KSTT 43 Sd 65/2015 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 43Sd/65/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200668 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200668.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: A. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. D. S. XXXX, XXX XX H. D. S., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava o preskúmanie rozhodnutia odporkyne t a k t o

r o z h o d o l :

Súd konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ svojim návrhom doručeným odporkyni dňa 20.07.2015, žiadal o preskúmanie rozhodnutí odporkyne č. XXX XXX XXXX X a č. XXX XXX XXXX X. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.05.2015 odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 82 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok v sume 508,80 eur mesačne a rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26.05.2015 rozhodla, že podľa § 263a ods. 5 a § 112 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 529/2006 Z.z. má navrhovateľ od 05.12.2014 nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 01.01.2004 v sume 508,80 eur mesačne a súčasne od 05.12.2014 zaniká navrhovateľovi nárok na invalidný dôchodok podľa zákona účinného do 31.12.2003.

Na základe opravného prostriedku navrhovateľa bol jeho zdravotný stav opakovane preskúmaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta dňa 02.09.2015, so záverom, že navrhovateľ je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u navrhovateľa stanovená na 75%.

Navrhovateľ po oboznámení sa s týmto záverom ešte pred pojednávaním vzal svoj návrh o preskúmanie rozhodnutia, podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 02.10.2015, späť a konanie žiadal zastaviť.

Krajský súd v Trnave príslušný na konanie vo veci, prejednal vec bez nariadenia pojednávania (podľa § 244 ods. 1,2 O. s. p. a § 250l O. s. p.) a zistil, že sú splnené podmienky na zastavenie konania o preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporkyne v dôsledku späťvzatia návrhu na jeho preskúmanie.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250h ods. 1,2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) rozsah napadnutého správneho rozhodnutia obmedziť, rozšíriť sa môže len v lehote podľa § 250b O.s.p. Až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) vziať žalobu späť. Ak žalovanému medzitým vzniknú trovy konania, súd rozhodne o ich náhrade.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstráni vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a O.s.p. alebo ak žaloba bola vzatá späť.

Vzhľadom na prejav vôle navrhovateľa, spočívajúci v späťvzatí návrhu, súd postupoval podľa § 250d ods. 3 v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 1,2 O.s.p. v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského súdu v Trnave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.