KSTT 23 Sd 37/2015 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Sd/37/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200752 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Vyskočová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200752.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: T. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX D. Y., Q. R. XXXX/XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o návrhu na preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 22. apríla 2015, t a k t o

r o z h o d o l :

I. Súd konanie z a s t a v u j e .

II. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ návrhom doručeným odporkyni dňa 21.05.2015 žiadal preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 22.04.2015, ktorým odporkyňa rozhodla podľa § 73, § 112 ods. 4, 6 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov tak, že navrhovateľovi znížila sumu invalidného dôchodku od 22.05.2015 na sumu 170,70 eur mesačne.

Navrhovateľ podaním doručeným súdu dňa 28.10.2015 zobral návrh o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 22.04.2015 späť a žiadal konanie o preskúmanie rozhodnutia odporkyne na krajskom súde zastaviť vzhľadom na závery posúdenia jeho zdravotného stavu, ktorý bol určený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie dňa 30.09.2015.

Podľa § 250l ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vzniknú trovy konania, súd rozhodne o ich náhrade.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstráni vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) .

Krajský súd v Trnave prejednal vec bez nariadenia pojednávania (podľa § 244 ods. 1,2 O.s.p. a § 250l O.s.p.) a zistil, že sú splnené podmienky na zastavenie konania o preskúmanie napadnutého rozhodnutia odporkyne.

Súd vzhľadom na uvedené skutočnosti v súlade s § 250d ods. 3 v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. konanie zastavil a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku I. tohto rozhodnutia.

Súd rozhodol o náhrade trov konania podľa § 250l ods. 1,2 O.s.p. v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, ako je uvedené vo výroku II. tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského súdu v Trnave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.