KSTT 20 Sd 11/2015 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20Sd/11/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200294 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Foltán ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200294.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľky: F. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. XXX, XXX XX M., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne, t a k t o

r o z h o d o l :

Súd konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka svojim návrhom doručeným odporkyni dňa 12.12.2014, žiadala o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 25.11.2014, ktorým odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľke priznala invalidný dôchodok v sume 185,30 eur mesačne od 06.11.2014.

Na základe opravného prostriedku navrhovateľky bol jej zdravotný stav opakovane preskúmaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie dňa 14.04.2015, so záverom, že navrhovateľka je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u navrhovateľky stanovená na 55%. Posudkový lekár tak zotrval na výsledkoch posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky zo dňa 05.11.2014.

Navrhovateľka po oboznámení sa s týmto záverom ešte pred pojednávaním vzala svoj návrh o preskúmanie rozhodnutia, podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 30.04.2015, späť a konanie žiadala zastaviť.

Krajský súd v Trnave príslušný na konanie vo veci, prejednal vec bez nariadenia pojednávania (podľa § 244 ods. 1,2 O. s. p. a § 250l O. s. p.) a zistil, že sú splnené podmienky na zastavenie konania o preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporkyne v dôsledku späťvzatia návrhu na jeho preskúmanie.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250h ods. 1,2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) rozsah napadnutého správneho rozhodnutia obmedziť, rozšíriť sa môže len v lehote podľa § 250b O.s.p. Až do rozhodnutia

súdu môže žalobca (navrhovateľ) vziať žalobu späť. Ak žalovanému medzitým vzniknú trovy konania, súd rozhodne o ich náhrade.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstráni vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a O.s.p. alebo ak žaloba bola vzatá späť.

Vzhľadom na prejav vôle navrhovateľky, spočívajúci v späťvzatí návrhu, súd postupoval podľa § 250d ods. 3 v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 1, 2 O.s.p. v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho

doručenia na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského súdu v Trnave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.