KSTT 38 Sd 124/2014 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 38Sd/124/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2014200844 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2014200844.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľky: K. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q.. L. M. XXXX/XX, XXX XX O., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, so sídlom ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 22.08.2014, t a k t o

r o z h o d o l :

Súd konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom doručeným Sociálnej poisťovni - ústredie dňa 02.10.2014, žiadala navrhovateľka o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 22.08.2014, ktorým jej bol podľa ust. § 236 ods. 1 písm. b/ zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. predpísaný na úhradu neprávom vyplatený sirotský dôchodok na jej dcéru X. Z. v celkovej sume 168 Eur.

Navrhovateľka namietala nesprávnosť napadnutého rozhodnutia, pričom poukázala na skutočnosť, že jej dcéra pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu a zároveň predložila potvrdenie školy o štúdiu.

Dňa 24.10.2014 bolo vydané rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X, ktorým bolo v súlade s ust. § 112 ods. 1 cit. zákona zrušené napadnuté rozhodnutie, čím bolo opravnému prostriedku navrhovateľky vyhovené v celom rozsahu.

Navrhovateľka po oboznámení sa s vyjadrením odporkyne zo dňa 07.11.2014, podaním doručeným súdu dňa 30.12.2014 oznámila, že konanie žiada zastaviť.

Krajský súd v Trnave ako súd vecne a miestne príslušný (§ 246 ods. 1 a § 246a ods. 2 O.s.p.) po zistení, že opravný prostriedok podala včas oprávnená osoba - účastník konania (§ 250m ods. 2 a 3 O.s.p.) proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný (§ 250l ods. 1 O.s.p.) , vzhľadom na právny úkon navrhovateľa - späťvzatie návrhu - opravného prostriedku dospel k záveru, že je dôvodné v súlade s ustanovením § 250h ods. 2 a § 250d ods. 3 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. konanie zastaviť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250h ods. 1,2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) rozsah napadnutého správneho rozhodnutia obmedziť, rozšíriť sa môže len v lehote podľa § 250b O.s.p.. Až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) vziať žalobu späť. Ak žalovanému medzitým vzniknú trovy konania, súd rozhodne o ich náhrade.

Súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstráni vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a O.s.p. alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250d ods. 3 O.s.p.) .

Vzhľadom na prejav vôle navrhovateľky spočívajúci v späťvzatí návrhu, súd postupoval podľa § 250d ods. 3 v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 1,2 O.s.p. v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského súdu v Trnave.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.