

Nepreskúmateľný je aj výrok o trovách exekúcie. Aj keď z odôvodnenia uznesenia je zrejmé, že o týchto rozhodoval súd v zmysle § 203 ods. 2 Exekučného poriadku v spojení s § 196 a § 200 ods. 1 Exekučného poriadku riadiac sa vyhláškou MS SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení účinnom do 30.4.2008, nie je zrejmé, ako dospel k záveru, že uplatňované položky účtované exekútorom titulom náhrady trov exekúcie sú v súlade s vyhláškou a boli vynaložené účelne. Ide najmä o náhradu hotových výdavkov, ktorých priznanie súd vôbec neodôvodnil.

Z vyššie uvedených dôvodov uznesenie súdu prvého stupňa nemohlo byť predmetom odvolacieho prieskumu, a preto ho odvolací súd v zmysle § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. zrušil a vec mu vracia na ďalšie konanie (§ 221 ods. 2 O.s.p.) .

Úlohou súdu prvého stupňa bude konkrétne uviesť, ako dospel k záveru o naplnení zákonného dôvodu pre zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku, t. j. že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Uvedie konkrétne skutkové zistenia, z ktorých vyplýva záver o nemajetnosti povinného a v tomto smere sa vysporiada aj s odvolacími námietkami oprávneného, obsahom ktorých je tvrdenie, že povinný má pravidelný príjem a je schopný uhradiť vymáhanú pohľadávku. V prípade, že tieto skutkové okolnosti vyhodnotí ako dôvod na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku, exekúciu zastaví a pri rozhodovaní o trovách exekúcie posúdi a zohľadní, ktoré úkony boli exekútorom vykonané výlučne v tomto konaní, t. j. nepôjde o fotokópie úkonov exekútorom jedenkrát vykonaných hromadne pre účely viacerých exekučných konaní a následne posúdi ich účelnosť (či smerovali k vymáhaniu nároku) . Exekučný súd však vzhľadom na skutočnosť, že upovedomenie o začatí exekúcie prebral splnomocnenec povinného, pričom dosiaľ nebolo vykonané šetrenie, či dotyčný splnomocnenec v zmysle jemu daného splnomocnenia v tom čase bol oprávnený za povinného preberať aj zásielky určené do vlastných rúk povinného, predovšetkým doplní obsah spisového materiálu o takéto zisťovanie a účelnosť úkonov vykonaných v tejto exekúcii posúdi aj s prihliadnutím na výsledky tohto zistenia. Rovnako bude postupovať aj pokiaľ ide o zisťovanie a posudzovanie účelnosti vynaloženia hotových výdavkov exekútora v súvislosti s vykonávaním predmetnej exekučnej činnosti. Následne znova rozhodne o trovách exekúcie a svoje rozhodnutie odôvodní tak, aby bolo preskúmateľné aj z hľadiska danosti dôvodov na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť povinného aj z hľadiska trov exekúcie.

V novom rozhodnutí o veci súd prvého stupňa rozhodne aj o náhrade trov (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Košiciach prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.