KSTT 44 Sd 49/2015 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 44 Sd 49/2015

KS v Trnave, dátum 05.10.2015, sp.zn. KSTT 44 Sd 49/2015

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 44Sd/49/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200432 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200432.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľky: N. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. XXX/XX, XXX XX F. Y., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne, takto

r o z h o d o l :

Súd opravný prostriedok navrhovateľky o d m i e t a.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Dňa 06.05.2015 bolo odporkyni doručené podanie navrhovateľky označené ako odvolanie k č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľka v uvedenom podaní neuviedla, či napáda správnosť rozhodnutia odporkyne resp. čoho sa v konaní domáha.

Krajský súd v Trnave výzvou zo dňa 14.08.2015 vyzval navrhovateľku, aby v lehote do 10 dní od doručenia tejto výzvy súdu písomne oznámila, či svojim podaním zo dňa 04.05.2015 žiada preskúmať rozhodnutie Sociálnej poisťovne - ústredie, ak áno nech v stanovenej lehote uvedie číslo a dátum vydania napadnutého rozhodnutia a rozsah, v akom ho žiada preskúmať.

Dňa 03.09.2015 sa navrhovateľka dostavila do infocentra Krajského súdu v Trnave a uviedla, že žiadne rozhodnutie sociálnej poisťovne nedostala, iba Oznámenie o výplate dôchodku, ktoré priložila vo fotokópii. Nakoľko s týmto oznámením nesúhlasí, žiadala, aby vo veci súd konal a bol vytýčený termín pojednávania.

Podľa § 250p O.s.p. ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Oznámením o výplate dôchodku v hotovosti zo dňa 16.04.2015 odporkyňa navrhovateľke oznámila, že jej bude poukazovať dôchodok v sume 161,20 Eur mesačne, ktorý jej pošta začne vyplácať od najbližšieho výplatného termínu, t.j. od mája 2015, vždy 18. dňa v kalendárnom mesiaci. Dôchodok za obdobie od 08.11.2014 do 17.05.2015 v sume 1014,94 Eur bol poukázaný poštovým poukazom na výplatu.

V správnom súdnictve súdy preskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb ( § 244 ods.3 O.s.p.) .

Podľa názoru súdu napadnutým oznámením odporkyňa len oznámila navrhovateľke spôsob vyplácania dôchodku t.j. predmetné oznámenie nie je rozhodnutím, ktoré by zakladalo, menilo alebo rušilo oprávnenia a povinnosti navrhovateľky (k zhodnému záveru dospel aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení sp.zn. 4So/177/2007 zo dňa 31.01.2008) .

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Krajský súd v Trnave opravný prostriedok navrhovateľky postupom podľa § 250p O.s.p. odmietol.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 246c a § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského súdu v Trnave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.