KSKE 9 CoE 50/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9CoE/50/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811208852 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811208852.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., so sídlom Mliekarenská 10, Bratislava, IČO: 35 792 752, zast. advokátskou kanceláriou JUDr. Andreou Cvikovou, s. r. o., so sídlom Kubániho 16, Bratislava, IČO: 47 233 516, za ktorú koná JUDr. Andrea Cviková, advokátka, proti povinnej: Q. E., H.. XX. XX. XXXX, bytom M. XXX, Š., o vymoženie 1.653,06 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 16. decembra 2011 č. k. 12Er/896/2011-11 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie súdu prvého stupňa a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol žiadosť o udelenie poverenia v časti prevyšujúcej sumu 1070,09 eur a v časti úroku z omeškania prevyšujúceho 8,5 % ročne zo sumy 1.107 eur od 04. 04. 2008 do 21. 09. 2008, zo sumy 1.070,09 od 22. 09. 2008 do zaplatenia.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený navrhol vykonať exekúciu proti povinnému na základe a v rozsahu rozhodcovského rozsudku rozhodcu JUDr. Erika Končoka v Bratislave, č. k. Rk-738/11-EK zo dňa 15. 07. 2011, ktorý zaviazal povinného zaplatiť sumu vo výške 1.653,06 eur, spolu s 14,25 % ročným úrokom zo sumy 1.689,97 od 04. 04. 2008 do 21. 09. 2008 a zo sumy 1.653,06 eur od 22. 09. 2008 do zaplatenia a náhradu trov konania vo výške 49,79 eur. Exekútor požiadal súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v rozsahu vymoženia istiny 1.653,06 eur s príslušenstvom a trov exekúcie.

Citoval ust. § 44 ods. 2, § 41 ods. 2, písm. d) zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , § 45 ods. 1, 2 zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a konštatoval, že v zmysle cit. ustanovení skúmal žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul a ich súlad so zákonom. Uviedol, že medzi oprávneným a povinným bola dňa 28. 02. 2007 uzatvorená zmluva o revolvingovom úvere, na základe ktorej bol povinným poskytnutý úver vo výške 1.328,82 eur. Celková cena úveru (celková suma splátok úveru, úrokov a poplatku za uzatvorenie zmluvy) bola dohodnutá vo výške 664,41 eur a ročná percentuálna miera nákladov 76,51 %. Ďalej citoval ust. § 52, § 3 ods. 1, 2, 3 zák. č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, § 52 ods. 1, § 53 ods. 1, 2, 4, § 54 ods. 1, 2 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy a konštatoval, že úverová zmluva medzi oprávneným a povinným je zmluvou o spotrebiteľskom úvere a ako taká patrí pod režim spotrebiteľských zmlúv v zmysle Občianskeho zákonníka. Uviedol, že zmluva ani iné predložené dokumenty neobsahujú informácie vylučujúce predmetnú zmluvu spod režimu spotrebiteľského úveru a v prípade pochybností o tom, či ide o spotrebiteľskú zmluvu má dôkazné bremeno na preukázanie nespotrebiteľského charakteru dodávateľ (veriteľ) a nespotrebiteľský charakter zmluvy musí byť preukázaný bezpečne, spôsobom nevzbudzujúcim odôvodnené pochybnosti. Mal za to, že rozhodcovská doložka nie je neprijateľnou podmienkou spotrebiteľskej zmluvy, keďže táto nenúti spotrebiteľa riešiť spory s dodávateľom výlučne

v rozhodcovskom konaní, ale umožňuje spotrebiteľovi uplatniť svoje práva žalobou na príslušnom súde. V súlade so záverom, že úverová zmluva je spotrebiteľskou mal za to, že treba v prípade úrokov z omeškania postupovať podľa ust. § 517 Občianskeho zákonníka, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. Konštatoval, že Občianskym zákonníkom stanovená maximálna výška úroku v dané dni je 8,5 % ročne a priznaný úrok z omeškania nad zákonom stanovenú hranicu považoval za plnenie v rozpore so zákonom a dobrými mravmi a v tejto časti exekúciu zastavil. Priznané právo navrhovateľa rozhodcovským rozsudkom v sume 582,97 eur považoval za plnenie v rozpore s dobrými mravmi a zákonom. Vyslovil názor, že sú splnené podmienky na zastavenie exekúcie v sume 582,97 eur v súlade s ust. § 57 ods. 2 Exekučného poriadku, v spojení s § 45 ods. 1, 2 zákona o rozhodcovskom konaní a zdôraznil, že rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

V zákonom stanovenej lehote podal proti uzneseniu odvolanie oprávnený a žiadal, aby odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie v celom rozsahu a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Súčasne si uplatnil nárok na náhradu trov odvolacieho konania vo výške 64,14 eur. Vyslovil názor, že sú pre podanie odvolania dané dôvody podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a) v spojení s § 221 ods. 1 písm. f) a písm. h) , § 205 ods. 2 písm. b) , písm. d) a písm. f) O. s. p. Uviedol, že postup súdu kedy sa zaoberá zmluvou a posudzuje jej podmienky za účelom posudzovania súladu plnenia priznaného exekučným titulom podľa § 45 zákona o rozhodcovskom konaní je postupom v rozpore so zákonom, resp. jeho obchádzaním, keďže exekučný súd nie je oprávnený o takejto otázke vôbec konať a rozhodovať, nakoľko jedinou procesne relevantnou možnosťou z hľadiska zákona o rozhodcovskom konaní by bolo preskúmanie rozsudku rozhodcom. Exekučný súd takýmto postupom porušuje elementárnu zásadu sporového konania - dispozičnosť a kontradiktórnosť vyjadrenú v nutnosti podať návrh na súd stranou zmluvy, aby bola zmluva preskúmaná. Poukázal na skutkový stav podstatný pre posudzovanie zmluvných pokút a uviedol, že súd tieto skutočnosti neskúmal a oprávnenému ani neposkytol možnosť ich uviesť, čo možno dôvodne pokladať za odňatie možnosti konať pred súdom. Uviedol, že pri posudzovaní primeranosti zmluvných pokút mal súd vychádzať z porovnania výšky sankcie a z významu zabezpečenej povinnosti. Konštatoval, že bolo povinnosťou súdu relevantne zhodnotiť možnosť aplikácie tzv. moderačného práva súdu a nie ihneď aplikovať záver o neprimeranosti zmluvných pokút ako celku. Uviedol, že vznik nárokov na zmluvné pokuty závisí od správania povinného a z tohto dôvodu považoval tvrdenia súdu o neprijateľnosti podmienok zmluvy a o ich neplatnosti za nedôvodné a záver súdu, kedy porovnáva len výšku sankcií bez zreteľa na vyššie uvedené, vedie nielen k záveru o obsoléntnosti zmluvných pokút, ale rovnako k tomu, že dlhodobé porušovanie povinností zo strany dlžníka (povinného) je akceptovateľný stav.

Súd exekútor vo vyjadrení k odvolaniu oprávneného uviedol, že nakoľko predmetom podania, ku ktorému sa má vyjadriť nie sú skutočnosti týkajúce sa bezprostredne jeho doterajšieho procesného postupu v exekučnom konaní a v tomto štádiu konania ani skutočností, týkajúce sa trov exekučného konania, z uvedených dôvodov nepovažoval za náležité sa k odvolaniu oprávneného vyjadriť.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa ust. § 374 ods. 4 O.s.p.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods. 1 zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O. s. p.) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods. 1 O. s. p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 212 O. s. p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O. s. p.) a dospel k záveru, že ide o rozhodnutie nepreskúmateľné pre rozpor výrokovej časti uznesenia, s jeho odôvodnením, čím sa účastníkovi konania postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom a preto je potrebné ho zrušiť (§ 221 ods. 1 písm. f) O. s. p.) .

Odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým sa účastníkovi konania odnímajú tie procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. O uvedenú vadu ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom a týmto spôsobom odňal účastníkovi konania jeho procesné

práva, ktoré mu právny poriadok priznáva. Vady zakladajúce zmätočnosť súdneho konania, ktoré zavinil súd svojím procesným postupom v rozpore so zákonom spravidla vždy účastníkovi konania odnímajú možnosť konať pred súdom, pretože mu bránia v realizácii tých procesných práv, ktoré Občiansky súdny poriadok priznáva na účelné uplatnenie alebo bránenie práva proti druhej strane v spore. Vydanie zmätočného rozhodnutia bez ďalšieho nemá svoje právne opodstatnenie a preto je vždy nevyhnutné takéto rozhodnutie zrušiť najmä z hľadiska ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie (čl. 46 Ústavy SR) a práva na spravodlivé súdne konanie (čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) . Obsah práva na súdnu ochranu nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri ich uplatnení, ale jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov. Konanie súdu v súlade so zákonom musí vykazovať určitú kvalitu a v materiálnom ponímaní zabezpečovať tak právo na súdnu ochranu.

V odvolacom konaní vyšla najavo vada konania, spočívajúca v rozpore výrokovej časti uznesenia s jej odôvodnením. Z výrokovej časti napadnutého uznesenia vyplýva, že súd zamietol žiadosť o udelenie poverenia v časti prevyšujúcej sumu 1.070,09 eur a v časti úroku z omeškania prevyšujúceho 8,5 % ročne zo sumy 1.107,-- eur od 04. 04. 2008 do 21. 09. 2008 zo sumy 1.070,09 eur, od 22. 09.2008 do zaplatenia. Výrokovú časť uznesenia odôvodnil súd prvého stupňa tým, že priznaný úrok z omeškania nad zákonom stanovenú hranicu považoval za plnenie v rozpore so zákonom a dobrými mravmi a v tejto časti exekúciu zastavil a taktiež mal za to, že sú splnené podmienky na zastavenie exekúcie v sume 582,97 eur v súlade s ust. § 57 ods. 2 Exekučného poriadku v spojení s § 45 ods. 1 a 2 zákona o rozhodcovskom konaní a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Z uvedeného je zrejmé, že výroková časť napadnutého uznesenia nekorešponduje s jej odôvodnením, v dôsledku čoho je rozhodnutie súdu prvého stupňa nepreskúmateľné.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. f) O. s. p. zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a podľa ods. 2 cit. zák. ustanovenia mu vec vrátil na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa opätovne rozhodnúť o žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, rozhodnutie odôvodniť v súlade s ust. § 157 ods. 2, § 167 ods. 2 O. s. p. tak, aby bolo preskúmateľné.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Košiciach prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.