KSTT 44 Sd 26/2015 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 44Sd/26/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200158 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200158.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: H. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. T. XXX/XX, XXX XX E. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava o preskúmanie rozhodnutia odporkyne takto

r o z h o d o l :

Súd konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ svojim návrhom spísaným pred Sociálnou poisťovňou, pobočka Galanta dňa 06.02.2015 v podobe Záznamu o reklamácií, žiadal o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 12.01.2015, ktorým odporkyňa podľa ust. § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľovi od 11.12.2014 priznala starobný dôchodok v sume 450,40 eur mesačne. Zároveň uvedená suma starobného dôchodku bola podľa ust. § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a podľa § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty od 01.01.2015 zvýšená na sumu 455,60 eur mesačne.

Navrhovateľ na základe podaného opravného prostriedku žiadal o preskúmanie vyššie uvedeného rozhodnutia, pričom vyjadril nesúhlas s výškou starobného dôchodku a žiadal, aby bol opätovne prepočítaný.

Odporkyňa podala k návrhu na preskúmanie napadnutého rozhodnutia vyjadrenie zo dňa 05.03.2015, v ktorom žiadala, aby tunajší súd opravným prostriedkom napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdil, a to z dôvodov bližšie špecifikovaných v predmetnom vyjadrení.

Navrhovateľ po oboznámení sa s týmto záverom ešte pred pojednávaním vzal svoj návrh o preskúmanie rozhodnutia podaním zo dňa 15.04.2015, doručeným tunajšiemu súdu dňa 16.04.2015, späť a konanie žiadal zastaviť.

Krajský súd v Trnave príslušný na konanie vo veci, prejednal vec bez nariadenia pojednávania (podľa § 244 ods. 1,2 O. s. p. a § 250l O. s. p.) a zistil, že sú splnené podmienky na zastavenie konania o preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporkyne v dôsledku späťvzatia návrhu na jeho preskúmanie.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250h ods. 1,2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) rozsah napadnutého správneho rozhodnutia obmedziť, rozšíriť sa môže len v lehote podľa § 250b O.s.p. Až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) vziať žalobu späť. Ak žalovanému medzitým vzniknú trovy konania, súd rozhodne o ich náhrade.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstráni vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a O.s.p. alebo ak žaloba bola vzatá späť.

Vzhľadom na prejav vôle navrhovateľa, spočívajúci v späťvzatí návrhu, súd postupoval podľa § 250d ods. 3 v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 1,2 O.s.p. v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského súdu v Trnave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.