KSTT 6 Tos 28/2015 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 6 Tos 28/2015

KS v Trnave, dátum 12.03.2015, sp.zn. KSTT 6 Tos 28/2015

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 6Tos/28/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2114012376 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Sládok ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2114012376.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Sládka a sudcov JUDr. Mariána Jarábeka a JUDr. Jána Mihala, v trestnej veci proti odsúdenému X. V., o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu v Trnave pod sp.zn. 7PP/81/2014 zo dňa 9.1.2015, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 12. marca 2015, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku sťažnosť odsúdeného X. V., nar. XX.XX.XXXX, sa z a m i e t a.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením Okresného súdu v Trnave pod sp. zn. 7PP/81/2014 zo dňa 09.01.2015 tento (okresný súd) podľa § 66 odsek 1 písmeno b/ Trestného zákona účinného od 1.1.2006 žiadosť odsúdeného X. V., nar. X.X.XXXX, t.č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu uložil Okresný súd Bratislava IV dňa 14.07.2009 pod sp.zn. 1T/121/2006 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo dňa 2.6.2011 pod sp.zn. 4To/138/2009 v trvaní 5 rokov podľa § 247 odsek 6 Trestného zákona č. 140/1961 Zb., zamietol.

Z odôvodnenia uznesenia okresného súdu vyplýva, že k zamietnutiu žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody došlo predovšetkým s odkazom na samotnú osobu odsúdeného. Z odpisu registra trestov na tohto (odsúdeného X.K.) je zistiteľné, že v minulosti bol opakovane súdne trestaný, hoci aj pre menej závažnú trestnú činnosť v podobe prečinov. Početnosť predchádzajúcich odsúdení však nevytvára reálny základ na očakávanie, že v prípade podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody by na slobode viedol riadny život. Týmto nie sú splnené príslušné (materiálne podmienky) umožňujúce prípadne vo veci rozhodnúť pozitívnym výrokom o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

Proti uzneseniu okresného súdu podal sťažnosť odsúdený X.K. bezprostredne po vyhlásení uznesenia okresného súdu, pričom podanú sťažnosť odôvodnil aj prostredníctvom obhajcu, a to v zákonnej lehote.

Nestotožňuje sa s rozhodnutím tohto (okresného súdu) zamietajúceho jeho žiadosť o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Podľa príslušného (odôvodnenia okresného súdu) jediným dôvodom pre neakceptovanie jeho žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je skutočnosť, že je voči nemu vedené ďalšie trestné stíhanie, ktoré nie je ukončenie.

Poukazuje pritom na pozitívne hodnotenia spracované príslušným riaditeľom ústavu, kde t.č. vykonáva trest odňatia slobody. Je presvedčený, že počas doteraz realizovaného výkonu trestu sa polepšil a je možné dôvodne očakávať, že v budúcnosti už žiadnu trestnú činnosť páchať nebude. Naviac tiež poukázal na skutočnosť, že sa mu narodilo vnúča, pričom chce s ním byť, čo najskôr v kontakte.

V konečnom dôsledku požiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a podmienečne ho prepustil z výkonu trestu odňatia slobody na slobodu.

Na podklade podanej a súčasne odôvodnenej sťažnosti, odvolací súd postupoval podľa § 192 odsek 1 Trestného poriadku tým, že preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia, ako i konanie predchádzajúce jeho vydaniu, pričom dospel k záveru, že sťažnosť odsúdeného X.K. je potrebné ako nedôvodnú zamietnuť.

Odvolací súd preskúmavajúc napadnuté uznesenie, podanú sťažnosť, ako príslušný na vec vzťahujúci sa spisový materiál dospel k záveru, že okresný súd postupoval zákonne súladným spôsobom, pokiaľ žiadosti odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody nevyhovel. Podkladom pre takéto (negatívne rozhodnutie) sú práve skutočnosti obsiahnuté v odôvodnení uznesenia súdu I. stupňa, ktoré konštatuje, že síce na jednej strane je osoba odsúdeného priaznivo ohodnotená z výkonu trestu odňatia slobody, na strane druhej je potrebné zvažovať aj okolnosti viažuce sa k samotnému osobnému profilu osoby odsúdeného. V tomto kontexte je zistiteľné, že v minulosti bol opakovane súdne trestaný aj keď pre trestnú činnosť menšej závažnosti. Práve početnosť predchádzajúcich odsúdení nevytvára reálny základ na očakávanie, že v prípade podmienečného prepustenia z výkonu trestu by na slobode viedol riadny život. Pre nesplnenie príslušnej (materiálnej podmienky umožňujúcej rozhodnúť pozitívnym výrokom) preto v konečnom dôsledku žiadosti odsúdeného nevyhovel. S takto prezentovanými skutočnosťami obsiahnutými v odôvodnení napadnutého uznesenia sa stotožňuje aj odvolací súd ako so správne zistenými.

Nad rámec odôvodnenia uznesenia okresného súdu, odvolací súd dodáva, že aj napriek skutočnosti, že viaceré predchádzajúce (odsúdenia) má odsúdený X.K. zahladené, nie je možné tieto (odsúdenia) nebrať na zreteľ práve pri skúmaní, či osoba má sklony k páchaniu trestnej činnosti. Práve početnosť predchádzajúcich odsúdení u tohto (X.K.) tak, ako nakoniec konštatuje aj súd I. stupňa nevytvára reálny základ na očakávanie, že by na slobode viedol riadny život, a preto bolo potrebné rozhodnúť v zmysle výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný ďalší riadny opravný prostriedok.