KSTT 23 Sd 15/2015 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 23 Sd 15/2015

KS v Trnave, dátum 25.09.2015, sp.zn. KSTT 23 Sd 15/2015

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Sd/15/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200561 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Vyskočová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200561.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave, v právnej veci navrhovateľky: L. I., nar. XX.X.XXXX, bytom W. XXX/XX, XXX XX P., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o návrhu na preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXXXXXXXXXX zo dňa 31.3.2015, takto

r o z h o d o l :

I. Súd konanie z a s t a v u j e.

II. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka návrhom doručeným odporkyni dňa 5.5.2015 žiadala preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXXXXXXXXX zo dňa 31.3.2015, ktorým odporkyňa rozhodla podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov tak, že navrhovateľke zamietla žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 4.3.2015.

Navrhovateľka podaním doručeným súdu dňa 21.9.2015 zobrala návrh o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 31.3.2015 späť a žiadala konanie o preskúmanie rozhodnutia odporkyne na krajskom súde zastaviť, pretože po podaní predmetného opravného prostriedku bol znovu posúdený jej zdravotný stav posudkovým lekárom a priznaný invalidný dôchodok, s ktorým rozhodnutím súhlasí.

Podľa § 250l ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ( ďalej len O.s.p.) pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vzniknú trovy konania, súd rozhodne o ich náhrade.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstráni vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) .

Krajský súd v Trnave prejednal vec bez nariadenia pojednávania (podľa § 244 ods. 1,2 O.s.p. a § 250l O.s.p.) a zistil, že sú splnené podmienky na zastavenie konania o preskúmanie napadnutého rozhodnutia odporkyne.

Súd vzhľadom na uvedené skutočnosti v súlade s § 250d ods. 3 v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. konanie zastavil a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku I. tohto rozhodnutia.

Súd rozhodol o náhrade trov konania podľa § 250l ods. 1,2 O.s.p. v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, ako je uvedené vo výroku II. tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského súdu v Trnave.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.