Lustrácie - Viac o Centrálnom registri exekúcií

Lustrácie – Centrálny register exekúcií

Centrálny register exekúcií (ďalej len „CRE“) je verejným zoznamom, do ktorého sa o každej právoplatne neskončenej exekúcii zapisujú údaje. Centrálny register exekúcií upravuje § 221a zákona č. 233/1995 a Vyhláška č. 355/2014.

K čomu slúži Centrálny register exekúcií?

Do registra môže nahliadnuť ktokoľvek a preveriť si akúkoľvek osobu. Pre vyhľadávanie sa zadáva priezvisko a dátum narodenia alebo obec. Tiež je možné vyhľadávať zadaním IČO alebo súdnej spisovej značky. Výsledkom je zoznam exekúcií zadanej osoby alebo potvrdenie, že osoba právoplatné exekúcie nemá.

Prečo si zaobstarať výpis z Centrálného registra exekúcií

V živote sa môže stať, že o svoj majetok či peniaze prídete nie vlastnou vinou. Ak vstúpite do právneho vzťahu s niekým, na koho je uvalená exekúcia, a Vy o tom neviete, môže Vám to spôsobiť značné komplikácie a straty. Predísť im možno tým, že si overíte jeho aktuálnu situáciu v Centrálnom registri exekúcií.

Čo možno v Centrálnom registri exekúcií zistiť?

 • či bola na konkrétny subjekt nariadená exekúcia podľa exekučného poriadku
 • ktorý súdny exekútor bol poverený vykonaním exekúcie
 • o akú vymáhanú povinnosť sa jedná
 • kedy bola exekúcia nariadená
 • či bola právoplatne odložená či zastavená

V akých situáciách sa môže výpis hodiť?

Výpis z Centrálneho registra exekúcií pre vás môže byť okrem iného cennou informáciou:

 • keď prenajímate nehnuteľnosť a chcete predísť dôsledkom exekučného konania
 • keď si kupujete nehnuteľnosť a chcete mať istotu, že nie je súčasťou exekučného konania a predávajúci s ňou môže nakladať
 • keď ste živnostník či podnikateľ a chcete mať istotu, že na Vášho zákazníka nie je vedená exekúcia a nehrozí kvôli nej neplatenie z jeho strany
 • keď si kupujete vozidlo a chcete mať istotu, že Vám nebude vozidlo následne zabavené, pretože je súčasťou exekučného konania
 • keď požičiavate peniaze, či už fyzickej alebo právnickej osobe
 • keď si sami chcete byť istý, že proti Vám nie je vedené exekučné konanie

Situácií, v ktorých Vás môže obstaranie výpisu zachrániť, je ale omnoho viac.

Ďalšie informácie o CRE

Centrálne evidenciu exekúcií vedie, prevádzkuje a spravuje Slovenská komora exekútorov.

Do Centrálneho registra exekúcií sa zapisujú až právoplatné exekúcie, pričom obecne je postup pri nariadení exekúcie veriteľom taký, že najskor je zablokovaný majetok povinného, potom sa skúma oprávnenosť exekúcie, dlžník je vyzvaný k dobrovoľnému zaplateniu a až po nejakých lehotách, často mesiacoch, sa exekúcia stáva právoplatnou a je zapísaná do Centrálneho registra exekúcií.

Centrálny register exekúcií taktiež neobsahuje údaje o exekúciách (výkonoch rozhodnutia) vedených súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, finančnými inštitúciami či zdravotnými poisťovňami podľa iných predpisov než podľa exekučného poriadku.

  » Späť na popis služby

Ukážka detailého výpisu exekúcie