KSTT 11 CoP 43/2015 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 11 CoP 43/2015

KS v Trnave, dátum 15.09.2015, sp.zn. KSTT 11 CoP 43/2015

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoP/43/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7613234400 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:7613234400.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú P. D., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, dieťa rodičov: matka - P. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. C. XX, H., a otec - O. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XXX/XX, C., Česká republika, o zníženie výživného, o odvolaní otca dieťaťa proti rozsudku Okresného súdu Trnava zo dňa 1. decembra 2014, č.k. 20P/94/2014-77, t a k t o

r o z h o d o l :

Odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvého stupňa zamietol návrh otca, ktorým sa tento domáhal zníženia výživného na maloletú P. s účinnosťou od 01.12.2013 zo sumy 100 eur mesačne na sumu 40 eur mesačne.

Svoje rozhodnutie súd právne odôvodnil použitím ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine, keď na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že návrh otca je nedôvodný, a preto ho súd v celom rozsahu zamietol. vychádzal z toho, že od poslednej úpravy výživného je maloletá vekovo staršia a fyzicky vyspelejšia, a preto náklady na ňu vzrástli. Všetky tieto náklady hradila matka za pomoci svojho terajšieho priateľa. Otec si na maloletú ani riadne neplní vyživovaciu povinnosť a má značný dlh na výživnom vo výške 940 eur. Súd vychádzal aj z toho, že otec mohol vo firme W. Y., Z.., A., naďalej pracovať, ale sám rozviazal pracovný pomer s touto firmou dohodou, teda sám sa pripravil o prácu, ktorú mal riadne platenú a finančne nie zanedbateľnú a z tohto príjmu mohol doteraz riadne platiť výživné na maloletú a taktiež sa do určitej miery podieľať aj na náklady spojených s maloletou nad rámec výživného. Otec tak neurobil, dohodou s touto firmou pracovný pomer rozviazal. Momentálne nepracuje, nemá žiadny príjem. Žije z príjmu, ktorý má jeho priateľka. Naviac otec sa nesnaží ani rekvalifikovať a takýmto spôsobom sa zamestnať. Nie je možné, aby iba matka hradila všetky náklady na maloletú. Súd preto rozhodol o návrhu tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku. Otec by sa mal čo najskôr zamestnať, uhradiť dlh na výživnom a podieľať sa aj nad rámec výživného.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie otec dieťaťa, ktorý navrhol napadnutý rozsudok zmeniť a výživné na maloletú znížiť na sumu 50 eur mesačne. Uviedol, že žije s priateľkou, pričom je vedený na Úrade práce v C. a od 30.09.2013 doposiaľ poberal podporu vo výške 6.000 Kč. V súčasnosti nepoberá žiadnu finančnú dávku. V roku 2014 sa mu zo vzťahu s priateľkou narodil maloletý W., nar. XX.XX.XXXX. Jeho priateľka je s maloletým na materskej dovolenke a poberá mesačný príspevok vo výške 22.000 Kč, z ktorej sumy platia byt a náklady na bývanie vo výške 10.000 Kč. Zostáva im suma 12.000 Kč, z ktorej platí necelú dávku výživného, ale iba polovicu vo výške 50

eur. Taktiež spláca úver spoločnosti Home Credit a. s. vo výške 1.000 eur, pričom mesačne platí 37,35 eur. Maloletému W. je potrebné kupovať plienky, hygienické potreby, oblečenie a iné doplnky, ktoré nie sú lacné.

K odvolaniu otca dieťaťa sa písomne vyjadrila matka maloletej, ktorá navrhla napadnutý rozsudok z dôvodu jeho vecnej správnosti potvrdiť. Pokiaľ navrhovateľ uvádza, že s priateľkou majú spoločne štyri deti, toto nie je pravda, pretože tri z nich nie sú jeho deti a on voči ním nemá vyživovaciu povinnosť. Taktiež pokiaľ si navrhovateľ vybavoval úver v spoločnosti Home Credit a. s. vo výške 1.000 eur, tento úver si vybavoval už v tom čase neplatnou pracovnou zmluvou, takže vedel, že nebude mať finančné prostriedky na splácanie tohto úveru.

K odvolaniu otca dieťaťa sa písomne vyjadril kolízny opatrovník, ktorý uviedol, že zníženie výživného nie je v záujme maloletej, a preto navrhol napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť.

Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podala včas oprávnená osoba - účastník konania (§ 201 a § 204 ods. 1 O.s.p.) , proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné (§ 201 a § 202 O.s.p.) , postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie mu predchádzajúce bez ohľadu na rozsah a dôvody odvolania (§ 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. v spojení s ust. § 81 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie otca dieťaťa nie je dôvodné, pretože rozsudok súdu prvého stupňa je vecne správny.

Predmetom konania vedeného na súde prvého stupňa pod sp. zn. 20P/94/2014 je zníženie výživného otca na maloletú P. D., nar. XX.XX.XXXX.

Predmetom odvolacieho konania je preskúmanie správnosti postupu a rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktorým bol návrh otca na zníženie výživného zamietnutý.

Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku, ako aj celého obsahu spisového materiálu dospel k záveru, že súd prvého stupňa vykonal dokazovanie v dostatočnom rozsahu potrebnom pre vyhlásenie rozsudku, na základe vykonaných dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam a vec i správne právne posúdil.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje so skutkovými zisteniami a právnymi závermi súdu prvého stupňa obsiahnutými v odôvodnení napadnutého rozsudku, pričom v podrobnostiach na ne odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Pri rozhodovaní o zmene výživného je nevyhnutné previesť porovnanie okolností dôležitých pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho ako i nového rozhodovania a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Je pritom potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená buď subjektívne okolnosťami na strane povinného, resp. oprávneného, alebo objektívne napríklad vývojom životných nákladov. V zmysle valorizačnej klauzuly obsiahnutej v § 78 ods. 3 už vývoj životných nákladov je objektívnou okolnosťou, ktorá sama osebe môže odôvodniť zmenu výšky výživného. Zmena výšky výživného je pritom možná najskôr od času, keď došlo k zmene pomerov.

Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podobne. Medzi odôvodnené

potreby nepatria len pravidelné mesačné výdavky, ale aj náhodné výdavky, ktoré napríklad súvisia so zdravotným stavom oprávneného ako sú napr. liečebné náklady. Súd na ne musí pri určovaní výživného prihliadnuť. Na strane oprávneného sa tiež skúmajú jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery, existencia a počet iných osôb povinných poskytovať výživu a ich schopnosti, možnosti a majetkové pomery, počet nimi vyživovaných osôb a výška takéhoto výživného, ako i vyživovaciu povinnosť iných povinných voči týmto osobám. Na strane povinného rodiča je nevyhnutné prihliadnuť na okruh osôb, ktoré sú povinné poskytovať výživné dieťaťu a výšku a spôsob už poskytovaných plnení, kde je potrebné zohľadniť tiež starostlivosť o dieťa a jeho domácnosť. Na strane povinného sa prihliada tiež najmä na jeho schopnosti, teda faktické príjmy, ale i na jeho možnosti, teda na to, čo je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, nadanie, vedomosť, zručnosti, pracovné skúsenosti i situáciu na trhu práce. Okrem toho je potrebné vždy vyhodnotiť i majetkové pomery oboch povinných rodičov. Táto kategória zahŕňa jednak majetok rodičov a jednak ich životný štandard, ktorým sa navonok prezentujú. Okrem uvedeného na strane povinného rodiča je vždy potrebné prihliadnuť k počtu, druhu, výške a dôvodnosti iných vyživovacích povinností a zároveň na okruh osôb, ktoré sú povinné týmto oprávneným poskytovať výživné, ich schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Súd je povinný prihliadať tiež na zárobkové možnosti povinných rodičov podľa príjmov z obdobia pred zmenou zamestnania vtedy, ak sa preukáže, že to bol rodič, ktorý sa vzdal bez vážneho dôvodu výhodnejšieho zamestnania alebo zárobku. V takom prípade je súd povinný skúmať dôvody, ktoré ho viedli k strate na príjmoch alebo majetku.

Správny bol postup súdu prvého stupňa, ktorý porovnal pomery a okolnosti, z ktorých sa vychádzalo pri ostatnej úprave výživného, s pomermi a okolnosťami v čase nového rozhodovania o výživnom, na základe čoho dospel k správnemu záveru, že nedošlo k takej zmene pomerov, ktorá by odôvodňuje zmenu predchádzajúceho rozhodnutia. Súd prvého stupňa sa vyporiadal so všetkými podstatnými námietkami rodičov dieťaťa a vzhľadom na to, že otec ani v odvolaní neuviedol žiadne podstatné skutočnosti, na ktoré by bolo potrebné prihliadnuť, odvolací súd poukazuje na odôvodnenie napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa 219 ods. 1 O.s.p. z dôvodu vecnej správnosti potvrdil.

Senát krajského súdu uvedený rozsudok prijal pomerom hlasov 3:0, teda jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.