KSTT 11 Co 406/2015 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/406/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2315202832 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2315202832.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľov: 1/ T. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXX/XX, S. a 2/ E. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXX/XX, S., proti odporcovi: Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, o vydanie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Galanta zo dňa 17. marca 2015, č.k. 10C/212/2015-37, takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením napadnutým odvolaním súd prvého stupňa nariadil predbežné opatrenie, ktorým odporcovi uložil zdržať sa s výkonom záložného práva a vydražením nehnuteľnosti spojené s nakladaním nehnuteľnosťami v okrese Galanta, v obci S., v k. ú. S., vedenom Správou katastra Galanta, na LV č. XXX a to rodinný dom, súp. č. XXX postavený na pozemku parcela registra C č. 528/2, pozemok parcela registra C č. 528/1, o výmere 754 m2, druh pozemku orná pôda, pozemok parcela registra C č. 528/2, o výmere 695 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, a to až do právoplatného skončenia vo veci samej a súčasne uložil navrhovateľom podať návrh vo veci samej do 60 dní od právoplatnosti uznesenia.

Svoje rozhodnutie súd právne odôvodnil použitím ust. § 74 ods. 1, § 76 ods. 4, § 76 ods. 1 písm. e) a § 77 ods. 1 písm. a) O.s.p., keď v odôvodnení uviedol, že navrhovatelia tvrdia, že odporca im nedoručil výzvu na zaplatenie, ďalej že im nedoručil zosplatnenie úveru, dražobnú vyhlášku a oznámenie o začatí realizácie záložného práva. Tieto uvádzané skutočnosti sa súdu javia ako nepravdepodobné, pretože odporcom je Slovenská sporiteľňa a.s., ktorá nie je nebankovým subjektom a nakoniec toto tvrdenie žiadnym dôkazom neosvedčili, minimálne preukázaním výzvy navrhovateľov adresovaných veriteľovi, ktorým sa snažili zistiť výšku nedoplatku. Navrhovatelia v návrhu tvrdia, že na daných nehnuteľnostiach viazne zriadenie exekučného záložného práva, ktorú skutočnosť tak isto žiadnym listinným dôkazom neosvedčili. Nakoniec neosvedčili ani tvrdenie, že odporca požaduje zaplatenie ceny, ktorú nepoznajú, avšak zároveň tvrdia, že táto nebude stačiť na uhradenie dlhu, pričom sa jedná o menšiu cenu oproti nehnuteľnosti, pretože hodnota nehnuteľnosti je vyššia. Nie je pravdivé tvrdenie navrhovateľov, že neuzatvorili úverovú zmluvu, pretože z listinných dôkazov a to zo Zmluvy o splátkovom úvere, ktorú uzatvorili 16.04.2012 a 26.05.2011, sa v obidvoch prípadoch jedná o úverovú zmluvu. Súd poukázal na ust. § 74 ods. 1 O.s.p., v zmysle ktorého predpokladom nariadenia predbežného opatrenia je buď potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov, alebo ohrozenie výkonu súdneho rozhodnutia. Vzhľadom na oznámenie o dobrovoľnej dražbe, ktorú vykonáva Dupos dražebná, s.r.o. súd môže uvažovať o dočasnej úprave pomerov týkajúcich sa záložného práva na nehnuteľnostiach navrhovateľov, ako aj výkonu tohto práva. Je nesporné, že výkonom záložného práva dobrovoľnou dražbou môže dôjsť v dôsledku ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách k prechodu založených nehnuteľností na tretiu osobu /vydražiteľa/, pričom rozsah prostriedkov nápravy je obmedzený len na žalobu o neplatnosť dobrovoľnej dražby podľa § 21 predmetného zákona. V tomto prípade by sa obrana navrhovateľov podstatne sťažila. Súd nevidel dôvod, prečo by sa v procese dobrovoľnej dražby,

ktorá navyše neprebieha pod preventívnou súdnou kontrolou, mali uplatňovať prísnejšie podmienky ingerencie súdu. V prejednávanej veci podľa názoru súdu sú následky, ktoré hrozia dobrovoľnou dražbou navrhovateľom pomerne tvrdšie v porovnaní s následkami, ktoré by hrozili odporcovi v prípade momentálneho nevydraženia týchto nehnuteľností. Odporcovi totiž napriek predbežnému opatreniu zostáva záložné právo zachované. Samozrejme s výhradou prípadného vyhovenia žalobe na určenie neexistencie záložného práva. Vzhľadom na uvedené dôvody súd návrhu navrhovateľov na nariadenie predbežného opatrenia v plnom rozsahu vyhovel s tým, že uložil navrhovateľom podať návrh vo veci samej do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie odporca, ktorý navrhol napadnuté uznesenie zmeniť a návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietnuť. Odvolanie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Poukázal na to, že pre nariadenie predbežného opatrenia je nevyhnutné, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, ako i odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Napriek skutočnosti, že súd v konaní o nariadenie predbežného opatrenia nevykonáva riadne dokazovanie a vyhodnocuje tvrdenia navrhovateľa bez vyjadrenia odporcu, je práve z týchto dôvodov potrebné, aby súd mal tvrdené skutočnosti osvedčené s určitou mierou pravdepodobnosti. Konštantná judikatúra súdov zakotvuje, že subjekt domáhajúci sa vydania predbežného opatrenia musí osvedčiť dôvody na jeho vydanie, t.j. potrebu dočasnej úpravy pomerov účastníkov alebo obavu o ohrozenie budúceho výkonu súdneho rozhodnutia, dôvodnosť nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy. Mal za to, že navrhovatelia v konaní neosvedčili základné skutočnosti potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, ako i odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Podľa názoru odporcu neexistuje žiaden zákonný dôvod ani žiadna naliehavá potreba odôvodňujúca dočasnú úpravu pomerov medzi účastníkmi požadovaná návrhom na vydanie predbežného opatrenia, keďže akýkoľvek výsledok konania vo veci samej nebude mať žiaden vplyv na existenciu zabezpečenej pohľadávky odporcu. Mal za to, že návrh navrhovateľov na vydanie predbežného opatrenia nemá ani vecné a ani logické opodstatnenie, a z tohto dôvodu nemôže byť úspešný, preto musí byť súdom zamietnutý. Bol toho názoru, že v danom prípade na strane navrhovateľov absentuje nebezpečenstvo vzniku akejkoľvek ujmy, nielen nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy. Pokiaľ ide o existenciu záložného práva v danom prípade, tu treba mať na zreteli zásadu platnú v občianskom práve, a to zásadu ochrany dobromyseľnosti, na základe ktorej sú práva tretích osôb chránené. Rovnako treba prihliadnuť aj na princíp právnej istoty. S poukazom na uvedené nie je podľa jeho názoru možné považovať právo navrhovateľov za osvedčené do takej miery, že by bolo namieste vydanie predbežného opatrenia. Poukázal na to, že návrh navrhovateľov má všeobecný, abstraktný charakter, obsahuje množstvo nerelevantných, zavádzajúcich a nesprávnych tvrdení všeobecného charakteru, bez vzťahu ku konkrétnym právnym úkonom, ktoré sú predmetom konania. Návrh je zmätočný a nezrozumiteľný, o čom svedčí aj samotná skutočnosť, že sám konajúci súd označuje navrhovateľov ako dlžníkov (predpokladáme, že z dôvodu nezrozumiteľnosti a zmätočnosti návrhu) , avšak táto skutočnosť nie je pravdivá.

Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podala včas oprávnená osoba - účastník konania (§ 201 a § 204 ods. 1 O.s.p.) proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný (§ 201 a § 202 O.s.p.) , postupom bez nariadenia odvolania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie, ako aj konanie mu predchádzajúce v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 212 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie odporcu nie je dôvodné, pretože rozhodnutie súdu prvého stupňa je vecne správne.

Predmetom konania vedeného na súde prvého stupňa pod sp. zn. 10C/212/2015 je konanie o návrhu navrhovateľov na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by bolo odporcovi uložené zdržať sa s výkonom záložného práva a vydražením nehnuteľností špecifikovaných v návrhu.

Predmetom odvolacieho konania je preskúmanie správnosti postupu a uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým bolo návrhu navrhovateľov na nariadenie predbežného opatrenia vyhovené.

Odvolateľ odvolanie odôvodnil tým, že napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, že súd prvého stupňa na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p.) a napadnutý rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p.) . Odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. d/ je daný, ak výsledok hodnotenia dôkazov súdom prvého stupňa nezodpovedá postupu vyplývajúcemu z ustanovenia § 132 O.s.p., pretože súd zobral do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo, alebo súd nezohľadnil rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané a vyšli počas konania najavo, alebo v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo vyšli najavo inak, z hľadiska ich závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti a vierohodnosti je logický rozpor, alebo ktoré odporujú ustanoveniam § 122 až § 135 O.s.p. Odvolací dôvod v zmysle § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. je daný, ak súd prvého stupňa posúdil vec podľa právnej normy, ktorá na zistení skutkový stav nedopadá, alebo právnu normu síce správne určenú, nesprávne vyložil, prípadne ju na daný skutkový stav nesprávne aplikoval.

Predbežné opatrenie možno vydať pred začatím konania (§ 74 O.s.p.) alebo po začatí konania (§ 102 O.s.p.) . V oboch prípadoch je možné ho vydať z dvoch dôvodov. Jedným je dočasná úprava právnych pomerov účastníkov a druhým je zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia, ak by mal byť ohrozený. Spoločným znakom oboch tipov predbežných opatrení je ich predbežný - dočasný charakter. Znamená to, že sa nimi upravujú pomery účastníkov alebo zabezpečuje výkon rozhodnutia do doby, než súd vydá vo veci konečné rozhodnutie. Predbežné opatrenie musí mať preto vzťah k právnemu vzťahu, ktorý je alebo bude predmetom súdneho konania o žalobe. Od predmetu prebiehajúceho konania alebo konania, ktoré len začne podaním žaloby, okrem iného závisí vecná i miestna príslušnosť súdu, ale aj spôsob, akým sa má obmedziť časové trvanie predbežného opatrenia (§ 76 ods. 3, § 77 ods. 1 písm. a/, b/, c/ O.s.p.) .

Účelom predbežného opatrenia je rýchla, i keď dočasná úprava právnych pomerov, alebo zabezpečenie výkonu existujúceho, hoci prípadne ešte nevykonateľného alebo očakávaného rozhodnutia. Vydanie predbežného opatrenia predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva a aby neboli vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežnej úpravy. Cieľom predbežných opatrení v občianskom súdnom konaní je provizórna dočasná úprava pomerov účastníkov konania s cieľom umožniť judikovanie vo veci samej. Dočasné rozhodnutie môže slúžiť aj ako záruka efektívnosti budúceho núteného výkonu súdneho rozhodnutia. Takéto rozhodnutie je dočasné. Obmedzuje sa na dosiahnutie len predbežných účinkov a neprejudikuje výsledok konania pred súdom. Pokiaľ ide o právne postavenie povinnej osoby, musia sa minimalizovať so zreteľom na jeho zabezpečovací charakter.

Podľa názoru odvolacieho súdu z obsahu spisového materiálu vyplýva osvedčenie základných skutočností potrebných pre záver o pravdepodobnosti nároku navrhovateľov, ako i osvedčenie, že je tu nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy. Podľa názoru odvolacieho súdu s prihliadnutím na predmet budúceho konania vo veci samej, ktorým bude určenie neexistencie záložného práva, je dôvodné až do skončenia konania vo veci samej na istý čas obmedziť právo odporcu realizovať výkon záložného práva, ktorého realizáciou navrhovateľom bezprostredne hrozil, a to pre nerušené judikovanie súdu vo veci samej.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. z dôvodu vecnej správnosti potvrdil.

Uvedené rozhodnutie senát krajského súdu prijal pomerov hlasov 3:0, teda jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.