KSTT 21 CoE 13/2015 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 21 CoE 13/2015

KS v Trnave, dátum 18.03.2015, sp.zn. KSTT 21 CoE 13/2015

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21CoE/13/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2214219471 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Foltán ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2214219471.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci oprávneného: Ing. I. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. XX, XXX XX J., proti povinnému: C. D., nar. XX.XX.XXXX, hláseným pobytom Mestská časť J. - E., o nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia o úprave styku s maloletým dieťaťom: P. D., nar. XX.XX.XXXX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu v Dunajskej Strede č.k.12Em/2/2014-36 zo dňa 21.11.2014, t a k t o

r o z h o d o l :

Odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

Odvolací súd náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa postupom podľa § 104 ods. 1 O. s. p. konanie zastavil s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Z odôvodnenia napadnutého uznesenia vyplýva, že oprávnený podal dňa 14.10.2014 súdu prvého stupňa návrh na nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia o úprave styku s maloletým dieťaťom v zmysle § 272 a nasl. O.s.p. na základe uznesenia Okresného súdu Dunajská Streda, o nariadení predbežného opatrenia, č.k.13P/17/2014 zo dňa 12.05.2014, vykonateľného dňa 23.05.2014. Týmto predbežným opatrením súd upravil styk otca s maloletým dieťaťom nasledovným spôsobom: Otec je oprávnený stýkať sa s maloletou každú sobotu od 09:00 hod. do 17:00 hod., pričom maloletú si otec prevezme a odovzdá matke v mieste bydliska maloletej. Súd prvého stupňa z vlastnej činnosti zistil, že dňa 31.07.2014 oprávnený podal na súde identický návrh na nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia o úprave styku s maloletým dieťaťom v zmysle § 272 a nasl. O. s. p. na základe uznesenia Okresného súdu Dunajská Streda, o nariadenie predbežného opatrenia, č. k. 13P/17/2014 zo dňa 12.05.2014, vykonateľného dňa 23.05.2014, pričom konanie je vedené pod sp. zn. 6Em/2/2014. V súdnom spise vedenom pod sp. zn. 6Em/2/2014 boli t. č. realizované úkony v zmysle § 272 ods. 2 a 3 O. s. p., bola vyzvaná povinná osoba, aby sa podrobila súdnemu rozhodnutiu a boli požiadané príslušný orgán obce a orgán starostlivosti o deti, aby viedli povinnú k dobrovoľnému plneniu súdneho rozhodnutia. Podľa názoru súdu prvého stupňa v danom prípade sa jedná o totožnú vec, vzhľadom na totožnosť účastníkov konania, rovnako sa jedná o totožnosť v predmete konania - ide o nariadenie výkonu uznesenia o nariadení predbežného opatrenia Okresného súdu Dunajská Streda, č.k.13P/17/2014 zo dňa 12.05.2014. Súd prvého stupňa poukázal na skutočnosť, že z prezenčnej pečiatky podateľne súdu vyplýva, že návrh, ktorému bola pridelená sp.zn.6Em/2/2014 došiel súdu dňa 31.07.2014, teda skôr než návrh, ktorý je predmetom tohto konania, nakoľko tento došiel súdu až dňa 14.10.2014 a bola mu pridelená sp.zn.12Em/2/2014.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, súd prvého stupňa dospel k záveru, že v danom prípade nie sú splnené podmienky konania, za ktorých súd môže konať vo veci. Za účelom odstránenia prekážky začatého konania rozhodol súd prvého stupňa tak, že neskôr začaté konanie zastavil.

Proti tomuto uzneseniu podal oprávnený v zákonnej lehote dovolanie. Oprávnený v odvolaní uviedol, že dňa 14.10.2014 podal na Okresný súd v Dunajskej Strede návrh na nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia o úprave styku s maloletým dieťaťom v zmysle § 272 a nasl. O.s.p. z dôvodu nedodržiavania súdneho rozhodnutia č.k.13P/17/2014 zo dňa 12.05.2014, vykonateľným dňa 23.05.2014. Predtým bol na Okresný súd v Dunajskej Strede podávaný návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia dňa 31.07.2014, ktorý je vedený pod sp.zn.6Em/2/2014. Oprávnený zároveň žiadal súd o spojenie konania 12Em/2/2014 a 6Em/2/2014 v zmysle § 112 O.s.p., nakoľko návrh na výkon súdneho rozhodnutia podávaný dňa 14.10.2014 obsahuje závažné nové skutočností týkajúce sa úmyselného opakovaného nedodržiavania súdneho rozhodnutia č.k.13P/17/2014 zo strany povinnej.

Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku - ďalej len O.s.p.) , po zistení, že odvolanie podal včas účastník konania - oprávnený (§ 201, 204 O.s.p.) proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný (§ 202 O.s.p.) , preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa (§ 212 ods. 1 a 2 O.s.p.) , bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Odvolací súd mal z obsahu spisu za preukázané, že oprávnený podal dňa 14.10.2014 Okresnému súdu v Dunajskej Strede návrh na nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia o úprave styku s maloletým dieťaťom v zmysle § 272 a nasl. O. s. p. a to s poukazom na uznesenie Okresného súdu v Dunajskej Strede, o nariadení predbežného opatrenia, č.k.13P/17/2014 zo dňa 12.05.2014, vykonateľného dňa 23.05.2014. Zo súdneho spisu (č.l.22-23) vyplýva, že oprávnený podal dňa 31.07.2014 na súde prvého stupňa návrh na nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia o úprave styku s maloletým dieťaťom, pričom konanie je vedené pod sp. zn. 6Em/2/2014. V uvedenom návrhu oprávnený uviedol tie isté dôvody, o ktoré opiera aj svoj neskorší návrh na nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia.

Podľa § 83 O. s. p. začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie.

Podľa § 104 ods. 1 vety prvej O. s. p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Odvolací súd v zhode so súdom prvého stupňa konštatuje, že z § 103 O.s.p. vyplýva povinnosť súdu skúmať ex officio danosť procesných podmienok, a to v ktoromkoľvek štádiu konania. Nedostatok procesnej podmienky spôsobuje tzv. vadu konania. Vada konania, spočívajúca v nedostatku procesnej podmienky, môže byť buď odstrániteľná, alebo neodstrániteľná. Ak súd zistí, že ide o neodstrániteľnú vadu konania, musí konanie zastaviť. Neodstrániteľnými vadami konania sú predovšetkým nedostatok súdnej právomoci a nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania, prípadne litispendecia. Súd prvého stupňa konštatoval vadu konania, prekážku litispendencie, ktorú odôvodnil poukazom na konanie vedené pod sp.zn. 6Em/2/2014.

Odvolací súd uvádza, že prekážka začatej veci je daná, ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má rovnakých účastníkov, rovnaký predmet konania a rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo. V danom prípade z návrhov oprávneného nepochybne vyplýva totožnosť účastníkov konania. Pokiaľ sa týka predmetu konania, ten je vymedzený petitom návrhu na začatie konania, a základ uplatneného nároku je určený skutkovými okolnosťami, ktorými je petit zdôvodnený. Nakoľko návrhy oprávneného doručené súdu prvého stupňa dňa 14.10.2014 resp. 31.07.2014 sa nepochybne týkajú tých istých účastníkov a ide o návrhy obsahovo zhodné t.j. je daná totožnosť predmetu konania, rozhodovaniu o neskôr podanom návrhu na nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia bránila prekážka začatého konania, ktorá je neodstrániteľnou prekážkou konania. Súd

prvého stupňa preto postupoval správne, keď v zmysle § 104 ods. 1 vety prvej O. s. p. v spojení s § 83 O. s. p. konanie vedené pod sp.zn. 12Em/2/2014 zastavil.

S poukazom na vyššie uvedené zdôvodnenie, odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa z dôvodu jeho vecnej správnosti v zmysle ust. § 219 ods. 1 a 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách účastníkov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a ich náhradu účastníkom nepriznal, pretože oprávnený v odvolacom konaní úspešný nebol a povinný si neuplatnil nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

Senátom odvolacieho súdu bolo toto rozhodnutie prijaté v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.