iSpis Žalobaba


1. Úvod

iSpis Žalobaba je nadstavba nad obecným informačným systémom iSpis pre správu pohľadávok.

Služba slúži pre automatizáciu podávania žalôb, opráv žalôb a návrhov na exekúciu v rámci upomienkového konania.

Systém v plnom rozsahu je pomerne komplexný a jeho plné pochopenie a ovládnutie zaberie určitý čas, pre uľahčenie však poskytujeme plnú súčinnosť, kedy nám pre odžalovanie pilotného balíka žalôb stačí poslať tabuľku podkladov a jednu vzorovú žalobu. Na základe tej vytvoríme šablónu, napíšeme, ako upraviť tabuľku aby jej systém "porozumel" a vysvetlíme ďalší postup.

Tento dokument slúži ako podrobná používateľská dokumentácia, rozširujúca webovú prezentáciu služby odosielania podaní https://ispis.sk/epr/popis

Pre popis informačného systému pre správu pohľadávok viď https://ispis.sk/inkaso, príp. jeho dokumentáciu na https://ispis.cz/dokumentace (CZ).

V skratke

Obecne je pre odžalovanie balíka pohľadávok treba:

 • založiť skupinu a osobu veriteľa (adresu, bank. spojenie),
 • vytvoriť šablónu žaloby (hlavne pripraviť text skutočností)
 • pripraviť tabuľku prípadov (príp. aj dlžníkov a pohľadávok, ak ich je viac), príklad https://ispis.sk/epr/skupo-TabulkaVzor10.xlsx
 • pripraviť prílohy (ZIP súbor, čo priečinok, to prípad), príklad https://ispis.sk/epr/skupo-PrilohyVzor10.zip
 • nahrať podklady do iSpisu ako nové prípady
 • vygenerovať kontrolné podanie a skontrolovať
 • pripraviť počítač s el. občianskym a preukazom advokáta
 • nechať systém podania nahrať na portál, podpísať a odoslať
 • nechať systém kontrolovať stavy konaní a preposielať dátovky na e-mail

Nižšie je postup popísaný podrobne.

Typografia a terminológia

Kurzívou sú označené názvy tlačítok webového rozhrania.

Tučným sú názvy polí, údajov či stĺpcov tabuliek. Tie sú typicky tzv. CamelCase, napr. DeňVznikuPohľadávky

Neproporčne sú výrazy z textových alebo XML šablón.

Upozornenie: Systém je pôvodne český, obsahuje plnú lokalizáciu do angličtiny a čiastočnú do (mimo iného) slovenčiny - niektoré "systémové" názvy sú po česky (alebo anglicky). (Věřitel, Sazba,...)


2. Počiatočné nastavenie

Registrácia do iSpis.sk

Na webe iSpis.sk je treba sa zaregistrovať pod IČO právneho zástupcu.

Registrácia založí osobu advokáta v sekcii Prípady - Osoby https://ispis.sk/osoba, kde je treba skontrolovať/doplniť adresu, rodné číslo, SAK číslo advokáta, e-mail a telefónne číslo.

Tie budú uvedené vo formulári, ak sa v šablóne neuvedie inak.

Skupiny prípadov

V iSpise je možné prípady organizovať do skupín, typicky čo skupina, to veriteľ.

Ďalšie rozdelenie je možné pomocou štítkov či údajov (napr. podľa druhu pohľadávky, služby/produktu, apod).

Z hľadiska procesného spracovania je ešte možné evidovať kategóriu prípadu (mimosúdna / súdna) a stav prípadu (krok spracovania - Prevzaté, Podané, Exekúcia,...).

Pre zavedenie novej skupiny / nového veriteľa treba:


3. Šablóna podania

Šablóna podania je webovým rozhraním editovateľný XML súbor, z ktorého sú generované XML jednotlivých podaní.

Editácia šablón je na Prípad - Správca šablón, sekcia SKSUD-SK. (Ďalšie typy šablón slúžia pre odosielanie e-mailov, dopisov alebo SMS správ).

Šablóna môže byť typu Žaloba, Oprava žaloby alebo Návrh na exekúciu.

Upozornenie: V túto chvíľu sa šablóna zobrazuje ako XML, v ktorom je text žaloby treba dohľadať v časti DescriptionOfReality. Na podpore používateľsky príjemnejšieho zobrazenia šablón pracujeme.

Šablóna obsahuje text skutočností, ktoré je možné personifikovať - vkladať konkrétne údaje z prípadu (dlžná čiastka, VS apod), vkladať podmienky (napr. iná textácia u čiastkovej úhrady), či cykly (napr. vypísať zoznam pohľadávok).

Okrem údajov, ktorých zmysel systém pozná (napr. rodné číslo, splatnosť faktúry,...) je možné na úrovni skupiny a hlavne prípadu evidovať aj ľubovolné ďalšie údaje, ktoré chcete použiť v texte žaloby. Údaje sú zapisované ako dvojice kľúč - hodnota, napr. VýpoveďZoDňa - "1.1.2011", Produkt - "PLYN" apod.

Je možné evidovať viac šablón, doporučujeme však ich počet držať na minime a formuláciu meniť podmienkami.

Tvorba šablón, použiteľné polia

Základné zoznámenie so šablónami a zoznam použiteľných polí viď návod na https://ispis.cz/howto/ispis.cz/Docs/Create

Návod popisuje vytvorenie šablóny pre dopis či e-mail, do XML sa namiesto vyžĺtenia výrazov používajú zložené zátvorky {}.

Zoznam výrazov použiteľných v šablónach je možný zobraziť pomocou tlačítka Dátové prvky v časti Údaje u akéhokoľvek prípadu.

Syntax zápisu výrazov

Vloženie jednoduchej hodnoty:

 • {výraz}

Príklad: Zmluva číslo {RefNo} vloží do textu RefNo prípadu.

Podmienka:

 • {IF výraz}...{END}
 • alebo {IF výraz}...{ELSE}...{END}
 • alebo {IF výraz}...{ELSIF výraz}...{ELSE}...{END}

výraz je false, ak je nevyplnený, neexistuje, je to prázdny reťazec alebo nula.

Príklad: {IF Údaj.PodpísalDodatok}K zmluve bol podpísaný dodatok.{END}

Cyklus

 • {FOREACH item IN pole}...{END}

Vo vnútri cyklu je možné použiť premennú item

Príklad:

{FOREACH p IN Pohledávky} - faktúra č. {p.VS} splatná dňa {p.Splatnost} vo výške {p.Částka} € {END}

{IF Platby.size}
Žalovaný pred podaním žaloby zrealizoval nižšie uvedené čiastočné úhrady:
{FOREACH p IN Platby}- platba vo výške {p.Částka} EUR zo dňa {p.Datum}{END}
{END}

Poznámka: Pre úplnosť - interne je systém šablón postavený na nástroji Template Toolkit http://www.template-toolkit.org

Časté výrazy

... uzavrel zmluvu o {IF Údaj.Produkt == "Kontokorent"} poskytnutí kontokorentu {ELSIF Údaj.Produkt == "Hypotéka"} poskytnutí hypotekárneho úveru {ELSIF Údaj.Produkt == "Mikro"} poskytnutí spotrebiteľského úveru {ELSE} {THROW custom 'Chybný typ produktu (Údaj Produkt)'} {END}.

Žalovaný uzavrel dňa {PrvníPohledávka.VznikZávazku} s právnym predchodcom žalobcu zmluvu č. {Údaj.ČísloZmluvy}.

Úrok z omeškania {FOREACH i IN Pohledávky} {FOREACH p IN i.Platby} - vo výške {i.ZákonnáSazba} % p.a. zo sumy {i.Amount-p.PaidToDate} EUR od {p.PředešláPlusJedna || i.SplatnostPlusJedna} do {p.Datum}{END} - vo výške {i.ZákonnáSazba} % p.a. zo sumy {i.Amount-i.Paid} EUR od {i.PosledníPlatbaPlusJedna || i.SplatnostPlusJedna} do zaplatenia {END}

{IF Víc}Žalovaný 1. a 2. sú povinní zaplatiť spoločne a nerozdielne {ELSE}Žalovaný je povinný zaplatiť{END} žalobcovi sumu {PrvníPohledávka.Částka} EUR spolu s úrokom z omeškania {PrvníPohledávka.ZákonnáSazba} % p.a. zo sumy {PrvníPohledávka.Částka} EUR od {PrvníPohledávka.SplatnostPlusJedna} do zaplatenia, trovy konania {Dluh.Odměna.SUP} EUR za súdny poplatok a {Dluh.Odměna.TPZ} EUR vč. DPH za trovy právneho zastúpenia za 2 úkony právnej služby.

Predpripravená obecná šablóna

V systéme je pripravená obecná šablóna žaloby, ktorá:

 • veriteľa a jeho adresu berie z osob
 • číslo účtu veriteľa ťahá z nastavenia skupiny
 • ako variabilní symbol veriteľa uvádza VS prvej pohľadávky prípadu
 • právny zástupca žalobcu je natvrdo (RČ, adresa, email, telefón, bank. účet)
 • ako variabilný symbol právneho zástupcu je RefNo prípadu
 • žalovaných môže byť viac, ale musia to byť fyzické osoby
 • u žalovaného musí byť dátum narodenia (ťahá z RČ) a adresa, kde obec je presne podľa číselníku https://ispis.sk/epr/skdoc/ciselnik-obci.xls
 • pre každú pohľadávku generuje jeden nárok v sekcii D)
 • uplatňuje dva úkony (prevzatie,podanie), podľa ktorých počíta trovy
 • u nároku uvedie istinu pohľadávky a buď zákonný alebo zmluvný úrok

Šablónu je možné priamo použiť pre generovanie žalôb (po dopísaní textu žaloby) alebo môže slúžiť ako základ pre každú novú.


4. Importná tabuľka

Prípady je možné do iSpisu importovať napr. pomocou MS Excel tabuliek.

Poznámka: S naimportovanými prípadmi je potom možné v iSpise pracovať (upravovať, vyhľadávať) aj ručne. Systém k prípadu eviduje všetky akcie (odoslanie žaloby, stav podania, dátové správy, poznámky, úlohy,...).

Tabuľka musí mať riadok so záhlavím, v ktorom sú uvedené názvy (systémom podporovaných) stĺpcov. Prvý stĺpec musí byť RefNo s číselným identifikátorom prípadu.

Pri importe tabuľky systém vytvorí prípad s daným RefNo, ak ešte neexistuje.

Ďalšie stĺpce sú voliteľné, a to podľa operácie, ktorú importom chceme vykonať - importnou tabuľkou je možné pridať údaje k prípadu, pridať osoby, pridať pohľadávky, či zaktualizovať (opraviť) údaje.

Ak má balík prípadov vždy iba jednu osobu dlžníka a jednu pohľadávku, je možné prípady vytvoriť jednou tabuľkou. Inak viď nižšie.

Niektoré názvy stĺpcov musia byť presne (tie, ktoré systém "pozná" - RefNo apod.), iné začínajú na Údaj. a sú zapísané do údajov prípadu a dajú sa použiť napr. v texte skutočností.

Tabuľka sa importuje cez Prípad - Nahrať - Nahrať množinu prípadov. Pri importe je možné zadať skupinu, ktorej sa prípady týkajú.

Povinné stĺpce:

Dátová veta prípadu by mala obsahovať minimálne nasledujúce stĺpce:

 • RefNo - identifikátor prípadu
 • Věřitel.IČ - musí existovať v zozname osob
 • Vztah - roľa osoby v prípade, vždy "Žalovaný"
 • Jméno, Příjmení, RČ (alebo Narozen alebo Názov a )
 • Ulice, PSČ a Obec (alebo iba Adresa, v tvare "ulica číslo, psč obec")
 • VS, Vystaveno, Splatnost, Částka - VS musí byť v rámci IČO veriteľa unikátny, dátum vystavenia musí byť skôr ako splatnosť.
 • zákonný alebo zmluvný úrok - viď popis nižšie
 • prípadne ďalšie údaje Údaj.Čokoľvek, ktoré sú použité v texte šablóny

Viď tiež príklad v https://ispis.sk/epr/skupo-TabulkaVzor10.xlsx

Ďalšie polia

 • Skupina - kód skupiny veriteľa (dá sa špecifikovať aj pri importe)
 • Kategorie, Stav - pre počiatočné nastavenie stavu spracovania
 • Telefon, Email - z iSpisu je možné zasielať aj e-maily, listovné výzvy dlžníkom alebo SMS správy.

 • Údaj.KlientVS - variabilný symbol veriteľa pre platbu. Ak nie je vyplnené, je použité PrvníPohledávka.VS.

 • Uhrazeno, UhrazenoDne - možnosť zadať (jednu) čiastkovú úhradu. Prípadne sa dá zadať ručne cez detail pohľadávky prípadu - tlačítko Pridať v časti Platby (stačí vyplniť Čiastku a Dátum). Ak je platieb viac, viď nižšie.

Presný zoznam podporovaných stĺpcov viď https://ispis.sk/inkaso/bulkimport alebo https://ispis.cz/dokumentace, časť Skupina - hromadný import případů

Dátumy je nutné zapisovať v tvare D.M.RRRR alebo ISO formáte YYYY-MM-DD.

Prevod medzi formátmi je možný pomocou filtrov:

 • {"21.3.2018"|isoDate} vygeneruje 2018-03-21
 • {"2018-03-21"|skDate} vygeneruje 21.03.2018
 • {"-1,000.01"|isoAmount} vygeneruje -1000.01
 • {"-1000.1"|skAmount} vygeneruje -1 000,10

Viac žalovaných

Ak má balík prípadov vždy iba jednu osobu dlžníka a jednu pohľadávku, je možné prípady vytvoriť jednou tabuľkou.

Ak však prípady obsahujú viac dlžníkov, treba ich naimportovať samostatnou tabuľkou. Taká tabuľka by mala obsahovať RefNo prípadu, Vztah a všetky ostatné stĺpce týkajúce sa osoby.

V tabuľke teda bude čo riadok, to osoba, u viac osob môže byť identické RefNo.

Viac pohľadávok

Podobne ak má prípad viac pohľadávok, treba ich importovať samostatnou tabuľkou.

Tabuľka by mala obsahovať RefNo prípadu a stĺpce týkajúce sa jednotlivej pohľadávky (VS, DruhPohledávky, VznikZávazku,...)

VS musí byť v rámci veriteľa unikátne.

Čiastkové úhrady

V tabulke prípadov (alebo pohľadávok) sa dá zadať jedna platba. Ak má prípad (pohľadávka) viac platieb, treba ich importovať samostatnou tabuľkou, a to cez iSpis.sk - Pohľadávky - Nahrať - Nahrať platby.

Povinné stĺpce sú: VS, Uhrazeno a Datum.

Nepovinné sú: ID (identifikátor transakcie z bankovného výpisu - doporučené, ak sa bude import platieb opakovať - zaistí, že sa platba omylom nenaimportuje dvakrát), CisloUctu, NazevUctu, Poznamka.

Pri importe tabuľky platieb je treba zadať skupinu - ktorému dodávatelovi patria zadané VS.

V šablóne je potom možné použiť:

 • Dluh.Částka - súčet istín
 • Dluh.Nárok - súčet istín mínus súčet úhrad
 • Dluh.Uhrazeno - súčet úhrad,
 • Dluh.UhrazenoDne - dátum poslednej úhrady

Nad prípadom a nad pohladávkou je pre šablóny tiež dostupný zoznam platieb v poli Platby.

Úroky z omeškania

U pohľadávky je treba definovať, či má zákonný alebo zmluvný úrok:

 1. U zákonného úroku treba do tabuľky pohľadávok zapísať stĺpce ZákonnýÚrok.Stát (vždy "SK"), DruhPohledávky (vždy "občan" alebo "obchod"), VznikZávazku - typicky dátum uzatvorenia zmluvy (dátum určujúci zákonnú úrokovú sadzbu). Vypočítanú sadzbu je možné použiť v texte šablóny ako {PrvníPohledávka.ZákonnáSazba}`.

 2. U zmluvného úroku treba u pohľadávky zadať stĺpce:

  • SmluvníÚrok.Od (formát YYYY-MM-DD),
  • SmluvníÚrok.Do (YYYY-MM-DD, nepovinné),
  • SmluvníÚrok.Sazba (s desatinnou bodkou),
  • SmluvníÚrok.Částka (nepovinné, s desatinnou bodkou)
  • SmluvníÚrok.Perioda - "ročně"

Pozor: Údaje u zmluvného úroku musia byť v presnom formáte - dátum v tvare YYYY-MM-DD, suma a percentá s desatinnou bodkou, "Sazba" a Perioda: "ročně" po česky.

Po importe prípadov je možné overiť (príp. aj upraviť) naimportované príslušenstvo v detaile pohľadávky.

Generovanie vstupnej tabuľky z podkladov od klienta

Alternatívne môžeme na zákazku naprogramovať funkcionalitu, ktorá konvertuje podklady od klienta priamo na formát podporovaný iSpisom.

Príklad: Podklady od spoločnosti O2 je možné skonvertovať na vstupnú tabuľku iSpisu pomocou služby Konverzie https://ispis.sk/convert, voľba O2, vložením ZIP súboru s dokumentami Výpoveď.pdf


5. Prílohy podaní

Prílohy k prípadom je možné hromadne nahrať pomocou Prípady - Nahrať - Nahrať dokumenty k prípadom.

Je treba vložiť ZIP súbor, ktorý po rozbalení obsahuje priečinky pomenované podľa RefNo prípadu, a v priečinku súbory týkajúce sa daného prípadu.

Príklad vstupného ZIP súboru https://ispis.sk/epr/skupo-PrilohyVzor10.zip

Pri importe je treba ešte zvoliť druh dokumentu buď e-PR dôkazy (žaloba) alebo NEXE dôkazy (návrh na exekúciu).

Spoločné prílohy, teda dokumenty, ktoré sú rovnaké pre celú dávku prípadov, je možné vložiť hromadne tak, že prípady z dávky označíte (napr. pomocou filtru Všetky prípady - Balík, Označiť všetko) a zvolíte funkciu Vykonať akciu - Nahrať dokument k viacerým prípadom...

Dokumenty sú potom zobrazené v Udalostiach prípadu.


6. Odosielanie

Kontrola pred odoslaním

Pred odoslaním balíka pohľadávok je nutné vygenerovať (aspoň) jedno XML a to skontrolovať - na Justice.SK ručne nahrať, overiť, či nepíše chybu v dátach a či sú vo formulári a texte skutočností všetky údaje. (Nie je to vidieť na prvý pohľad - napr. v texte "úrok od do zaplatenia" chýba dátum apod.)

Jedno XML sa dá vygenerovať označením ľubovolného prípadu v zozname prípadov a voľbou Vykonať akciu - Odoslať - SKSUD Žaloba (či iná šablóna).

Vygenerované XML bude uložené v Udalostiach prípadu, odkiaľ sa dá stiahnuť ako XML.

Pracovník sa môže na portál Justice.SK prihlásiť svojim el. občianskym preukazom, na portále vytvoriť nové podanie a nahrať XML cez Nahrať zo súboru.

Generovanie podaní

Ak je podanie v poriadku, je treba ho zas zmazať, označiť celý balík prípadov (napr. pomocou filtru Všetky prípady - Balík, Označiť všetko) a hromadne im vygenerovať XML.

Vygenerované podania sú uložené do fronty správ, kde čakajú na odoslanie, viď tiež Inbox - Vykonať akciu - Odoslať poštovné dopisy (v zmysle Odoslať správy, vrátane XML podaní). Je tam zobrazený stav fronty - počet správ čakajúcich na odoslanie, prípadne je možné XML hromadne stiahnuť (v mene súboru sa zobrazí RefNo).

Podania je možné odoslať buď ručne alebo automatizovane, viď ďalší krok.

Automatizované podávanie

Pre automatizované odosielanie je treba pripraviť počítač so vzdialeným prístupom (napr. TeamViewer), v ktorom je USB čítačka s el. občianskym a preukazom advokáta, program eID Klient a DSigner, v ktorom je nastavený podpisový certifikát.

Na ten následne nainštalujeme pomocný software, ktorý v súčinnosti so serverom iSpis.sk automatizovane rieši samotné odosielanie, a síce:

 • pre každé podanie vytvorí na Justice.SK nové podanie, pomenované buď RefNo-upo (žaloba) alebo RefNo-opr1 alebo RefNo-nexe
 • nahrá XML dáta, prílohy, podanie podpíše a odošle
 • zapíše k prípadu ČísloPodania z Justice.SK (alebo chybu v dátach)
 • raz za čas kontroluje stavy podaní, viď nižšie
 • raz za čas kontroluje dátovú schránku, viď nižšie

Upozornenie: Software je nutné zatiaľ spúšťať ručne, resp. u automatického spúšťania nie sme schopný službu garantovať (napr. po reštarte počítača, vynútenej aktualizácii Windows, pri výpadku portálu Justice.SK či pri inej podobnej chybe).

Mimo dobu samotného odosielania je počítač možné používať aj k bežnej práci.

Stav odosielania je priebežne vidieť na https://ispis.sk/epr/skupo

Odoslané podania

Do iSpisu sa prepisuje odoslaný podpísaný formulár (vo formáte XZEP) a Číslo podania z portálu Justice.SK (do Údaj.ČísloPodania alebo Údaj.ČísloPodaniaNexe).

Podpísaný odoslaný formulár (XZEP) je možné zobraziť ako HTML alebo stiahnuť ako PDF.

Po odoslaní všetkých je vhodné prípadom zmeniť prípadom stav - dať Vykonať akciu - Zmeniť stav - Advokat/Podáno. Je to preto, aby pri odosielaní ďalšej dávky prípadov išlo označiť všetky nové prípady, napr. v stave Advokát/Převzato, t.j. bez týchto už podaných. (Môže to realizovať aj systém samotný, v tom prípade nám dajte vedieť.)


7. Nadväzujúce úkony

Stavy podaní

Kontrola stavu podaní aktualizuje tabuľku na https://ispis.sk/epr

Zobrazuje:

 • či už je podanie odoslané,
 • doručené,
 • overený el. podpis,
 • podanie je zapísané,
 • či bol odoslaný plat. predpis,
 • či je zaplatený súdny poplatok,
 • aká bola prípadu pridelená spisová značka apod.

Elektronická schránka

Voliteľne software tiež kontroluje el. schránku, ukladá dátovky do iSpisu a preposiela ich na zvolený e-mail (pre uľahčenie práce s el. schránkou).

Voliteľne software automatizovane preberá aj správy do vlastných rúk (klikne za používateľa na Prevziať).

Pri ukladaní správy do iSpisu sa systém pokúsi správu automaticky zatriediť k prípadu.

Všetky správy je vidieť v službe Schránka https://ispis.sk/schranka, dátovky prípadu v Udalostiach prípadu a zatiaľ nevybavené v službe Inbox https://ispis.sk/inbox, odkiaľ je možné ich spracovať - označiť za vybavené. (Tam sa zobrazujú aj správy, ktoré sa automaticky k prípadom zatriediť nepodarilo).

Jednoduché režijné správy portálu Justice.SK pritom systém spracuje a vybaví automaticky (napr. doručenky apod):

 • vytiahne ČísloPodania, zapíše ho do Údajov v prípade, zatriedi k nemu dátovku, označí ju za vybavenú.
 • vytiahne Údaj.SpZn a Údaj.IČS, zatriedi a vybaví dátovku.
 • vytiahne údaje SOPIBAN, SOPE2E (VS), SOPSuma, zatriedi, ale nevybaví - to treba ručne v Inboxe

Pre zoznámenie sa s prácou s Inboxom viď Návody - Inbox https://ispis.cz/howto/ispis.cz/Case/Inbox

Ďalšie typy podaní

Okrem podávania žalôb (upo) je možné podávať aj daľšie typy podaní.

1. Upomínacie podanie - Podanie k existujúcemu konaniu - Oprava vád návrhu na vydanie p.r. (opr1, opr2)

Pre odoslanie opravy musí byť v údajoch v poli SpZn vyplnená spisová značka príslušného upomienkového konania.

Pre odoslanie opravy je treba vytvoriť opravnú šablónu.

Samotné odoslanie je potom identické s podávaním žaloby, s rozdielom, že bude vyplnená spisová značka a nepriložia sa prílohy podania.

2. Upomínacie podanie - Podanie k existujúcemu konaniu - Podanie k spisovej značke (ukep)

Nutné v údajoch prípadu evidovať IČS a SpZn.

K podaniu sa priložia všetky "epr" prílohy prípadu.

3. Exekučné konanie - Nové podanie (nexe)

Slúži pre podávanie návrhov na exekúciu.

Štruktúra importnej tabuľky prípadov je rovnaká, akurát navyše je treba pridať stĺpce Údaj.SpZn, Údaj.VykonateľnéDňa a Údaj.VydanéDňa.

Ak boli prípady zažalované cez iSpis, stačí k prípadom nahrať exekučné tituly a do Údajov pridať dátum vykonateľnosti a vydania ex. titulu.

Alternatívne je možné XZEP súbory s platobnými rozkazmi hromadne skonvertovať na vstupnú tabuľku pomocou služby Konverzia https://ispis.cz/convert, voľba konverzie: SK Platobné rozkazy (XZEP).

4. Podanie v civilnom procese - Podanie k existujúcemu konaniu - Iné podanie (cpke)

Pre Podanie v civilnom procese - Iné podanie je treba špecifikovať, akého podania sa toto podanie má týkať - zadať súd a spisovú značku v stĺpcoch Soud a SpZn, alebo ručne pomocou Vykonať akciu - Pridať konanie (teda nie v Údajoch prípadu):

 • Soud - názov súdu (napr. "Okresný súd Dolný Kubín" alebo kód "OSDK")
 • SpZn - bez medzier, napr. "1Up/123/2018"

Nebudú priložené žiadne prílohy.

5. Ďaľšie typy XML formulárov

Pomocou šablón sa dajú generovať akékoľvek XML formuláre.

Do systému je možné pridať aj podporu podávania nového typu formuláru, v tom prípade nás neváhajte kontaktovať.